w , ,

Odzyskaj 70% składki ubezpieczenia produkcji (salmonella)

Warto się ubezpieczyć!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi producenci drobiu, bydła lub świń mogą uzyskać refundację 70 proc. zapłaconej składki ubezpieczenia produkcji od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych salmonellą. 

Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2022 poz. 785). 

Pierwszy nabór wniosków o refundację 7 0 proc. zapłaconej składki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeprowadziła do 31 lipca br. Kolejne nabory będą odbywały się co pół roku. W pierwszym naborze uwzględniono umowy ubezpieczenia produkcji drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych salmonellą zawarte z zakładami ubezpieczeń od 1 kwietnia 2022 r. 

WARUNKI UZYSKANIA REFUNDACJI

W umowach ubezpieczenia wymagane jest wskazanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za straty wynoszące ponad 20 proc. średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat z okresu pięciu poprzednich lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. 

Warunek ten wynika z art. 37.rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n r 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów z późniejszymi zmianami.

JAK USTALIĆ ŚREDNIĄ ROCZNĄ WIELKOŚĆ PRODUKCJI?

Określa się ją na podstawie:

 • danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń 
 • deklarowanej wielkości produkcji ubezpieczenia, wyrażonej w złotych, jako iloczyn liczby drobiu, bydła lub świń, określonej przez producenta rolnego i potwierdzonej przez lekarza weterynarii na podstawie prowadzonego rejestru, o którym mowa w art.11 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020 poz.142) i średniej masy ciała zwierzęcia
 • ilości średniej liczby jaj od jednej sztuki drobiu nieśnego, określonej w załączniku do rozporządzenia oraz średniej ceny skupu z trzech kolejnych poprzedzających lat w dostępnych danych statystycznych.

W celu ułatwienia ustalenia deklarowanej średniej wielkości produkcji producentów rolnych. którzy nie posiadają danych rachunkowych, w załączniku do rozporządzenia określono średnie masy ciała poszczególnych gatunków ubezpieczanych zwierząt

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Pomoc będzie przyznana producentowi rolnemu, który w umowie ubezpieczy przychody od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą:

 • co najmniej 1000 szt. kurcząt rzeźnych
 • co najmniej 1000 szt gęsi rzeźnych
 • co najmniej 1000 szt. indyków rzeźnych 
 • co najmniej 1000 szt. drobiu nieśnego.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna. Pieniądze trafią na  rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję.

We wniosku o przyznanie pomocy producent rolny przedstawia:

 • numer identyfikacyjny albo numer identyfikacyjny małżonka – w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej wspólnie z małżonkiem
 • numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  numer w KRS osoby prawnej – w przypadku podmiotu wpisanego
  do tego rejestru
 • kod kraju, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku producenta rolnego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL
 • informacje dotyczące umowy ubezpieczenia (gatunek ubezpieczonych zwierząt, liczbę ubezpieczonych zwierząt z gatunku drób, bydło lub świnie, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, okres objęty ubezpieczeniem)
 • miejsce prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt z gatunku drób, bydło lub świnie podlegających ubezpieczeniu
 • kwotę zapłaconych składek do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia 
 • oświadczenie producenta rolnego, żenie podlega zakazowi dostępu d o środków publicznych oraz że nieprzyznano mu na podstawie odrębnych przepisów dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia, a także o prowadzeniu działalności rolniczej w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się przede wszystkim kopię umowy ubezpieczenia wraz z kopiami dowodu zapłaty składek z tytułu zawarcia tej umowy.

Artykuł pochodzi z biuletynu Krajowej Rady Drobiarskiej – Izby Gospodarczej. Powyższą treść opublikowano na portalu drobiarze.pl za zgodą KRD-IG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wyraź swoją opinię wobec planowanego zakazu chowu klatkowego.

Obyś w ciekawych czasach żył…