LEGISLACJA

Pytania Posła do PE Krzysztofa Jurgiela dotyczące układu o stowarzyszeniu Unii Europejskiej z Ukrainą.

Materiały z bieżącej działalności Posła do PE Krzysztofa Jurgiela: zapytania złożone do Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących rolnictwa; wystąpienie na sesji Parlamentu Europejskiego dotyczące układu o stowarzyszeniu Unii Europejskiej z Ukrainą.

Szanowni Państwo, 

do Państwa wiadomości i ewentualnego wykorzystania, w załączeniu przesyłamy treść zapytań do Komisji Europejskiej, złożone w ostatnim czasie przez Posła do PE Krzysztofa Jurgiela: 

1. Zmiana w ustawie o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych w Republice Czeskiej proponowana przez czeski parlament, 

2. Rozszerzenie klasyfikowania produktów mleczarskich o produkty takie jak „koktajle na bazie białka serwatkowego z mleka” w Nomenklaturze Scalonej (CN). 

3. Pytanie w sprawie sektora leśnictwa w „unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030” oraz w strategii „od pola do stołu” 

4. Zakres ochrony unijnych obszarów lądowych i morskich w Strategii bioróżnorodności. 

Przedstawiamy Państwu również wystąpienie Posła do PE Krzysztofa Jurgiela na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dn. 9.02.2021 r. w temacie układu o stowarzyszeniu Unii Europejskiej z Ukrainą.

Z poważaniem, 

Sylwia Wendołowicz

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela 

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 C

tel./fax. 85 742-30-37

517 570 039

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000784/2021 do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Jurgiel (ECR) 

Przedmiot: Pytanie w sprawie sektora leśnictwa w „unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030” oraz w strategii „od pola do stołu” 

Jednym z celów przedstawionych w obu strategiach jest ścisła ochrona „wszystkich pozostałych w UE lasów lasów pierwotnych (primary forests) i starodrzewi (old-growth forests)”, ich inwentaryzacja i monitoring. Jednocześnie w dokumencie brak jest ścisłych definicji i terminów, w szczególności pojęć „ochrona ścisła”, „odtwarzanie”, „lasy pierwotne”, „starodrzewia”. 

Podobny problem dotyczy planów przedstawienia przez Komisję w 2021 r. wniosku ustawodawczego w celu uniknięcia lub zminimalizowania wprowadzania na rynek UE produktów związanych z wylesianiem lub degradacją lasów. 

W związku z powyższym kieruję następujące zapytania: 

1. W jaki sposób KE odnosi się do zarzutu, że cele strategii wkraczają w kompetencje państw członkowskich UE w zakresie gospodarki leśnej, co może powodować daleko idące zmiany w sposobie zarządzania zasobami leśnymi w wielu państwach członkowskich UE, a przykładowo w Polsce zniszczyć model gospodarki wielofunkcyjnej i zrównoważonej? 

2. W jaki sposób KE zamierza zagwarantować rzeczywisty udział państw członkowskich UE w wypracowaniu powyższych definicji, zwłaszcza „produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów” i „degradacji lasów”? 

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Jurgiel (ECR) 

Przedmiot: Zmiana w ustawie o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych w Republice Czeskiej proponowana przez czeski parlament 

Czeski parlament znowelizował przepisy ustawy o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych. Zgodnie z nowymi postanowieniami tej ustawy sklepy o powierzchni większej niż 400 m2 od 2022 r. będą musiały oferować co najmniej 55% towarów wyprodukowanych w Czechach, a od 2028 r. – aż 73% towarów pochodzących z produkcji rodzimej. 

Te zmiany wydają się mieć charakter protekcjonistyczny i niewątpliwie będą stanowić barierę w dostępie do rynku czeskiego dla polskich i europejskich eksporterów żywności. Wszelkie działania dyskryminujące wybrany kraj lub grupę krajów lub dające przewagę towarom z własnego kraju są niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów europejskich. Tworzenie ograniczeń w dostępie do rynku i barier dla wymiany handlowej jest niekorzystne dla konsumentów w UE. Zasada swobodnego przepływu towarów ma kluczowe znaczenie w ramach jednolitego rynku europejskiego. 

Mimo zrozumienia dla potrzeby ochrony krajowej gospodarki, tego typu działania budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z przepisami prawa UE. Są sprzeczne z zasadą unijnego wspólnego rynku czyli obszaru, na którym możliwy jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. 

Zatem: czy Komisja Europejska planuje podjąć działania mające na celu zapobiegnięcie wprowadzeniu tych protekcjonistycznych zmian, które zagrażają sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku UE? 

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Jurgiel (ECR) 

Przedmiot: Rozszerzenie klasyfikowania produktów mleczarskich o produkty takie jak „koktajle na bazie białka serwatkowego z mleka” w Nomenklaturze Scalonej (CN) 

Organizacje rolnicze zgłaszają potrzebę rozszerzenia klasyfikacji produktów mleczarskich, by ułatwić producentom obrót tymi towarami. 

Podstawą do klasyfikowania towarów jest Nomenklatura Scalona (CN) ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z klasyfikacją Nomenklatury Scalonej i notami wyjaśniającymi do Systemu Zharmonizowanego (HS) koktajle na bazie białka serwatkowego klasyfikowane są do pozycji CN 2202, która obejmuje: „Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009”. Zgodnie z brzmieniem not wyjaśniających do CN 2202 pozycja ta obejmuje, m.in. „(2) Niektóre inne napoje przygotowane do bezpośredniego spożycia, np. na bazie mleka i kakao”. Natomiast Noty wyjaśniające do HS do Działu 22 CN wskazują: „Produkty niniejszego działu można podzielić na cztery główne grupy: (A) Woda i pozostałe napoje bezalkoholowe oraz lód. (…) Niniejszy dział nie obejmuje: (a) Płynnych produktów mlecznych objętych działem 4”. 

Czy Komisja Europejska zamierza wprowadzić rozszerzenie klasyfikowania w Nomenklaturze Scalonej (CN) produktów mleczarskich, by uwzględnić „koktajle na bazie białka serwatkowego”, co ułatwiłoby obrót tymi produktami nie tylko producentom polskim, ale także europejskim? 

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000876/2021 do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Jurgiel (ECR) 

Przedmiot: Pytanie w sprawie zakresu ochrony unijnych obszarów lądowych i morskich w „Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030” 

W odniesieniu do sieci obszarów chronionych zaprezentowana przez KE strategia proponuje m.in. objęcie ochroną co najmniej 30 % unijnych obszarów lądowych i 30 % unijnych obszarów morskich. 

Zwracam uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie i dookreślenie, jakie będą kryteria osiągania tego celu oraz które z obszarów w systemach narodowych mają być brane pod uwagę. Ponadto, konieczne jest doprecyzowanie sytuacji krajów wykraczających procentowo poza cel. Przykładowo, ustanowienie 30% obszarów chronionych w ujęciu całego Morza Bałtyckiego, w sytuacji gdyby poziom ten odnosił się do każdego morza w Europie oddzielnie, wydaje się trudne do zrealizowania – w chwili obecnej różnym formom ochrony podlega niecałe 15% jego powierzchni. Zasoby przyrodnicze Bałtyku są ograniczone, zaś jego różnorodność biologiczna na tle pozostałych mórz europejskich jest umiarkowana. 

W związku z powyższym kieruję następujące zapytania: 

  • 1  Kiedy możemy oczekiwać przedstawienia precyzyjnych kryteriów realizacji celu objęcia ochroną 30% unijnych obszarów lądowych i morskich?
  • 2  W jaki sposób w proces tworzenia kryteriów i wytycznych w zakresie określania i wyznaczania dodatkowych obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych włączane są kompetentne organy państw członkowskich UE? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button