w , , ,

Są wytyczne w sprawie dopłat dla hodowców drobiu i producentów jaj

Na rządowej stronie gov.pl zamieszczono oficjalne ogłoszenie dotyczące nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj. Wnioski o wsparcie z ttułu strat poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych związanych z grypą ptaków można składać od 9 czerwca do 30 czerwca 2023 roku w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

O wsparcie w ramach przedmiotowego mechanizmu może ubiegać się producent rolny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwany dalej „producentem rolnym”, który w okresach:

29 grudnia 2019 r. – 13 maja 2020 r.;
lub
– 24 listopada 2020 r. – 28 lipca 2021 r.;

prowadził gospodarstwo drobiarskie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), zwane dalej „gospodarstwem”:

1)    które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. poz. 1752), wyznaczonym w rozporządzeniu wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii ustawiającym te obszary w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w okresach o których mowa powyżej,

2)    w którym zastosowano w tych okresach środki, o których mowa w § 11 ust. 1–3 lub § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (tj. środki wynikające z rozporządzenia wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii ustanawiającego obszar zapowietrzony i zagrożony w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w okresach o których mowa powyżej).

W odniesieniu do gospodarstwa i każdego z ww. okresów producent rolny może ubiegać się wyłącznie o jeden rodzaj wsparcia.

W ramach przedmiotowego mechanizmu udzielane będą następujące rodzaje wsparcia:

  1. Wsparcie z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych,
  2. Wsparcie z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych,
  3. Wsparcie z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie,
  4. Wsparcie z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie,
  5. Wsparcie z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzach opracowanych przez ARiMR:

  1. bezpośrednio w kancelarii właściwego OR ARiMR,
  2. przesyłką, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (tj. Poczty Polskiej), bądź operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, bądź firmy kurierskiej, nadaną na adres właściwego OR ARiMR,
  3. przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Instrukcja składania wniosków do ARiMR przez platformę ePUAP dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłacania wsparcia, określone są w Instrukcji wypełniania wniosków.

więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajne-srodki-wspierania-rynku-w-sektorze-jaj-i-miesa-drobiowego-za-straty-poniesione-w-latach-2019-2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zboże nadal tanieje

Rośnie globalna konsumpcja drobiu