MAKROEKONOMIA

Komunikat Prasowy nr 5 z obrad Parlamentu Europejskiego (25- 28 listopada 2019 r.)

Krzysztof Jurgiel
Poseł do Parlamentu Europejskiego ul. Zwycięstwa 26 C
15-703 Białystok
Tel. 85 742- 30 37; 508 801 810 krzysztof.jurgiel@interia.eu

Białystok, dnia 2 grudnia 2019 r.

Komunikat Prasowy nr 5
z obrad Parlamentu Europejskiego ( 25- 28 listopada 2019 r.)

W dniach 25 – 28 listopada br. w Strasburgu odbyła się sesja Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji podjęto następujące tematy:

Oleg Sentsov odebrał Nagrodę im. Sacharowa

Uroczyste posiedzenie PE 26 listopada br.

Ukraiński reżyser filmowy Oleg Sentsov, po zwolnieniu z więzienia rosyjskiego na początku września, mógł wreszcie osobiście odebrać w Strassburgu Nagrodę im. Sacharowa 2018, przyznawaną przez Parlament Europejski od 1988 r. Został uwięziony za protesty przeciw aneksji swego rodzinnego Krymu. Przewodniczący PE David Sassoli podkreślił, że jest to nagroda dla wszystkich ukraińskich więźniów politycznych, którzy sprzeciwiają się rosyjskiej władzy na Półwyspie Krymskim. Nagroda na cześć radzieckiego fizyka i dysydenta Andrieja Sacharowa jest przyznawana osobom i organizacjom broniącym prawa człowieka oraz podstawowych wolności.

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. Madryt (COP25), 2 – 13. grudnia br.

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa Oświadczenie Rady i Komisji

Konferencja miała się odbyć w Santiago de Chile lecz z powodu antyrządowych zamieszek przeniesiono do Madrytu. Debata w PE, w dniu 25 listopada br., dotyczyła rezolucji wzywającej UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., jako długoterminowego celu klimatycznego w ramach Porozumienia Paryskiego (2015 r.). Wszystkie kraje UE podpisały to porozumienie indywidualnie, ale koordynują wspólnie swoje stanowiska oraz ustalają wspólne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na szczeblu unijnym. Obecnym celem UE jest zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 roku, w porównaniu z poziomem z 1990 r.

W debacie pojawiały się bardzo alarmistyczne wypowiedzi o sytuacji klimatycznej, przedstawiano ponure perspektywy, jeśli nie podjęte zostaną działania eliminujące emisję gazów cieplarnianych, co jest zadaniem w wielu dziedzinach gospodarki, koniecznością prowadzenia kosztownych przedsięwzięć, inwestycji w odnawialne źródła energii, w realizację Green Deal. Poziom wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej – zdaniem wielu posłów – jest niewystarczający, mało ambitny. UE ma być przecież światowym liderem w tej dziedzinie.

1

Nie brakowało jednak posłów ( głównie z grup ID oraz EKR), którzy namawiali do powściągliwych, bardziej przemyślanych działań na rzecz klimatu, bez ideologicznego zacietrzewienia, a nawet histerii. Unii grozi bowiem utrata konkurencyjności w licznych dziedzinach produkcji przemysłowej, a także w rolnictwie. Wskazywano na pogłębiające się ubóstwo energetyczne: ok. 150 mln Europejczyków ma poważne kłopoty z płaceniem rachunków za dostawę energii cieplnej i elektrycznej. Demonstrują „żółte kamizelki” w Paryżu, rolnicy w Niemczech i Holandii. Pos. Jadwiga Wiśniewska ( EKR) mówiła, że potrzebna jest nam sprawiedliwa transformacja energetyczna, która nikogo nie wyklucza. Tymczasem nakłady UE wspierające zmiany technologii produkcji, na rekompensaty dla rolników – jej zdaniem – są wręcz symboliczne.

Grupa EKR wycofała swoje poparcie dla tej alarmistycznej rezolucji z powodu m. in. ustalenia neutralności klimatycznej UE do roku 2050 oraz wzrostu celu redukcji emisji na rok 2030 – do 55 proc. Grupa EKR nie zgadza się z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. , gdyż w Porozumieniu Paryskim wyznaczono drugą połowę XXI wieku. Co gorsze, PE stawia na szybką dekarbonizację, a nawet zmierza do ograniczeń w użytkowaniu gazu. Należy stopniowo, sprawiedliwie przeprowadzać transformację klimatyczną, z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju gospodarczego krajów, a także zamożności obywateli.

W dniu 28 listopada br., związku z konferencją w Madrycie, PE przyjął rezolucję, w której ogłosił kryzys klimatyczny i środowiska naturalnego w Europie oraz w skali globalnej. W rezolucji dot. alarmistycznej sytuacji klimatycznej, PE wezwał UE do przedstawienia – podczas przyszłorocznej konferencji ONZ – strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Posłowie wezwali KE do przygotowania wniosku włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS).Zdaniem PE, państwa członkowskie UE powinny wycofać stopniowo wszystkie pośrednie i bezpośrednie dotacje do paliw kopalnych.

Rezolucja ustawodawcza PE z dnia 27 listopada br. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego UE na rok budżetowy 2020

Parlament Europejski zatwierdził budżet na przyszły rok. Ogólny poziom środków na zobowiązania wyniesie 168,7 mld EUR. Odpowiada to ogólnemu zwiększeniu środków o 400 mln EUR po przyjęciu poprawek do projektu budżetu. Ogólny poziom na płatności określono na 153 , 6 mld EUR , tj. mniej o 49,1 mln EUR. Zwiększono środki przeznaczane na cele polityki klimatycznej – ponad 500 mln EUR, więcej o 302 mln EUR na projekty badawcze, więcej o 50 mln EUR na wsparcie dla młodzieży: program Erasmus, inicjatywy na rzecz zatrudnienia. W 2020 r. ponad 21 proc wydatków będzie związanych z klimatem. Grupa EKR głosowała za przyjęciem budżetu.

Przystąpienie UE do Konwencji Stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć

2

Oświadczenie Rady i Komisji. Rezolucja

Parlament Europejski w niewiążącej rezolucji zaapelował 28 listopada br. o ratyfikację tzw. konwencji stambulskiej z 2011 r. dot. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet przez wszystkie państwa UE. Dotąd nie ratyfikowały: Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa , Łotwa, Słowacja i Wielka Brytania. Europosłowie potępili „ataki i kampanie przeciwko konwencji w niektórych krajach, które opierają się na celowo błędnej interpretacji i fałszywym przedstawianiu jej treści opinii publicznej”. Proszą KE o przedłożenie aktu prawnego dotyczącego wszystkich form przemocy na tle płci – także molestowania w Internecie oraz przemocy w sieci.

Warto przypomnieć, że konwencja stambulska zawiera zapisy o związkach między przemocą, a nierównym traktowaniem kobiet, o potrzebie walki ze stereotypami dotyczącymi płci i roli społecznej kobiet. Podczas debaty posłowie lewicy europejskiej mówili o konieczności zmiany patriarchalnego podejścia wobec kobiet i osób LGBT. Równość płci to nieunikniona perspektywa naszej cywilizacji. Padały nieścisłe raczej liczby: ok. 137 kobiet ginie codziennie na świecie z rąk członków rodziny i partnerów.

Pos. Angel Dzhambazki z Bułgarii (grupa EKR) krytycznie oceniał niektóre zapisy konwencji; miesza się bowiem walkę z przemocą z tezami LGBT, płeć nie jest konstruktem społecznym lecz faktem biologicznym. Natomiast, według pos. Mathilde Androuet z Francji (grupa ID) wzrasta w jej kraju przemoc wobec kobiet ze strony imigrantów. Nie można minimalizować udziału imigrantów, ani zabraniać mówienia, skąd pochodzą sprawcy przestępstw. Konwencja stambulska stygmatyzuje rodzinę, wskazując jako główne źródło przemocy.

PE w dniu 26 listopada br. głosował w sprawie mianowania pięciu członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Rezolucja PE o zmianie umowy handlowej UE Ukraina w celu ograniczenia importu taniego mięsa drobiowego

Ukraiński przedsiębiorca wykorzystał lukę prawną umowy handlowej, zwiększył znacznie eksport beztaryfowy piersi kościstej kurczaka do 55 tys. ton, w latach 2016 2018 (prawie piętnastokrotnie), sprzedawanej dużo taniej niż podobne produkty UE. Nie było dotąd ograniczeń na import do UE piersi kurczaka z kawałkiem kości skrzydłowej. Nowy system importu obejmie piersi kurczaka bez kości i z kością w ramach jednej linii taryfowej. Kontyngent bezcłowy będzie wprawdzie większy, ale ograniczy nadmierny import z Ukrainy, chroniąc lepiej unijnych rolników. Rezolucja podkreśla, że normy bezpieczeństwa i zdrowia żywności dotyczą wszystkich produktów sprowadzanych na teren UE. Pos. Zbigniew Kuźmiuk przemawiając w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) zwrócił uwagę, że powinny być przestrzegane unijne normy sanitarne, fitosanitarne oraz w zakresie dobrostanu zwierząt przy imporcie misa drobiowego i innych produktów rolnych z Ukrainy. Dodał, że pokaźna część tego importu trafiała na polski rynek, obniżając dochody naszych rolników.

3

Rezolucja PE w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Grecji

W dniu 15 maja br. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z Funduszu w związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu i burzami, które nawiedziły Kretę, w dniach od 23 do 26 lutego br., doprowadzając do powodzi i osuwisk. W ramach budżetu ogólnego UE na rok budżetowy 2019, postanowiono uruchomić Fundusz Solidarności UE w kwocie 4 552 517 EUR dla Grecji, w postaci środków na pokrycie zobowiązań oraz płatności.

Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBT w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBT”

Oświadczenie Komisji

W dniu 26 listopada br. odbyła się debata na temat sytuacji osób LGBT, jednakże na wniosek frakcji Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (GUE) przekształciła się w dyskusję o rzekomej dyskryminacji osób LGBT w Polsce. Komisarz Cecilia Malmstroem wyraziła zaniepokojenie informacjami docierającymi z Polski, jak np. marsz w Białymstoku: miała to być pokojowa demonstracja, a spotkała się z falą mowy nienawiści. Pojawiły się naklejki „strefa wolna od LGBT”. Podkreśliła, że każda forma nietolerancji jest przeciwna wartościom podstawowym UE. Komisja Europejska potępia te wydarzenia. Skrytykowała też termin „ideologia LGBT”.

W debacie zabierał głos pos. Robert Biedroń: bezpodstawnie alarmował, że w Polsce są miejsca ( hotele, restauracje, sklepy), gdzie nie mają wstępu homoseksualiści. Używa się słów typu „homoterror”, promocja homoseksualizmu, ideologia LGBT. Magdalena Adamowicz, z PO-KO, również oczerniała Polskę za rzekomą dyskryminację osób LGBT. Obwiniała za to rząd polski. Maximilian Krah,(Niemcy),z grupy ID, stwierdził, że zamiast mówić o mowie nienawiści w Polsce, w PE stosuje się mowę nienawiści wobec Polski. „ Polski nard jest wielki (…) stoimy za Polską”. Beata Kempa oraz Patryk Jaki, z grupy EKR, zarzucili kłamstwa posłom oskarżającym Polskę, m. in. w wypowiedzi R. Biedronia. Marsze „równości” to prowokacja, agresja działaczy LGBT wobec katolików, ponieważ dochodzi do profanacji i szydzenia z symboli religijnych. Szacunek jest ważny wobec mniejszości seksualnych, ale nie można milczeć, gdy agresywna ideologia atakuje ludzi, którzy mają inne zdanie.

Rezolucja w tej sprawie będzie głosowana podczas grudniowej sesji PE.

Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Posłowie PE, w przyjętej 26 listopada br. rezolucji z okazji 30. rocznicy Konwencji ONZ o prawach dziecka (uchwalonej z inicjatywy Polski), potępili wszelkie formy przemocy wobec dzieci, w tym przymusowe małżeństwa, okaleczanie dziewcząt, handel ludźmi. Wezwali państwa członkowskie do pełnego wdrożenia wspólnego sytemu azylowego, aby poprawić warunki migrujących dzieci. Zaapelowano do zagwarantowania wszystkim dzieciom prawa do edukacji, włącznie z edukacją o seksie i seksualności.

Delegacja PiS wstrzymała się w głosowaniu nad projektem rezolucji. Wiele ważnych postulatów w niej zawartych posłowie PiS popierają, takie jak: walka z ubóstwem, przemocą, wszelkimi formami okaleczania. Opowiadają się za prawem dzieci do nauki, jednakże nie

4

popierają nacisku na państwa członkowskie, by szkoły gwarantowały edukację seksualną – bez zgody rodziców. Biorąc pod uwagę szkodliwe zapisy, grupa EKR przedstawiła własny projekt rezolucji, a także poprawki do wspólnego tekstu rezolucji, gdzie zwrócono uwagę na wymienione już zastrzeżenia, ale także na kluczową rolę rodziny w życiu dziecka. Niestety, wszystkie zapisy odwołujące się do fundamentalnych wartości zostały odrzucone w głosowaniu Widać zatem, że pod pretekstem wzniosłych haseł, wprowadza się do unijnych dokumentów postulaty radykalnych środowisk lewicowych. Delegacja PiS nie popiera ingerencji UE w kwestie światopoglądowe; jest to bowiem wyłączna kompetencja państw członkowskich.

Wybór Komisji Europejskiej dnia 27 listopada 2019 r.

Za wyborem Komisji Europejskiej, z przewodniczącą Urszulą von der Leyen i komisarzem z Polski Januszem Wojciechowskim, zagłosowało 461 posłów, przeciwko -157, a wstrzymało się – 89. Grupa EKR poparła listę kandydatów.

Rezolucja PE z dnia 27 listopada br. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

Wniosek w tej sprawie jest przedłożeniem PE oraz Rady. Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2020 o kwotę 778 074 489 EUR, powyżej rocznego pułapu dostępnego – 600 000 000 EUR, na sfinansowanie działań w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa. W celu szybkiego wykorzystania pieniędzy tę decyzję należy stosować na początku roku budżetowego 2020. Przypomniano w rezolucji o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu UE.

Rezolucja PE w sprawie projektu decyzji Rady dot. zawarcia umowy UE USA o przyznaniu Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu

UE po wieloletnim sporze porozumiała się z USA ws. importu wołowiny bez hormonów wzrostu. Walka z pędzoną hormonami wołowiną rozpoczęła się w 1989 r., kiedy zakazano jej importu do UE. W odwecie Amerykanie nakładali sankcje celne na produkty z krajów UE, które zniesiono w 2009 r., wtedy też UE otworzyła kontyngent importowy. Jednakże producenci wołowiny z Australii, Urugwaju i Argentyny, oferując niższe ceny stopniowo wypierali amerykańskich producentów. W rezultacie, USA zagroziły w grudniu 2016 r. przywróceniem ceł na szereg towarów sprowadzanych z UE. Wreszcie w czerwcu br. doszło do porozumienia z USA. W ramach kontyngentu taryfowego amerykańskim farmerom

przydzielono 35 tys. ton wołowiny wysokiej jakości, przy czym do tego pułapu UE będzie dochodziła stopniowo przez okres 7 lat. Pozostałe 10 tys. ton z ogólnego kontyngentu, określonego na 45 tys. ton, będzie dostępne dla innych krajów.
Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa

5

Rezolucja PE z dnia 28 listopada br. w sprawie sytuacji w Boliwii

Po zamieszkach, krwawych starciach z policją i wojskiem, spowodowanych nadużyciami wyborczymi oraz niezwykle trudną sytuacją ekonomiczną, ustąpił prezydent Evo Morales . Posłowie PE stwierdzili w rezolucji, że przeprowadzenie nowych wyborów pod nadzorem niezależnego trybunału gwarantuje przejrzystość procesu wyborczego, z udziałem wszystkich sił politycznych. Rezolucja wzywa tymczasowe władze Boliwii do przeprowadzenia wiarygodnych wyborów jako sposobu wyjścia z kryzysu. Przyjmuje z zadowoleniem rolę mediatora: UE oraz Kościoła katolickiego, w celu osiągnięcia porozumienia partii politycznych w sprawie przeprowadzenia demokratycznych, wolnych, pluralistycznych wyborów.

Rezolucja PE z dnia 28 listopada br. w sprawie poszanowania swobód w Algierii

Po rezygnacji Butefliki ze stanowiska prezydenta w lutym 2019 r. i przejęciu władzy przez wojskowych, rozpoczęły się pokojowe protesty zwane Hirak (Ruch) w całej Algierii. Z żądaniami położenia kresu korupcji, umożliwienia udziału w życiu politycznym, wolnych

wyborów. Uczestników demonstracji objęły represje, aresztowania i więzienia ponad 100 obrońców praw człowieka. Represje i zastraszenia dotyczą również dziennikarzy.

Posłowie w rezolucji potępili bezprawne aresztowania, domagając się uwolnienia wszystkich osób za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi. Tylko w dialogu, w poszanowaniu swobód będzie można przeprowadzić reformy demokratyczne i zapewnić stabilność polityczną oraz gospodarczą Algierii.

Rezolucja PE z dnia 28 listopada br. w sprawie toczących się negocjacji nt. nowej umowy o partnerstwie midzy UE, a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)

W rezolucji stwierdzono, że nadrzędnym celem współpracy między UE a państwami AKP jest dążenie do wyeliminowania ubóstwa i promowanie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zasadą niepozostawiania nikogo samemu sobie. Przydzielając pomoc finansową UE podkreśla znaczenie równości płci i upodmiotowienia kobiet jako siły napędowej rozwoju. PE wzywa UE oraz państwa AKP do uwzględnienia w umowie – jako kwestii przekrojowej – zaangażowania w działania na rzecz tzw. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Apeluje, aby do wszystkich negocjowanych umów o partnerstwie gospodarczym włączano przepisy dot. praw człowieka.

Rezolucja PE z dnia 28 listopada br. w sprawie wszczętych przez Federację Rosyjską postępowań przeciw litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym, prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń w Wilnie, dnia 13 stycznia 1991 r.
W 2015 r. prokuratura litewska oskarżyła o zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości

66 obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy, w związku z wydarzeniami z 13 stycznia 1991 r. Tego dnia od kul i pod gąsienicami czołgów sowieckich zginęło 14 osób w Wilnie, broniących dostępu do wieży telewizyjnej. Litwa ogłosiła niepodległość 11 marca 1990 r. Sąd Okręgowy w Wilnie wydał wyrok uznając 60 Rosjan, m.in. b ministra obrony ZSRR Jazowa, winnymi zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciw ludzkości, także za udział w agresji na niepodległą Litwę. Rosja uznała działania prokuratury i sądów litewskich za bezprawne. Nie można też oskarżać Rosjan na podstawie litewskiego kodeksu karnego z 2011 r. Komitet Śledczy FR wszczął postępowanie karne wobec litewskich prokuratorów, sędziów i śledczych.

6

PE w rezolucji stwierdził, że postępowanie FR nie jest uprawnione, jest to niedopuszczalna ingerencja z zewnątrz, narusza podstawowe wartości prawne i niezawisłość sędziów. Wzywa państwa członkowskie, by ściśle współpracowały z władzami Litwy oraz odmawiały pomocy prawnej Rosji. Apeluje do Rosji o zaprzestanie dezinformacji i propagandy, prowadzonej przez rosyjskich urzędników w związku z wydarzeniami 13 stycznia 1991 r.

Rezolucja PE z dnia 28 listopada br. w sprawie środków zaradczych dot. wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

Parlament Europejski domaga się szybkiego wsparcia dla producentów rolnych; ucierpieli oni z powodu ceł nałożonych w następstwie orzeczenia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów państwowych dla Airbusa. Orzeczenie dało USA prawo nakładania ceł odwetowych na europejski eksport, w ramach retorsji za wcześniejsze nadmierne subsydia udzielane producentom samolotów Airbus. USA nałożyły od 25 października br. 25 proc. cła na wiele produktów rolnych, m. in. na francuskie wina, włoskie sery i hiszpańską oliwę, wartości ok. 3,5 mld EUR. Posłowie w rezolucji skrytykowali USA za brak zainteresowania rządu współpracą z UE przy rozwiązaniu długotrwałego sporu między Airbusem i Boeingiem. Dodajmy, że UE wygrała sprawę przeciwko amerykańskiemu Boeingowi; oczekuje się w 2020 r. orzeczenia WTO o nałożeniu ceł odwetowych wobec USA. (opr. na podstawie tekstów rezolucji PE, publikacji na portalach: Parlament Europejski, Euractiv.pl, wSieci, wGospodarce, forsal.pl)

7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button