Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Zarząd Zrzeszenia
 • Roman Wiśniewski – Prezes
 • Cezary Zawiślak – V-ce Prezes 
 • Marek Figas – V-ce Prezes 
 • Radosław Wiśniewski – skarbnik
 • Karol Kozłowski – sekretarz
 • Piotr Łęgowski – członek zarządu
 • Małgorzata Bladoszewska – członek zarządu
 
Komisja Rewizyjna
 • Lucyna Błahyj – przewodnicząca
 • Szymon Zadrożny 
 • Joanna Pańka 
 
Sąd Koleżeński
 • Henryk Rybka – przewodniczący
 • Elżbieta Motławska 
 • Radosław Jutrowski 
 
Delegaci Zrzeszenia
 • wszyscy członkowie Zarządu 
 • Artur Bączek 
 • Kamil Lutostański
NIP 8792617110
KRS 0000346079
REGON 340703296 
Data rejestracji 25 stycznia 2010 r.
Adres siedziby
Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz
Uchwała nr 6/2010
Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z dnia 17.02.2010r. w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej
Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj postanowiło, że wpisowe za każdego członka Zrzeszenia wyniesie 100 zł jednorazowo
a składka roczna 150 zł od 1000 m2 powierzchni kurnika.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Nr konta Zrzeszenia: 25 9491 0003 0000 0015 1034 0001

>>> Pobierz streszczenie w pdf <<<

>>> Pobierz cały tekst sprawozdania w pdf <<<

Krótka historia powołania organizacji drobiarskiej o zasięgu wojewódzkim/regionalnym i krajowym:

Ustawa z 15.9.2000 o grupach producentów rolnych i ich związkach, na etapie uzgodnień międzyresortowych w 1998 była podstawą z pomocą prawną Izby Rolnej w Przysieku do  utworzenia grupy producentów drobiu, formie spółdzielni do działalności gospodarczej, produktu „drób żywy” o nazwie Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Producentów Drobiu z siedzibą w Przysieku, województwo K – P, liczyła 17 członków – hodowców drobiu jednego produktu.

Podczas spotkań z hodowcami wspólnie uznaliśmy, że jest bardzo dużo problemów związanych z produkcją drobiarską na etapie legislacyjnym wszelkich przepisów uchwalanych w UE jako dyrektywy a później dostosowując w parlamentach krajów członkowskich. Pojawił się niezbędny kontakt z politykami do zapoznania z problemami z terenu.

Dlatego w dniu 30.10.2002 złożyliśmy deklarację członkowską o przyjęcie na członka Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu z/s w Warszawie ul. Grójecka 204, zobowiązującą opłacać składkę członkowską roczną 2.500 zł. Zarząd Główny przyjął w poczet członków naszą organizację Grupę Producentów Drobiu „ SZMPD”.

Działania w ramach Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

Aktualne tematy i zadania do załatwienia na szczeblu ministerialnym odpowiadały oczekiwaniu hodowców: wprowadzenia umów kontraktacyjnych z ceną, terminem płatności 14 dni, ilości określone w harmonogramem zasiedleń kurników, program zwalczania salmonelloz i jej skutków., sprawa zwyżki cen zbóż i pasz na sytuację ekonomiczną polskiego drobiarstwa, projekt wprowadzenia ustawy o roślinach genetycznie modyfikowanych (GMO) i związany z tym wpływ na zmniejszenie konkurencyjności polskiego drobiarstwa. Szeroko poruszany był problem zagrożeń wynikających z budową wielkich ferm z zagranicznym kapitałem, który w żaden sposób nie był konsultowany z władzami terenowymi, zwłaszcza w temacie zagrożeń związanych z ochroną środowiska, jak również  nadprodukcji żywca drobiowego, co z kolei wiązało się z brakiem opłacalności. Wystąpiliśmy do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o opracowanie kalkulacji kosztów produktów drobiarskich, jako podstawy dla naliczania cen progowych przy umowach kontraktacyjnych. Naciskaliśmy na integrację pionową branży drobiarskiej, jako sposób na efektywną promocję artykułów drobiarskich na rynkach zewnętrznych, jak również usystematyzowanie produkcji od kur zarodowych poprzez zakłady wylęgu drobiu, ubojnie drobiu po półkę sklepową. Widzieliśmy potrzebę dopasowania produkcji pod potrzeby rynku wewnętrznego i zewnętrznego, zapewniając dochód wszystkim stronom działającym na rynku.

W latach 2007/8 doszedł problem z występującym na terenie Polski wirusem grypy ptaków, uboju drobiu, ceny za żywiec drobiowy ze stref zapowietrzonych (promień 3 km) i strefy zagrożonej (10 km). Resort nie był przygotowany na zagrożenia, brakowało przepisów wykonawczych, na czym tracili tylko hodowcy. Ubojnie wykorzystywały swoją przewagę i skupowały drób 0.1 zł/kg z wielką łaską, który de facto po poddaniu obróbce termicznej był nieszkodliwy dla zdrowia i życia ludzi. Wskazywaliśmy na konieczność rozwiązań systemowych, głównie ze względu na przeloty dzikich ptaków, które będą się nasilały. Postulowaliśmy, że organ powinien zabezpieczyć środki finansowe na pełną bioasekurację ferm, na baseny i  kurtyny przy wjazdach i wyjazdach, niezbędne do wykonywania odkażeń pojazdów, na utwardzone drogi wewnętrzne i dojazdowe do ferm, na place manewrowe wraz z ogrodzeniami, zabezpieczającymi fermy od zwierząt dzikich i osób postronnych, na wejścia na teren fermy dla pracowników, wyposażone w część brudną, natrysk i pomieszczenie czystej odzieży. Uznaliśmy też, że należy wyznaczyć miejsca na grzebaliska dla pomiotu, jak również zastanowić się nad szczepionkami stad podstawowych od wirusa grypy ptaków, ponieważ przewidywaliśmy, że grypa ptaków będzie się nasilać, a chore ptaki będą zarażać zdrowe. Wskazywaliśmy, że problem nie zniknie, gdyż wędrówki ptaków są cykliczne i powtarzają się każdej wiosny i jesieni.

Na spotkaniu ZG PZZH i PD w dniu 6 lipca 2009 w Warszawie ul. Grójecka 204, program przewidywał dyskusję nad sposobem odzyskania lokalu w Alejach Jerozolimskich 11/19 lok. 52 w Warszawie 00-508, który był bezprawnie zajmowany przez Kazimierza Kozyra oraz omówienie sytuacji dotyczącej nieruchomości zlokalizowanej w Szczecinie Zakład AZ, ANR w Pile, Warbud Warszawa ul. Grójecka. Poza tym spotkanie dotyczyło zobowiązania wobec ZUS (składki i zaległości), podatki bieżące i zaległe w Urzędach Skarbowych m. Warszawa.

Prezes Andrzej Danielak zobowiązał członków organizacji wojewódzkich i regionalnych do przygotowania swoich delegatów na kongres PZZH i PD (1 delegat na 5-ciu członków organizacji) na dzień 05.12.2009 w ministerstwie rolnictwa oraz wezwał do uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów związanych z kongresem w wysokości 500 zł od związku oraz 100 zł od delegata. Listę delegatów zgłaszać można było do 15 listopada 2009. Apelował również do reaktywowania istniejących jeszcze związków, ponieważ w każdym województwie takie związki funkcjonowały, jeżeli się nie da się to należało wybrać lidera, który doprowadzi do powołania, nowej organizacji na swoim terenie bez żadnych obciążeń finansowych.

Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Gdańsku w osobie pani Aldona Łoś, drugim już pismem z sierpnia 2009 wystąpił do ministra rolnictwa w ramach swoich kompetencji, żeby powierzył zadanie oceny wartości użytkowej drobiu związkowi zrzeszającego hodowców drobiu a nie KRD-IG, która zrzesza przemysł, nic nie mając do czynienia z żywym drobiem. Argument, że przez 5 lat działania w tym zakresie powstały zaniedbania w hodowli. Ocena wartości użytkowej drobiu prowadzona nierzetelnie a publikacje są zdecydowanie za późno choćby od zakończenia roku produkcyjnego za 2008 , ukazały się dopiero w lipcu 2009 i to nie kompletne z oderwaniem od rzeczywistości w terenie. Problem odzyskania oceny wartości użytkowej drobiu był głównym tematem zebrania PZZH i PD w dniu 16.09 2009  roku w Warszawie.

Padło pytanie, kto jest odpowiedzialny za nie podjęcie wysiłku przejęcia oceny wartości użytkowej drobiu w momencie transformacji politycznej/gospodarczej w 1989 roku i przekazanie kompetencji na rzecz KRD-IG?

8 grudnia 2010 prezes Andrzej Danielak zwołał zebranie w siedzibie ZG PZZH i PD w Warszawie, nastąpiła zmiana terminu zwołania kongresu, ponieważ termin 5 grudnia 2009 minął, a związki wojewódzkie nie przesłały list imiennych swoich delegatów z wyznaczonym terminem do 15 listopada 2009, który okazał się trudny do osiągnięcia.

Prezes przedstawił działania Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego, powołanej na podstawie Ustawy z dnia 22.05.2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczego.

Poruszono problemy oczyszczenia konta bankowego PZZH i PD z zadłużeń wobec ZUS i Urzędów Skarbowych, żeby uwolnić związek od egzekucji komorniczych. Prezes oświadczył, że pieniądze z dzierżaw wpływają na konto Związku regionalnego a następnie pobierane w gotówce regulując bieżące należności i zaległe wg możliwości.

 Pan Prezes Andrzej Danielak oświadczył, że brakuje współpracy z członkami Zarządu, którzy nie przyjeżdżają na spotkania.

Po tym nastąpiła burzliwa dyskusja nad sensem dalszego funkcjonowania Związku w tej formie, jednak nie wykluczając, choć będzie to bardzo trudne, możliwości doprowadzenia do wyczyszczenia hipoteki, uwalniając tym samym konto bankowe. 

Roman Wiśniewski wraz członkiem Zarządu Andrzejem Pańką złożyli pisemną propozycję zatrudnienia kancelarii prawnej Grzegorza Górskiego z Torunia, która miałaby się zająć doprowadzeniem pod względem prawnym uwolnienia konta bankowego od egzekucji komorniczych. Byliśmy już jako hodowcy po zebraniu założycielskim organizacji drobiarskiej K-PZHDiPJ, które odbyło się 12.10.2009 i mieliśmy już wiedzę i doświadczenie w tej materii ponieważ cały proces rejestracyjny prowadził prof. Grzegorz Górski.

Prezes Andrzej Danielak nie przyjął propozycji pomocy prawnej, oświadczył, że sam sobie poradzi w tej materii, wyznaczając kolejny termin spotkania na 3 marzec 2011 w siedzibie Zarząd Główny PZZH i PD w Warszawie.

W dniu spotkania 3 marca 2011 na samym wstępie Andrzej Danielak próbował zmienić program posiedzenia, krytykując Romana Wiśniewskiego za próbę rozwalenia dobrze funkcjonującego związku, zarzucając przekraczanie dobrego smaku w krytyce, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w terenie i na portalu „PPR – cena brojlera”.

Roman Wiśniewski ripostował argumentami w postaci załatwionych spraw, jak odszkodowania za grypę ptaków, zmianę rozporządzenia w sprawie dobrostanu brojlerów, co było zasługą K-PZHD i PJ . Nasza organizacja bowiem przy pomocy posła Mężydło i Leszka Kawskiego spotkała się z ministrem Tadeuszem Nalewajk, który zobowiązał pracownika odpowiedzialnego za dobrostan brojlerów do sprawdzenia zgodność z Dyrektywą unijną, co w konsekwencji uruchomiło proces zmiany rozporządzenia.

Wyliczankę zarzutów przerwał członek Zarządu Pan Roman Kupijaj, uznając, że Andrzej Danielak mija się z prawdą. Pan Kupijaj wskazał, że organizacja nie działa tak jak członkowie sobie tego życzyli. Obietnice zwołania Kongresu trwały od kilku lat, bez rezultatów, a rozliczenie finansowe Związku z wszelkimi zaszłościami nie posuwa się do przodu. Zarządowi groziła odpowiedzialność karna. Powstało pytanie, czy komornik miał wiedzę o przychodach, które wpływają poza kontem bankowym Związku? Członkowie Zarządu nie chcieli brać odpowiedzialności i uznali, że należy popierać osoby, które chcą nowej struktury związkowej. Pan Kupijaj podkreślił, że należy cieszyć się i pomagać, a nie krytykować i dezawuować działania naprawcze tego co już i tak nie działa prawidłowo.

Po tym wystąpieniu było kilka głosów wspierających, jak również jeden głos pana Zbigniewa Henca, który skrytykował spontaniczne spotkanie hodowców z całej Polski w Polichnie 13 stycznia 2011 roku za brak organizacji, brak merytoryki, i w ogóle jako działania zmierzające jedynie do rozbicia świetnie funkcjonującego Związku.  Krytykę odparła Zofia Laskowska.

Po tym udzielono głosu Romanowi Wiśniewskiemu:

Na spotkanie zostałem zaproszony z rozpisanym programem. A tymczasem prezes AD choć próbował dokonać zmiany programu to i tak bez zgody zebranych hodowców wytoczył atak w słowie wstępnym, wypowiedział wobec mojej osoby same obraźliwe słowa. Oświadczyłem, że na przyszłość nie życzę sobie, żeby mnie obrażano. Byłem lojalny do czasu, kiedy kolejne terminy i zapowiedzi uwolnienia się od długów i zwołania Kongresu stają się odległe i fikcją. Dalsze utrzymywanie niewydolnego związku tylko dlatego, że liczy się tradycja i sztandar, uważam na tę chwilę nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest silna organizacja, zdolna uporać się z trudnościami dnia dzisiejszego i przyszłości, ponieważ problemy nie są rozwiązywane tylko ich ciągle przybywa. Mijają lata a Związek ogólnokrajowy drepcze w miejscu, tłumacząc brakiem zaangażowania hodowców. Skoro Pan Prezes AD nie daje rady prowadzić efektywnie Związek, proszę poddać się weryfikacji. Jako organizacja K-P powołana od podstaw nie będziemy firmować fikcji panującej w organizacji ogólnokrajowej, która to zrezygnowała z oceny wartości użytkowej drobiu na rzecz KRD – IG a tym samym funduszy na działalność z budżetu Państwa. Nie doprowadziła do usystematyzowania produkcji drobiu od pola do widelca. Andrzej Danielak był za słabym przedstawicielem do rozmów z aparatem państwowym. Przejął związek od poprzedników z długami bez żadnego rozliczenia i to jest podstawa do zarzutów działania na szkodę hodowców. Tłumaczenia, że to są długi po byłym „Drobiarzu” stają się śmieszne, bo to on zgodził się, żeby na majątku hodowców powołać do działalności gospodarczej podmiot pn. „Drobiarz”. Majątek w postaci nieruchomości na terenie całej Polski, pochodzący z funduszy hodowców odprowadzanych za każdy kilogram żywca drobiowego na konto bankowe ZG PZZH i PD jest dla mnie nie wiadomy a chciałbym poznać. To są również moje pieniądze za długie lata prowadzenia produkcji rolnej, działy specjalne chów i hodowla drobiu od 1969 roku. Więc kto decydował między innymi o moich pieniądzach, kto wziął na siebie odpowiedzialność za bankructwo firmy Drobiarz i powstałe długi? I na takie stawianie sprawy nie było mojej zgody i domagałem się wnikliwego rozliczenia sprawy przez organy do tego przypisane.

To był moment rozstania się z PZZH i PD i założenia nowej organizacji bez żadnych zobowiązań finansowych o zasięgu ogólnokrajowym z własnym biurem najlepiej z siedzibą Warszawie w Alejach Jerozolimskich 11/19 lok.52, analitykiem rynku, kancelarią prawną do opiniowania wszystkich aktów prawnych dotyczących drobiarstwa na szczeblu krajowym i UE do współpracy z ministerstwem rolnictwa, wytwórniami pasz, ubojniami, mediami, itd.

Na koniec mojego wystąpienia, przeprosiłem za ewentualne wypowiedzi, które mogły kogokolwiek urazić, ponieważ nie było to moją intencją i celem. Chciałem tylko z woli hodowców organizacji kujawsko – pomorskiej budować nową organizację o zasięgu ogólnokrajowym zapraszając wszystkich, którym leży na sercu dobro drobiarzy.

Po tym wystapieniu głos otrzymał Andrzej Pańka, który również odpierał zarzuty Andrzeja Danielaka pod adresem Romana Wiśniewskiego. Oświadczył, że na spotkaniu w Polichnie nikt nikomu nie ubliżał, a za wpisy na portalu rolnym PPR-cena brojlera nie bierzemy odpowiedzialności. Przypomniał jednocześnie, dlaczego Andrzej Danielak nie skorzystał z pomocy prawnej, słysząc w odpowiedzi, że pan Danielak nie ma zaufania do prof. Grzegorza Górskiego. Oczywiste było, że prawdziwym powodem był strach przed ujawnieniem nieprawidłowości i koniecznością jawnego rozliczenia, o którym mowa była na spotkaniu. Andrzej Pańka podkreślił, że zapowiedź kolejnego terminu zwołania Kongresu na koniec marca 2011 jest fikcją. Na koniec dodał, że brak jest zgody członków hodowców z Kujawsko Pomorskiego na spłacanie długów, i że powinny zająć się tym odpowiednie organy państwa polskiego.

Na koniec wystąpienia nie słysząc sprzeciwu tworzenia nowej organizacji, za wyjątkiem pana Zbigniewa Henc i Stanisława Nidzińskiego, podziękowaliśmy wszystkim za wsparcie. Wyraziłem ubolewanie, że nie udało się znaleźć wspólnego porozumienia w Zarządzie, który dysponował jeszcze majątkiem w postaci obiektów.

Po dwugodzinnej dyskusji Andrzej Danielak przystąpił do realizacji programu posiedzenia.

 1. Podjęto uchwałę o wyborze po 5-ciu delegatów z organizacji wojewódzkich na kongres z terminem zgłaszania do dnia 30 marca 2011
 2. Po 30 dniach zwołuję posiedzenie Zarządu PZZH i PD w celu oceny spływu spisu delegatów
 3. Wyznaczono kolejny termin Kongresu na dzień 21.05.2011
 4. Została podjęta uchwała w sprawie obciążenia kwotą 50 000,00 zł pana Kozyry za bezumowne korzystanie z mieszkania, które jest własnością Związku w Warszawie Aleje Jerozolimskie  11/19 lok. 52
 5. Omówiono przeznaczenie majątku nieruchomości w Pile, mieszkanie trzypokojowe w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 11/19 lok. 52, w Kielcach działka o powierzchni 1 ha, biurowiec przy ul. Grójeckiej
 6. Wystąpienie Stanisława Bruzdziel – nawoływał do dokonania rozliczenia Związku przed terminem odbycia Kongresu oraz do prowadzenia wspólnego działania związków dla dobra całej branży drobiarskiej.
 7. Pan Stanisław Dudek poinformował, że trzoda i drób nie podlegają wspólnej polityce rolnej UE, funkcjonuje natomiast klauzula wspólnego zaufania.
 8. Andrzej Danielak – na koniec spotkania zaapelował do członków Zarządu o ratowanie Związku, ponieważ w ostatnim okresie nasiliły się działania dezawuujące osiągnięcia organizacji, podważające legalność jego istnienia. Jako członkowie Zarządu jesteśmy wszyscy odpowiedzialni wobec prawa, a jeżeli nie chcemy dalszego istnienia Związku, to należy podjąć odpowiednią uchwałę. Nasze stanowisko w tej sprawie: po kolei rozwiązujemy zaległe sprawy majątkowe, gospodarcze oraz sprawy bieżące.

Zgodnie ze statutem Prezes Andrzej Danielak, oświadczył, że jest organem wykonawczym Zarządu i Rady, dlatego też bardzo prosi o przybycie na wyznaczony termin spotkania w celu podjęcia uchwał do działań naprawczych Związku. Jeżeli ktokolwiek nie chce dalej pracować społecznie na rzecz organizacji, to wzywa do przybycia, żeby w sposób honorowy zakończyć swoją dotychczasową pracę społeczną, spełniając obowiązek zapewnienia kworum co najmniej 8 członków do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Oświadczył, że przez ostatnie lata trudno było osiągnąć kworum, nie mówiąc już o pełnym składzie Zarządu, niezbędnym do podejmowania uchwał w kluczowych zadaniach.

Na tym zakończono spotkanie z naszym ostatnim udziałem jako reprezentacją organizacji Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

pod zarządem Romana Wiśniewskiego na przestrzeni lat  2007 –  2020

2009

Do powołania grupy inicjatywnej i organizacji wojewódzkiej zatrudniono (na zasadach umowy o dzieło z funduszu organizacji GP od 2007 – 2013) E. Korecką, jako pomoc w pracach organizacyjnych na pierwszym działaniu Spółdzielczego Zrzeszenia Marketingowego Producentów Drobiu z/s w Przysieku 

W 21.12.2009 zebrała się grupa inicjatywna, która powołała Komitet Założycielski w osobach Krajewska Lucyna, Figas Bernadeta, Tylka Paweł, Paściak Katarzyna, Pańka Andrzej, Tęgowski Franciszek, Miszczak Piotr, Kopczyńska Agnieszka, Rybka Henryk, Chojnicki Marian. Wyznaczono pełnomocnika w osobie Grzegorza Górskiego do reprezentowania związku pn. K – PZHD i PJ  z/s w Lubiczu Górnym, przed Sądem Rejonowym W Toruniu KRS.

Zgodnie z zatwierdzonym Statutem Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, która jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolniczą, reprezentującą i broniącą praw i interesów hodowców i producentów jaj. Działającą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego miała być głównym koordynatorem działań pomiędzy członkami – producentami, hodowcami, a zakładami – kooperantami produkcji.

Zebranie założycielskie odbyło się 12.10.2009 w Przysieku, a organizacja została zarejestrowana w KRS w Toruniu 25.1.2010. Została podjęta uchwała o składzie osobowym na Kongres PZZH i PD.

2010

I Walne Zebranie K – PZHD i PJ z dnia 17.02.2010 ustaliło ilość członków zarządu i podjęło uchwałę nr 1/2010, że zarząd składa się z prezesa i 4 członków, nr 2/2010, w sprawie wyboru prezesa w osobie Roman Wiśniewski. Uchwała nr 3/2010 dotyczy wyboru 4 członków zarządu w osobie Andrzej Pańka, Stanisław Skimina, Paweł Tylka, Katarzyna Śliż. Uchwała nr 4/2010 powołała Komisję Rewizyjną w osobach: Lucyna Krajewska, Szymon Zadrożny, Radosław Wiśniewski. Uchwała nr 5/2010 powołano Sąd Koleżeński w osobach: Henryk Napierała, Elżbieta Motławska, Henryk Rybka. Uchwałą nr 6/2010 podjęto uchwałę w sprawie wysokości wpisowego jednorazowo od członka w wysokości 100 zł i składkę roczną wysokości 150 zł od 1000 m2 kurnika. Uchwałą nr 7/2010 powołano 14 delegatów do organizacji krajowej. Wpis do KRS w Sadzie Rejonowym w Toruniu, VII wydział Gospodarczy.

Pierwsze spotkanie Zarządu K – PZHD i PJ odbyło się 05.03.2010 w Lubiczu, podjęto działania w sprawie złożenia informacji o powołaniu organizacji drobiarskiej o zasięgu wojewódzkim do władz  województwa, WLW w Bydgoszczy, PZZH i PD w Warszawie, KRD-IG, Ministerstwo Rolnictwa ponadto poruszono sprawy bieżące w sprawie badania mięsa na obecność salmonelloz w 25g mięsa, dobrostanu kur nieśnych i wymianie klatek do 2012, amortyzacji obiektów hodowlanych (40 lat jest terminem nie aktualnym), projekt ustawy zapachowej, projekt ustawy o podatku dochodowym z działów specjalistycznych, zagrożeniach sprowadzanej żywności spoza UE, która nie odpowiada przepisom o dobrostanie zwierząt, normom żywieniowym, ochronie środowiska. Wskazano, że należy zadbać na bezpieczeństwo żywnościowe krajowe i wspólnotowe, zwłaszcza w kontekście wpływu na konkurencyjność.

28.03.2010 – odbyła się konferencja w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z udziałem min. z Vice – przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła do PE Janusza Wojciechowskiego. Na konferencji wręczono postulaty hodowców drobiu, w sprawie dotykających ich problemów. Poruszono ustawy o dobrostanie zwierząt kur nieśnych w nowych klatkach, wchodzącej w życie 1.01.2012. Wskazaliśmy, że termin dla polskich hodowców jest za krótki do przezbrojenia sprzętu. Wstąpiliśmy do struktur UE dopiero w 2004 i mamy niespłacone kredyty za sprzęt wcześniej zainstalowany. Proponujemy jako organizacja wydłużyć okres o 4 lata do 2016 roku co daje 12 lat do przystosowania, jak mieli hodowcy, będący już UE. Ponadto podatek z działów specjalnych chów drobiu dla hodowców, którzy przekroczyli przychód 800.000 € są płatnikami podatku dochodowego zwiększa koszty produkcji, a w konsekwencji branża traci na konkurencyjności na rynkach UE i światowych. Wskazaliśmy, że należy chronić tereny rolne przed nasilającym się trendom zabudowy mieszkalnej przyszłych mieszkańców, niezwiązanych z produkcją rolną, co prowadzi w linii prostej do konfliktów społecznych. Sprawa złomowania obiektów drobiarskich z powodu braku następców w rodzinie (rodzice zmęczeni pracą i ciągłymi problemami związanymi brakiem opłacalności) i tym samym odpływu młodych ludzi z gospodarstw rolnych. Wieś pustoszeje, a rolnicy po ciężkiej długoletniej pracy na roli żyją z widmem biedy. To bardzo krzywdząca perspektywa i wina polityków, którzy nie zadbali o drobiarstwo po transformacji politycznej 1989 roku, przestawiając gospodarkę na neoliberalną bez żadnej osłony z budżetu państwa polskiego. Do tej pory rolnictwo było bardzo uporządkowane, spółdzielczość rozwinięta, kółka rolnicze obecne w każdej wsi. Gospodarka rolna nie zasługiwała, żeby zniszczyć wszystko co było budowane po II WŚ. Należało reformować, bo po 20 latach zmian widzimy, ile jest biedy na terenach wiejskich i wykluczonych ludzi. Reforma nie oznacza chyba, żeby tereny rolne bezmyślnie zabudowywać budynkami mieszkalnymi bez opamiętania, bez miejscowych planów zagospodarowania terenu. Uprzedzaliśmy, że nadejdzie czas, iż przy takiej polityce nie będzie gdzie produkować żywności i będą nasilać się konflikty społeczne.

17 maja 2010 roku na Zarządzie poruszono sprawę dobrostanu dla kurcząt brojler zgodnie z ustawą 30.06.2010, w szczególności w zakresie dodatkowych poideł i karmideł. W porozumieniu z kancelarią prawną Grzegorza Górskiego została przygotowana strategia działania z udziałem przedstawiciela KRD-IG Leszka Kawskiego. W porozumieniu z posłem Antonim Mężydło uzgodniono termin wyjazdu do ministerstwa rolnictwa do ministra Tadeusza Nalewajk na dzień 16.06.2010. Postanowiono przedstawić niezgodność rozporządzenia ministra z przepisami unijnymi, która spowodowała przystąpienie do zmiany rozporządzenia zgodną z zapisami dyrektyw unijnej. Ponadto poruszana została sprawa finansowania organizacji na wzór składek na FPMD wskazując, że bez stałego dopływu gotówki do kasy Zrzeszenia nie jest możliwe prowadzenie efektywnej działalności. Przepis należy wprowadzić obligatoryjnie przy podpisywaniu umów kontraktacyjnych produkcji towarowej. Wskazano, że dobrowolnie nikt nie będzie się opodatkowywał. Poruszono sprawę zmiany ustawy o amortyzacji obiektów hodowlanych, postulując obniżenie z 40 lat do średniej w UE, znakowania żywności pochodzenia z kraju dla wyboru przez konsumenta i jego świadomości. Konieczna była zmiana rozporządzania w sprawie bezpłatnej utylizacji drobiu w świetle, chociażby ostatniej powodzi na Opolszczyźnie. Informowaliśmy, że hodowca poniósł straty i jeszcze musiał opłacić transport drobiu zatopionego i utylizację.

Na spotkaniu Zarządu w dniu 21.09.2010 podjęto decyzję w sprawie wyjaśnienia działań powiatowego lekarza weterynarii w Inowrocławiu wobec hodowców produkujących jaja wylęgowe, wynik badań pozytywny skutkuje natychmiastową decyzją o izolacji fermy, decyzja i likwidacja stada.

Szczegółowe informacje referowali Ewa Szczerbacka i Paweł Tylka, zarzucając nieprzestrzeganie procedur pobierania prób urzędowych, niestosowania się do instrukcji postępowania na fermach opracowanych przez hodowców. Hodowcy nie otrzymują do wiadomości protokołów z przeprowadzonych czynności, a do wyceny stad powoływana jest komisja składająca się z rolników spoza branży drobiarskiej, a do tego  odszkodowania wypłacane są po 3 miesiącach po wycenie. Mecenas Grzegorz Górski zwrócił uwagę na sposób pobierania prób i ich zabezpieczenia, przechowywania i transport. O wyniku z laboratorium hodowca nie otrzymywał żadnej informacji. Dochodzenie wyjaśniające prowadzone przez PLW w Inowrocławiu w sprawie pochodzenia stada, paszy, wody, kończyło się protokołem urzędowym, którego kopii hodowca nie otrzymywał. Ubój z konieczności kur musi organizować sam hodowca. Wobec czego, sprawa trafiła do rozstrzygnięcia przez GLW w Bydgoszczy a następnie do Sądu o odwołanie PLW w Inowrocławiu. 

Powołanie Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

20 listopada 2010 roku na posiedzeniu Zarządu w kancelarii adwokackiej w Toruniu, obecni byli, przedstawiciele WZHD w Opolu pan Andrzej Sieradzki oraz Grzegorz Kędzior. Tematem było opracowanie działań i przedyskutowanie powołania ogólnokrajowej organizacji hodowców drobiu, która byłaby prawdziwym reprezentantem interesów hodowców z całego kraju RP. Dyskutowano nad obecnie funkcjonującym PZZHiPD pod przewodnictwem Andrzeja Danielaka, którego działalność została poddana ostrej krytyce. Nikt z zebranych nie zgodził się w uczestniczeniu w spłacaniu zaległych długów organizacji. Zdaniem zebranych poparte przez mec. Grzegorza Górskiego należało ogłosić upadłość i z czystym kontem doprowadzić do Kongresu i wyboru nowych władz. Upadłość mógł jednak ogłosić tylko prezes Andrzej Danielak. Jeżeli nie dojdzie do upadłości to zdaniem zebranych, uruchamiamy procedurę związaną z utworzeniem nowej organizacji. Tej procedury podjął się Grzegorz Górska-Szymczak, wystosowując Oświadczenie do tworzenia Krajowej Federacji Producentów Drobiu i Hodowców Jaj jako krajowego związku regionalnych zrzeszeń w tej branży. Decyzja ta zapadła z konieczności zapewnienia prawidłowej reprezentacji tej branży wobec władz rządowych i uwzględniania jej interesów w krajowej polityce rolnej i gospodarce żywnościowej. Powołano Komitet Organizacyjny (Oświadczenie w załączeniu). Ostatecznie w dniu 16 grudnia 2010 w Głogowie gm. Obrowo doszło do Walnego Zebrania Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej). Walne Zebranie, mając moc prawną w podejmowaniu decyzji i uchwał, podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia do Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Do pracy w Komitecie Organizacyjnym Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj wyznaczono Romana Wiśniewskiego, Małgorzatę Bladoszewską, Pawła Tylkę i Andrzeja Pańkę.

Zrzeszenie zostało członkiem Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z siedzibą w Lubiczu, powołanej do działalności 16.04.2011 i wpisanej do KRS Toruniu.

2011

Spotkanie Zarządu 13.01.2011 w siedzibie kancelarii prawnej w Toruniu ul. Konopnickiej 20 z Grzegorzem Górskim. Podsumowanie działania za miniony rok 2010. Podjęto uchwałę o ponowne wystąpienie do organów państwa polskiego w sprawie utylizacji drobiu z propozycją zmiany rozporządzenia w sprawie dopisania do odbioru drobiu i jaj lub dopuszczenie do skarmiania krzyżowo mączek mięso – kostnych. Poruszono sprawy takie jak zmiana rozporządzenia w sprawie amortyzacji budynków inwentarskich na wzór krajów europejskich jak np. w Niemczech. Znakowanie żywności pochodzenia kraju. Dokonać analizy kosztów produkcji drobiu i jaj ponieważ z roku do roku dochody spadają a koszta produkcji wzrastają poprzez koszt surowca pasz, energii, robocizna itd., oraz w sprawie badania mięsa na obecność salmonelloz w 0.25g / mięsa, należy przeprowadzić konsultacje z organizacjami rolnymi.  Omówienie spotkania hodowców w sprawach drobiarskich na terenie Polichna oraz przedyskutowania zasadności istnienia lub budowania od nowa organizacji ogólnokrajowej branży. Zorganizować akcję na portalu rolnym „PPR – cena brojlera” i innych nośnikach społecznościowych. Zarząd podjął decyzję o wynagrodzeniu za pomoc w pracach organizacyjnych biura Eli Koreckiej wysokości 2000,00 zł rocznie w 2011 z nienormowanym czasem pracy. Wniosek Zarządu: opracowanie sposobu potrącania składek w formie obligatoryjnej za sprzedany drób do ubojni na rzecz organizacji ogólnokrajowej. Przystąpienie organizacji wojewódzkiej do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Departament Rolnictwa, na zaproszenie UM goszczenie na fermach drobiu przedstawicieli Mongolii w ramach szkoleniowych z dziedziny drobiarskiej/chowu i hodowli drobiu.   

23.02.2011 odbyło się spotkanie członków Krajowej Federacji w ministerstwie rolnictwa; w załączeniu skan CCF20210302_00(06).

25.03.2011 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące za 2010 rok działania w/m Przysiek.

19.03.2011 odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie podatku rolnego działów specjalnych, salmonelloz, kontroli zgodności z dyrektywą unijną, komisji mięsa białego, kandydatury do Izby Rolnej w Przysieku w osobie Radosława Wiśniewskiego, kandydatura Karola Kozłowskiego do Zespołu do spraw wsi przy wojewodzie. Odbyły się wykłady szkoleniowe w zakresie opłacalności produkcji drobiu – Janusz Wojciechowski; wykłady profilaktyk weterynarii z zagadnienia immunosupresji w stadach drobiu, kontrola polegająca na właściwej diagnozie, kontroli patogenów, szczepieniach oraz zarządzaniu fermą – Mariusz Urbanowski Vet – Trade Polska sp. z o. o. Nowoczesne systemy utrzymywania higieny na fermie w środki dezynfekcji przedstawił prelegent Zenon Wachowiak. Wymogi wzajemnej zgodności i korzystania z usług doradczych przedstawiła Teresa Krebs z ODR Minikowa. Firma Farmwet przedstawiła środki do zapobiegania stresom stada, działające osłonowo na wątrobę. Ustalono, że udział w Kongresie PZZH i PD będzie na warunkach obserwatora. Podczas obrad Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj odczytano i dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2010 rok, informacją o tworzonej krajowej organizacji, która to została przyjęta z zadowoleniem i przyzwoleniem tworzenia.

Program spotkania Zarządu w kancelarii Cogito w dniu 13.05.2011 przewidywał dyskusję nad założeniami do projektu ustawy ordynacji podatkowej oraz sprawy bieżące dotyczące niepłacenia składek. Bardzo krytyczna sytuacja w skupie drobiu poskutkowała interwencja do premiera Donalda Tuska. Krytyka braku efektów wydawania środków komisji promocji mięsa drobiowego, z których nie wynika większe spożycie drobiu. Środki powinny być w części przeznaczane na organizacje ogólnokrajowe, tak jak przewiduje Ustawa z 22.05.2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, pkt 8 litera g. Związek bez stałego dopływu gotówki nie ma szans na efektywne działania, a praca społeczna może tylko nakreślać kierunki działania. Wystosowano postulat do ministra rolnictwa, aby zapewnił finansowanie partnerów społecznych zgromadzonych w Krajowej Radzie, na zasadach obowiązujących dla Komisji Trójstronnej – postulat zredagował mec. Grzegorz Górska-Szymczak.

1.04.2011 – pismo do Janusza Wojciechowskiego posła PE o trudnej sytuacji w drobiarstwie i postulat o przedłużeniu o 5 lat okresu użytkowania klatek dla kur niosek towarowych

8.05.2011 – odbyły się targi turystyczno – ogrodnicze „Lato na wsi” w ODR Minikowo.

10.05.2011 – odbyła się konferencja w Senacie RP pod przewodnictwem KR i RW senatora Jerzego Chróścikowskiego, pn. Perspektywy polskiego rolnictwa w przyszłej wspólnej polityce rolnej po 2013. Jerzy Plewa poinformował, że główny cel realizacji strategii został zdefiniowany jako poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów w tym rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju. W kontekście sytuacji polskiego rolnictwa szczegółowe znaczenie ma, cel: 1. bezpieczeństwo żywnościowe; 2. wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. W ramach WPR rozwój na zasadach przestrzegania uczciwej konkurencji na wspólnotowym i globalnym rynku rolno-spożywczym, podnoszenia świadomości i wiedzy producentów i konsumentów w zakresie produkcji i zasad żywienia. Nadrzędnym jest celem zapewnienie, żeby rolnictwo UE było zrównoważone, innowacyjne, konkurencyjne, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe dla pół miliarda ludzi w całej UE. W realizacji założonych celów, dużą rolę ma wpływ na politykę rolną Coca – Cogeca, która zatrudnia 50 pracowników w biurze w Brukseli, zatrudnionych w 25 różnych sektorach produkcyjnych, umożliwiając rolnikom i spółdzielniom lepszy zysk z rynku. Jednoznacznie wybrzmiał brak konkretnych rozwiązań wzmacniania roli rolnika w całym najważniejszym łańcuchu żywnościowym. Rolnik jest ostatnim ogniwem w dzieleniu dóbr z rynku, ponieważ brak skoncentrowania podaży do popytu, brak organizacji producenckich, jak również spółdzielni, które w większym zakresie zadbałyby na sprawiedliwy podział zysku z rynku. Tomasz Kozłowski – przypomniał historię i drogę powołania niezależnych samorządnych związków rolniczych od ruchu ludowego „Solidarność Wiejska” w latach 1980 – 1989 z udziałem Kościoła.

7.05.2011 Zarząd – omówienie ze spotkania z wojewodą K-P Ewą Mes w sprawie konfliktu pomiędzy PLW z Inowrocławia a hodowcami z rejonu Inowrocławia – nastąpiło zbliżenie stron. Informacja o nadaniu NIP przez II Urząd Skarbowy w Toruniu. Uzgodniono tematy na spotkanie w Sejmie w dniu 13 lipca 2011 z posłem Girzyńskim i Kłopotkiem oraz skład osobowy do Komisji mięsa drobiowego. Poruszono sprawę braku opłacalności produkcji drobiu i jaj, która zmierza do likwidacji stad zarodowych. Zadłużenie hodowców w mieszalniach paszowych i zakładach wylęgowych wzrasta, co skutkuje brakiem środków na bieżące wydatki – zmierza to do produkcji nakładczej. Omówienie przebiegu protestu zorganizowanego przez Solidarność w Warszawie w dniu 30 czerwca 2011. Spotkanie w ubojni drobiu w Jezuickiej Strudze „Nowość” w sprawach powiązania hodowców z ubojnią na zasadach umów kontraktacyjnych. Mamy potencjał produkcyjny gwarantujący stabilizacji produkcji drobiu żywego pod potrzeby rynku. Ubojnia stoi na stanowisku, że umowy są potrzebne, ale z ceną rynkową dnia, bez żadnych gwarancji, że rolnik zarobi. Nasze działania nie mają zastosowania bez przepisów wykonawczych – wg informacji ministra rolnictwa, żeby wprowadzić cenę minimalną do umów, napotyka na opór handlu. Przedsiębiorcy swoje zarobią, a najważniejszemu ogniwu produkcji żywności, rolnikom nikt nie dołoży, choć analiza kosztów produkcji wykazuje poziom cen dla producenta. Skupujący drób żywy mają przewagę kontraktową i mogą cenę zaniżyć, a rolnik musi sprzedać, ponieważ przedłużony chów powoduje straty, wynikające ze zużycia paszy, co nie jest proporcjonalne do przyrostu mięsa na 1 kg masy ciała. To jest efekt braku umów kontraktacyjnych z ceną w momencie zasiedlania kurnika pisklętami. Hodowca w momencie zakupu piskląt musi wiedzieć jaką końcową cenę uzyska i wtedy świadomie podejmuje decyzję o podjęciu produkcji.

Sprawa obsługi weterynarii w zakładach ubojowych wg ich relacji jest stanowczo zawyżona. Dużo jest konfiskat przypisanych niesłusznie hodowcy.  W umowach mówi się o żywym drobiu, co jest zapisane w PKWiU. Powstaje pytanie, skoro to drób żywy, to dlaczego ubojnia robi klasyfikację po ubiciu? Wymaga tylko przestrzegania PN, która mówi o klasyfikacji na klasy wg wagi oraz pełnego opierzenia. Zrzeszenie na spotkaniach z organizacjami krajów członkowskich UE (choćby Wielka Brytania), pytało jak u nich wygląda odbiór drobiu żywego. Otóż na fermie po załadowaniu żywego drobiu na transport odbierającego, hodowca otrzymuje zapłatę 100% za zważony na fermie inwentarz. Droga z fermy do ubojni odbywa się na ryzyko odbierającego. Nie ma żadnej klasyfikacji w ubojni, która miałaby wpływ na końcową cenę. Taka praktyka była również w Polsce do momentu transformacji polityczno – gospodarczej 1989 roku i po sprywatyzowaniu zakładów ubojowych Poldrob. W obecnej sytuacji tylko ministerstwo rolnictwa może wprowadzić przepisy, które przyczynią się do usystematyzowania całej branży rolnej, dostosowując produkcję do potrzeb rynku w myśl obowiązujących przepisów UE.  Rolnik sam nie poradzi sobie z grą rynkową, jaką prowadzą konsorcja handlowe i przemysłu. Rolnik musi zarabiać, jak każda inna branża pozarolnicza, nie może być dyskryminowany jako producent i permanentnie krzywdzony. Instytut Ekonomiki Rolnictwa, podległy ministrowi, ma narzędzia do wyliczenia algorytmu opłacalności produkcji i ustalenie ceny skupu w oparciu o cenę paszy. Konstytucja gwarantuje równość prawa wobec wszystkich uczestników rynku, nie ma zatem mowy o dyskryminacji. Informacja z Zarządu, że składka wys. 7000 zł za wrzesień 2011 r. zgodnie z Uchwałą została zapłacona GG.

18.11.2011 doszło do spotkania z hodowcami w ubojni drobiu w Jezuickiej Strudze. Prezes Ubojni zachęcał do integracji hodowców, ponieważ sam jest hodowcą i wie, że organizacja ma większe kompetencje aniżeli pojedynczy hodowca. Zna doskonale zalety umów kontraktacyjnych, pod warunkiem, że będą obowiązywać obligatoryjnie, wszystkich tych, którzy prowadzą produkcję towarową. Na dowód zapisał się do K-PZHD i PJ i wpłacił składkę członkowską zgodnie z podjęta uchwałą. Wolny rynek może funkcjonować dla małych hodowców produkujących bezpośrednio na rynek lokalny, przestrzegając przepisów Powiatowego Lekarza Weterynarii

2012

13.01.2012 odbyło sie spotkanie Zarządu, podsumowujące działania za minione lata. To trzeci rok działania organizacji wojewódzkiej i drugi organizacji ogólnokrajowej. Przedstawiono plan zorganizowania imprezy pn. „Święta kurczaka” w ramach funduszu mięsa drobiowego. Mecenas Grzegorz Górski zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z Marszałkiem Całbeckim i burmistrzem Wąbrzeźna Leszkiem Kawskim na temat zorganizowania na jego terenie z udziałem organizacji Kół Gospodyń Wiejskich promocji mięsa drobiowego, konkurs kucharzy, wystaw żywego drobiu, konkurs dla dzieci, grill, spotkanie dla hodowców z prelegentami, zaprosić media.

16 stycznia 2012 zostało dostarczone pismo na ręce Piotra Całbeckiego w sprawie współpracy i finansowego wsparcia dla naszej organizacji z Urzędu Marszałka. Oceniono koszt organizacji tego wydarzenia na kwotę ok 250.000 zł. Oczekiwaliśmy wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000 zł, przy czym po uzgodnieniach z pozostałymi partnerami, wskażemy szczegółowo, jakie wydarzenia byłyby finansowane przez Urząd. Oczekiwaliście na finalizację organizacji wyjazdu studyjnego do Niemiec, Francji czy Holandii dla grupy hodowców. Prace nad tym przedsięwzięciem, które miały być sfinansowane ze środków unijnych, prowadził departament rolnictwa. Przestawiliśmy projekt przeprowadzenia szkoleń dla hodowców w zakresie problematyki weterynaryjnej, wykorzystania środków unijnych, pomocy prawnej oraz nowoczesnych metod zarządzania oraz promocji swoich gospodarstw i produkcji. Planowaliśmy zorganizowanie czterech szkoleń w 2012 roku i podjęcie działania na rzecz podniesienia poziomu jakości produkcji drobiu i jaj, wprowadzenia nowoczesnych metod promocji, dystrybucji produkcji, wreszcie doprowadzenia do wypromowania marek regionalnych, chronionych w ramach UE. Także w tym zakresie określiliśmy wcześniej koszty ewentualnego wsparcia ze strony Urzędu marszałkowskiego. Podkreśliliśmy, że Zrzeszenie jest współtwórcą KFHD i PJ, której siedzibą jest Toruń. W naszej ocenie, wsparcie udzielone organizacji, utwierdzi wiodącą rolę Zrzeszenia w ogólnopolskiej organizacji, co z pewnością służyć będzie naszemu regionowi.

19.01.2012 – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy gościł przedstawicieli związków branżowych z założycielami Regionalnego Centrum Innowacyjności Wsi i Rolnictwa. Profesor Wojciech Kapelański zaproponował wizję stworzenia kompleksu naukowo badawczego, który będzie zawierał chlewnię na 150 loch w cyklu zamkniętym, oborę na 50 sztuk krów dojnych, typowy kurnik do hodowli i chowu brojlera 1250 m2, stajnię, budynek dla kóz i owiec oraz ubojnię. Inwestycja miałaby kosztować ok 20 mln zł z czego 70% dotuje UE, 30% wkład własny uczelni, pochodzący od sponsorów. Wsparcia zobowiązał się udzielić Wojewoda i Marszałek, przy pełnym poparciu projektu powołania ośrodka przez K-PZHD i PJ, która pismem z dnia 16.02.2012 roku potwierdziła swoje stanowisko.

31.01.2012 miało miejsce spotkanie z Krzysztofem Ardanowskim w Warszawie, który mówił o nowych rynkach zbytu drobiu. Otwierał się rynek arabski. Zaznaczył o zagrożeniach projektu ustawy, która wpłynęła do Sejmu w sprawie uboju rytualnego ograniczająca cierpienia zwierząt. Wprowadzenie zakazu oboju rytualnego, zamykałoby ciężko zdobyte rynki zbytu. Należało lobbować wśród posłów, że zakaz uboju rytualnego jest szkodliwy dla gospodarki narodowej, ograniczając produkcję drobiu. Rynek wewnętrzny więcej drobiu nie pochłonie, muszą być zatem dostepne rynki zewnętrzne, których politycy z przedsiębiorcami powinni poszukiwać, a nie zamykać.

3.02.2012 odbyło się zebranie członków Zarządu w kancelarii prawnej w Toruniu z udziałem Grzegorza Górska-Szymczaka, na którym został omówiony temat prac zespołu ds. wsi z udziałem naszego delegata Karola Kozłowskiego, oraz sprawozdanie ze spotkania z posłami w sejmowej komisji. Miało też miejsce spotkanie w Urzędzie Marszałkowski z Departament Rolnictwa w sprawie pozyskania funduszy na wyjazd studyjny w ramach środków KSOW do Danii oraz pozyskania środków na festyny lokalne do promocji mięsa drobiowego. Doszło do spotkania z ministrem rolnictwa Sawickim i głównym lekarzem weterynarii z omówieniem bardzo złej sytuacji na rynku drobiowym oraz badań mięsa na obecność salmonelloz. Omówiono bardzo kwestię złej informacji o wejściu w życie nowych przepisów dot. chowu kur nieśnych w klatkach z terminem 2012 rok oraz nowe przepisy o dobrostanie zwierząt. Omówiono zagrożenia związane ze zmianą wyposażeń kurnika, niespłaconymi kredytami na klatki sprowadzanymi z krajów UE, które pozbywały się ich za rozbiórkę, tylko po to, żeby uzyskać dopłaty na nowe z budżetu danego kraju UE. Polscy hodowcy bez żadnych rekompensat zostali z problemem utrzymania się na rynku. Politycy zaś umyli ręce, chętnie głosując nad poprawą bytowania zwierząt, a ślepi na kłopoty rolnika/hodowcy,

13.03. 2012 – odbyła sie konferencja w Instytucie Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka z Eugeniuszem Kłopotkiem z udziałem ODR Minikowa dyr. dr Romana Sas o tematyce „Teraźniejszość i przyszłość gęsi w Polsce”. Przedstawiciel KRD–IG w osobie Rajmunda Paczkowskiego, zwrócił uwagę na tendencje wzrostu produkcji drobiu, sytuacji całego sektora drobiarskiego oraz zagrożenia. Dr inż. Halina Bielińska omówiła w szczegółach początki hodowli gęsi owsianej w Polsce oraz warunki środowiskowe w odchowie gąsiąt.

24.03.2012 – w ministerstwie rolnictwa miało miejsce spotkanie branży drobiarskiej w sprawach wprowadzenia krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelloz w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus kallus) na lata 2009 – 2011. Największy niepokój w środowisku drobiarskim w szczególności producentów brojlerów kurzych wzbudził zapis określający wynik dodatni badań w mięsa w 25 gram, dyskwalifikuje wprowadzenia do obrotu celem spożycia przez konsumenta – procedura unijna jest długotrwała i podlegają szczegółowej dyskusji sposobu pobierania prób. Dyskusja dotyczyła w zasadzie dwu najważniejszych problemów; zapisu o badaniu 25g mięsa na obecność salmonelloz oraz odszkodowania dla hodowcy w przypadku wystąpienia wyniku dodatniego z natychmiastową odpowiedzią, że brak rozwiązań prawnych, żeby osłonić hodowcę. W przypadku ubojni, która nie posiada przetwórstwa może być problem dla hodowcy i w skrajnych przypadkach takie mięso może być poddane utylizacji. Zasugerowano hodowcom powiązanie ściśle określonymi umowami pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha produkcyjnego a zatem ZW drobiu, mieszalnia pasz i ubojnia. W dyskusji przedstawiciele związku wysunęli propozycję objęcia stad brojlerów ubezpieczeniem obligatoryjnym w ramach dopłat z budżetu państwa, dofinansowanie szczepień przeciw salmonelloz w stadach niosek jak również problemu wyceny wartości rynkowej stad w produkcji. Kwestia zmiany statusu badań piskląt jednodniowych reprodukcyjnych z właścicielskiego na urzędowy w odniesieniu do zapisu dotyczącego stad hodowlanych z uzasadnieniem. Ponadto, ujęcie w programie zwalczania w stadach hodowlanych zamiast 5-ciu serotypów salmonelloz do 2 Enteritidis i Typhimirium z uzasadnieniem. Bardzo ważną sprawą, dotyczącą hodowców kur nieśnych w systemie klatkowym, było wypełnienie ankiet i deklaracji przystosowania do nowych przepisów dobrostanu zwierząt, który obowiązywać będzie z dniem 1.01.2012 roku, była możliwość wynegocjowania dla polskich hodowców programu i zaproponowanie sensownego terminu zakończenia wymiany klatek. Poruszono, znaczenie stałych powiązań pionowych w łańcuchu produkcyjnym poprzez stałe umowy kontraktacyjne.

4.04.2012 odbyło się spotkanie przedstawiciela ubojni drobiu Lech – Drób z Zalewa w Mierzynku w sprawie nawiązania współpracy w zakresie skupu kur towarowych, ponieważ posiadają rynek zbytu na kraje afrykańskie.

12.04.2012 miało miejsce spotkanie z członkami Zarządu w Lubiczu z przedstawicielem firmy brokerskiej Leszkiem Stodolnym w sprawie omówienia warunków ubezpieczenia grupowego majątkowego z klauzulą dotyczącą utraty zysku z tytułu wystąpienia grypy ptaków i pomoru. Karol Kozłowski zaproponował włączenie do klauzuli za utratę zysku w sytuacji wystąpienia w stadzie salmonelloz. Zaproponowano, żeby wartości budynków były podawane wg wartości odtworzeniowej, korzystniejsze byłoby dla hodowcy ustalania odszkodowania wg ryczałtu po uprzednim wynegocjowaniu wartości 1 m2 budynku kurnika. Uzgodniono wyjazd do KRD – IG ul. Czackiego w dniu 18.04.2012 w sprawie współpracy pomiędzy Zrzeszeniem jak również z Federacją, zapytaniem do przewodniczącego Andrzeja Sieradzkiego o reakcję i aktualną sytuację Andrzeja Danielaka i jego organizacji. Jakie jest stanowisko ministra rolnictwa Marka Sawickiego, ponieważ w maju zwołuje Kongres, a do komisji mięsa białego wystawia się kandydatów? Czy dokonał końcowego rozliczenia PZZHiPD z ZUS i US oraz co z majątkiem trwałym lub czy ogłosił upadłość? Pisma żadnego pan Sieradzki nie wystosował. Zarząd postanowił wysyłać monit do członków Zrzeszenia o zaległościach w płaceniu składek członkowskich z jednoczesną informacją o propozycji ubezpieczeń ze strony brokera i ewentualną deklaracją zbiorowego ubezpieczenia. Informacja od skarbnika, że na koncie brak środków na miesięczne opłaty kancelarii prawnej Grzegorza Górskiego.

14.04.2012 – wysłano wspólne z Federacją pismo do wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Ardanowskiego, które zostały zgłoszone, jako postulaty na IV Forum Rolnika Pomorza i Kujaw: MRiRW zapewniało w szybkim terminie czasowym, wprowadzenia do pasz mączek m-k krzyżowo, UE zmieniła zdanie i takiej regulacji nie dokona. Wobec powyższego wnieśliśmy o zapis w rozporządzeniu ministra rolnictwa o utylizacji zwierząt, ująć drób i jaja, odpady poubojowe oraz zniszczenia na skutek działań atmosferycznych, podtopień, spalenia. Postulowaliśmy o dopłaty do kredytów, zaciągniętych na dostosowanie budynków i urządzeń do nowych przepisów o dobrostanie zwierząt.

Oczekiwaliśmy obowiązkowego znakowania produktu mięsa drobiowego, dostarczanego przez handlowców z różnych części świata, kierując się tylko zyskiem dla siebie a nie dla bezpieczeństwa konsumenta. Upomnieliśmy ministra o interwencję w sprawie niewywiązywania się firm ubezpieczeniowych, pomimo podpisanych umów z ministerstwem, tłumaczących się dużą ilością spaleń kurników i brakiem interesu – po raz kolejny wskazaliśmy na usystematyzowaniu całej produkcji drobiu od kury zarodowej do półki sklepowej. Hodowca jak będzie zarabiał, nie będzie wyciągał ręki po środki publiczne. Sami producenci mogą sobie określać cenę zbytu, a i tak przemysł będzie wykorzystywał swoją przewagę kontraktową, ponieważ żywność to towar łatwo psujący się, więc rolnik nie będzie miał wyboru.

21.04.2012 Grzegorz Górski wystosował sprzeciw do ministra rolnictwa Marka Sawickiego w sprawie powoływania na członka komisji mięsa drobiowego z organizacji, niespełniających wymogów ustawy: Niniejszym działając w imieniu Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z zaniepokojeniem przyjmujemy akt, iż do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze wystąpienie z dnia 6 lutego 2012 roku, oraz będące jego kontynuacją pismo z marca 2012. Oświadczamy, że Pańskie pismo z dnia 13 marca 2012 (Pkwmp-ns-0220-1-2/12/360) nie zawiera odpowiedzi na kwestie, które podnieśliśmy w naszych wystąpieniach. Zbędne jest pouczanie nas o obowiązującym stanie prawnym w zakresie funkcjonowania Funduszu Mięsa Białego. Jest on nam doskonale znany. Przedmiotem naszego wystąpienia było zaś wyjaśnienie kwestii, dlaczego podległe Panu Ministrowi jednostki, tolerują udział w strukturach dokonujących podziału środków przeznaczonych na promocję mięsa, z organizacji, działających niezgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Podkreślamy, iż Pańskiemu resortowi dobrze znany jest fakt, iż organizacja, której powołał Pan w skład dokonującej podziału środków Komisji, nie spełnia wymogów polskiego prawa. Niestety, zamiast podjąć działania, do których obliguje prawo (a więc stosownego wystąpienia do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu usunięcia stanu niezgodności z prawem), działacze tej organizacji powoływani są przez ministra w skład struktur, występujących w imieniu państwa polskiego.  W związku z powyższym, żądamy niezwłocznego ustosunkowania się do podniesionych wcześniej i obecnie kwestii. Zastrzegamy sobie podjęcie innych adekwatnych działań prawnych, włącznie z zawiadomieniem o sygnalizowanych wyżej nieprawidłowościach organów prokuratury o ile nie uzyskamy od Pana Ministra zadowalających wyjaśnień.

7 maja 2012 na Zarządzie w Lubiczu ul. Rzemieślnicza 6, poinformowano członków, że współpraca z kancelarią prawną zaczyna się pogarszać, mecenas nie odbiera telefonów, nie odpowiada na sms, e – maile, co jest wynikiem braku zapłaty wynagrodzenia przyrzeczonej kwoty 7000 zł za pełną obsługę biura z pomocą prawną. Przez okres 3 lat mecenas Grzegorz Górska-Szymczak zrobił bardzo dużo dla organizacji wojewódzkiej jak również Federacji, był bardzo zaangażowany w prace powołania organizacji na poziomie wojewódzkim jak również i krajowym, jeździł na wszystkie spotkania.

10-11 maja 2012 – uczestniczyliśmy w seminarium w Zakopanem, zorganizowanym przez Wytwórnię Premiksów LNB dla producentów drobiu. Dyrektor generalny Wojciech Kalicki omówił kierunki rozwoju w nowe inwestycje. Natomiast dr hab. Krzysztof Lipiński omówił aktualne problemy w żywieniu drobiu. W dalszej kolejności omawiane były zagrożenia kokcydiozą oraz żywienia metodą stymulacji efektywności produkcji.

14 maja 2012 roku udało się z kontaktować z mecenasem GG i spotkaliśmy się w kancelarii w Toruniu. Rozmawiano o dalszej współpracy z kancelarią prawną i finansowaniu, postanowiono pozyskać środki z FPMD. Poruszono sprawę braku reakcji na nasze pisma do ministra rolnictwa Sawickiego dotyczącego PZZHiPD, pierwsze pismo z 30 listopada 2011 r., kolejne dwa z lutego i marca 2012, i o braku zaangażowania w sprawę Andrzeja Sieradzkiego. Zaaranżowano spotkanie z posłem Koźlakiewiczem w Warszawie w sprawie wspólnej polityki sprzedaży drobiu żywego do dystrybutorów, bez zaniżajania ceny zbytu. Odbyła się również rozmowa w Urzędzie Marszałkowskim z panem Grzegorzem Borkiem w sprawie dofinansowania przez Urząd naszego udziału w dożynkach w Wąbrzeźnie, zaplanowanych na dzień 8 – 9 września 2012.

14.06.2012 – spotkanie w siedzibie KRD–IG z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie GMO.

8.08.2012 – spotkanie w siedzibie kancelarii prawnej w Toruniu w sprawie omówienia toku postępowania w zwołania Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj na dzień 18.8.2012.

1.10.2012 – spotkanie w kancelarii prawnej w Toruniu z udziałem Grzegorza Górskiego i Joanny Górskiej w sprawie spotkania z ministrem rolnictwa. Postanowiono wcześniej zredagować pismo i wysłać e–mailem na adres kancelarii ministra do wiadomości Zarząd Federacji. Omówiono wniosek do przewodniczącego komisji mięsa drobiowego i ARR w sprawie uzyskania wsparcia ze środków FPM, zgodnie z Ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 22.05.2009 § 8 litera g (w załączeniu opinia prawna). Docelowo postanowiono nawiązać współpracę z ARR o/Bydgoszcz i lobbować nasz wniosek o dofinansowanie. Podjęto decyzję o nawiązaniu kontaktu z firmą Szpecht w Niemczech, a konkretnie z przedstawicielem na Polskę Grzegorzem Kloos, za pośrednictwem pana Dudańca sprzedawcą sprzętu drobiarskiego – klatki i urządzenia dla kur niosek towarowych i wylęgowe Postanowiono powrócić do rozmów z pełnomocnikiem zarządu wojewódzkiego do spraw międzynarodowych, społecznych i organizacyjnych Grzegorzem Borkiem w sprawie dofinansowania związku – kolejny termin spotkania ustalono na 3.10 2012, na którym zaplanowano omówienie szczegółów dofinansowania. Cały czas postulowano, że bez dofinansowania nie będzie działalności organizacji. Rozmowy z Grzegorzem Borkiem w dniu 3 października 2012 były obiecujące, sam oświadczył, że sprawę przekaże Marszałkowi i doprowadzi do spotkania.

5-6.10.2012 – miała miejsce konferencja „Rośliny strączkowe i motylkowe jako cenny element obecnej i przyszłej WPR” w Prusimiu – organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Moderator prof. Andrzej Rutkowski Rektor Uniwersytetu otworzył konferencję. Przedstawiciel MRiRW – przedstawił główne założenia pakietu legislacyjnego WPR 2014 – 2020, aktualny stan hodowli strączkowych w Polsce i Europie i omówił jaką rolę spełniają rośliny strączkowe w żywieniu zwierząt. Ożywiona dyskusja doprowadziła do wniosku, że soi nie da się szybko zastąpić. Prace badawcze pod względem genetycznym, żywieniowym, dochodowym i społecznym muszą trwać co najmniej 50 lat. Rośliny strączkowe i motylkowe wg prelegentów konferencji w żywieniu zwierząt w zależności od gatunku można stosować od 5 do 12 %. Inny prelegent wskazał, możliwość stosowania białka ze źródeł rodzimych, zamiast białka sojowego w niewielkiej ilości dla trzody chlewnej i to wszystko. Trwają prace badawcze w całej UE nad redukcją białka sojowego, bilans wskazuje jednak, że brak pól uprawnych pod zasiew roślin zastępczych. Obecnie nie jest to możliwe ograniczenie spożycie soi do pasz, choćby dla drobiu, tąpnie gospodarka drobiarska a tym samym i narodowa.

11.10.2012 – odbyło się kolejne spotkanie z hodowcami drobiu w ubojni drobiu w Jezuickiej Strudze. Omawiano współpracę z hodowcami na zasadzie umów kontraktacyjnych, ale nadal bez zapewniania ceny za żywy drób, ponieważ nie ma uregulowań obligatoryjnie wdrożonych przez rozporządzenie ministra rolnictwa, a wpisanie ceny wynikającej z kosztów sprawi, że ubojnia nie będzie konkurencyjna z resztą ubojni w Polsce, zatem będą stosowane ceny rynkowe dnia. Ponadto prezes, zwrócił się do hodowców, żeby na środki transportu nie ładować charłaków poniżej 1 kg/sztuka, nie okarmiać drobiu conajmniej 12 godzin przed załadunkiem, tylko wodę pozostawić do końca. Termin płatności chce utrzymać 35 dni od dnia przyjęcia drobiu do uboju. Poruszono sprawę odparzeń podeszwowych i odleżyn, i jakości ściółki do samego końca tuczu. Rozciągnąć wstawienia piskląt na fermę co 9 tygodni co z kolei zmniejszy podaż mięsa na rynek. Prezes ubojni zapowiedział, że fermy będą wizytowane przez przedstawiciela ubojni pod kątem prowadzenia dokumentacji produkcji, ładu i porządku na fermie oraz otoczenia fermy. Na koniec poruszona została sprawa stosowania pasz bez soi GMO.

18.10.2012 – kolejne spotkanie w kancelarii Cogito z udziałem przedstawiciela ODR Przysiek w osobie Marek Rząsa i mecenasem Grzegorzem Górskim w sprawach związanych wykonania na fermie w Lubiczu zdjęć wyposażenia kurnika w nowe klatki dla kur nieśnych, zgodne z dobrostanem zwierząt oraz wykonania wizytówek dla Zarządu Federacji oraz opracowanie papieru firmowego. Miał miejsce kolejny monit do ministra rolnictwa w sprawie odpowiedzi na złożone pisma dotyczące legalności organizacji starego związku Andrzeja Danielak. Kończyła się kadencja komisji mięsa drobiowego i należało zadbać o wybór nowych członków z Federacji, w tym celu złożono odpowiednie pismo do ministra rolnictwa, dotyczące właściwego wyboru zgodnie z Ustawą. Ponadto, ponownie złożono pismo do ministra rolnictwa w sprawie dofinansowania Federacji, organizacji ogólnokrajowej z funduszy z FPMD. Bez stałego dopływu środków finansowych na konto bankowe, organizacja nie będzie w stanie ze składek dobrowolnych hodowców, utrzymać biura z obsługą prawną oraz analityka z branży drobiarskiej i kontaktu z mediami, itd. Nastąpiła interwencja u posłów z Torunia o pomoc w zorganizowaniu spotkania z ministrem rolnictwa, brak bezpośredniego kontaktu z kancelarią ministra. Padają odległe terminy i to nie jest pewne, czy dojdzie do spotkania.

30.10.2012 – odbyło się spotkanie z posłem Antonim Mężydło w sprawach do przedłożenia ministrowi zagadnień związanych z dopuszczeniem do skarmiania mączek mięsno – kostnych krzyżowo do pasz, ubezpieczeń obiektów produkcji zwierzęcej z kurczakami. Ubezpieczyciele odmawiają podpisywania umów, ponieważ ryzyko jest wysokie, a wysoka składka jest nie do przyjęcia przez producenta. Chodziło o zapewnienie dopłat ze skarbu państwa z udzieleniem gwarancji. Sprawa poparcia przez pana posła przyjęcia Federacji do Rady Gospodarki Żywnościowej była oczywista. Postanowiono przeprowadzić analizę wielkości produkcji każdego gatunku z osobna w powiązaniu z dopłatami ARiMR z potrzebami rynku. Na okoliczność dofinansowania organizacji ogólnokrajowej ze środków funduszy promocji produktów rolno – spożywczych, zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2009 roku, § 8 litera g, do przewodniczącego Komisji zostało złożone pismo wraz z opinią prawną kancelarii Cogito, które zostało odrzucone na etapie analizy prawników ministra rolnictwa i w ogóle nie zostało przekazane na posiedzenie KMD. W związku z tym poprosiliśmy o wsparcie polityczne, ponieważ bez stałego zasilania organizacji, Federacja nie ma szans na realizację statutowych postanowień. Poprosiliśmy też o wsparcie w zorganizowaniu całej branży, wskazując jak to należy zrobić i zachęcając do połączenia siły hodowców skupionych przy Cedrobie, na co zwrócił poseł Koźlakiewicz na oddzielnym spotkaniu w Warszawie. Dążyliśmy do usystematyzowania branży drobiarskiej poprzez wprowadzenie umów kontraktacyjnych na zasadach partnerskich. Umowy uregulowałyby podaż do możliwości zbytu na rynku wewnętrznym, jak również na rynkach poza Polską. Wspólnie z dystrybutorami żywności, możemy doprowadzić do normalności, zapobiegając kryzysowi i upadłościom producentów. Poruszono temat możliwości odchowu kurcząt tuczonych w urządzeniach piętrowych zgodnych z przepisami UE, stosowanych choćby w Holandii, gdzie byliśmy na zaproszenie producenta właśnie tych urządzeń wielopoziomowych (z udostępnieniem przepisów stosowanych przy budowie kurników spełniające normy przepisów środowiska).

02.11.2012 – miało miejsce spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Departament Rolnictwa z dyr. Wiesławem Czarneckim i Hanną Dybowską na temat dofinansowania wyjazdu studyjnego do Niemiec ze środków KSOW, przywołując spotkanie wcześniejsze z 15 czerwca 2011 oraz 8 maja 2012 roku. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z organizacjami równorzędnymi w ramach chowu i hodowli drobiu, w systemie ściółkowym czy wielopoziomowym kur nieśnych, jak również brojlera. Ponadto, jakie przepisy weterynarii mają zastosowanie do hodowli wybiegowej i ekologicznej? Jakie podatki płaci producent i czy produkcja z formalizowana w powiązaniu z ubojniom czy dystrybutorem żywności? Jakie uzyskują ceny zapłaty za żywiec drobiowy, jak przebiega odbiór żywca za jaką cenę zawartą wcześniej w umowie czy cenę dnia w dniu odbioru żywca do uboju? Czy klasyfikacja na ubojni dotyka hodowcę, itd? Uzgodniono wyjazd na I kwartał 2013 rok, dofinansowanie w całości wyżywienia, wynagrodzenia dla wykładowców z noclegami, natomiast transport do miejsca pobytu był po stronie organizacji. Możliwy był wyjazd do Danii, bardziej osiągalny w liczbie od 5 – 6 osób. Przedstawione propozycje zostały zaakceptowane i niezwłocznie przystąpiono do realizacji organizowania wyjazdu szkoleniowego wg przypisanych działań.

5 listopada 2012 – odbyła się dyskusja na temat odbioru żywca drobiowego z przedstawicielami Niemiec i Danii w Izbie Rolnej w Przysieku. Niemcy okazali się bardzo hermetyczni i nie chcieli podzielić się szczegółami, tłumacząc się ochroną umowy handlowej. Natomiast Duńczycy byli bardziej otwarci i skłonni do wymiany informacji hodowlanych, jak również handlowych. W Danii wg informacji w 90% produkcja rolna jest w formie spółdzielczej. Spółdzielnia płaci hodowcy zaliczkowo z każdej partii żywca, a na koniec roku kalendarzowego, następuje całoroczne rozliczenie – jest to dobre i złe, bo nigdy nie wiadomo jaki wynik. Dyskutowano jak dotrzeć do organizacji równorzędnych w krajach UE – wniosek przez administrację państwową.

Wywiad z LNB oraz relacja z działania w 2012 rok – w załączeniu, skan: CCF20210302_00 (02).

Konferencja „Zdrowie zwierząt – nowe kierunki” w dniu 11.12.2012 – skan: CCF20210302_00(03).

Notatka ze spotkania Zarządu w dniu 14.12.2012 – skan: CCF20210302_00(04).

15.12.2012 – w restauracji Daglezja w ODR Przysiek odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą potrawę z gęsiny, promowanej na św. Marcina w Toruniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz FPMD z udziałem KRD IG. Propozycja do Marszałka o włączenie K-PZHD i PJ na partnera na 2013 rok.

W załączeniu wywiad z ministrem Stanisławem Kalembą w sprawie uboju rytualnego: skan CCF202103_00(05).

2013

21 styczeń 2013 – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, przesłał w załączeniu do wszystkich powiatowych lekarzy weterynarii pismo GLW, znak sprawy: GIW z. 401zoo.-73/12(1) z dnia 18 stycznia 2013 wraz z tabelami wartości dla kur stad hodowlanych mięsnych i kur stad nieśnych.

15 marca 2013 – w ODR Przysiek odbyło się spotkanie z ministrem Stanisławem Kalembą z rolnikami województwa K-P, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w rolnictwie. Paweł Tylka Przedstawiciel Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj przedstawił postulat przywrócenia mączek mięsno-kostnych krzyżowo, wsparcie do ubezpieczeń stad od nagłych klęsk żywiołowych. Ponieważ brak uregulowań obligatoryjnych w sprawach umów kontraktacyjnych z ceną produktu, to producent ponosi straty w sprzedaży wg ceny rynkowej, która jest nie stabilna, uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim od podaży/popytu. Ministerstwo najwidoczniej nie chce doprowadzić do stabilizacji rynku, wprowadzając minimalne ceny produktu lub dojścia do ceny za pomocą wyliczonego algorytmu. Pomimo sztabu wykształconych ludzi, znających zapotrzebowanie rynku, instytucji w terenie, mających wpływ na politykę rolną tłumaczy się wolnym rynkiem, który sam się wyreguluje. Sektor rolno-spożywczy, sam się nie wyregulował, przejęły go korporacje przetwórcze, handlowe i dochodzi do budowania wielkich obiektów hodowlanych, monopolizujących de facto rynek drobiu. Rolnik staje się zakładnikiem korporacji i może prowadzić produkcję rolną nakładczą, a jak temu nie podoła, komornik przejmie dorobek całego życia i poprzedników. Czy tak ma wyglądać Polska wieś? W tej sytuacji, oczekujemy wsparcia z budżetu centralnego, ponieważ generujemy straty. Zwróciliśmy uwagę o nierównym traktowaniu rolników, choćby w sprawie utylizacji zwierząt, braku zapisu odbioru drobiu i jaj, a także na rozporządzenie w sprawie zwalczania salmonelloz, prób wątpliwych podeszwowych. Bardzo mocno wybrzmiała sprawa finansowania związków zawodowych z kieszeni podatnika. Nadal nie można ich dofinansować z własnych środków zgromadzonych przez rolników w FPMD, a będących w dyspozycji ARR. Prawnicy ministra rolnictwa twierdzą, że nie ma takiej możliwości, choć posiadamy opinię kancelarii prawnej, że takie wsparcie nam przysługuje, wskazując Ustawę z 22.05.2009, pkt. 8 litera g. Na koniec konferencji, została wręczona petycja panu ministrowi.

12.03.2013 w siedzibie ODR Przysiek odbyła się konferencja na temat: teraźniejszość i przyszłość produkcji drobiarskiej w Polsce, a po wykładach prelegentów miało miejsce walne zebranie sprawozdawczo wyborcze po 3 latach działania, za 2012 rok. Henryk Rybka jako przewodniczący zebrania odczytał protokół sprawozdania działalności za rok 2012, po czym wspomniał działania w sprawie zmiany rozporządzania ministra rolnictwa, dotyczące dobrostanu kurcząt brojlera, doprowadzenia utworzenia organizacji ogólnokrajowej K-FHD i PJ z rejestracją w KRS w Toruniu, założenie strony internetowej K-PZHD i PJ, nawiązanie licznych kontaktów w strukturach samorządowych i rządowych, obecności w mediach, współpracy z innymi organizacjami branżowymi, udziale w licznych konferencjach i seminariach. Po wyczerpaniu programu związanego z rozliczenia zarządu za 2012 rok i udzieleniu absolutorium za 2012 całemu Zarządowi – z uwagi na fakt, że minął trzyletni okres sprawowania władzy, przewodniczący zebrania ogłosił podawania kandydatur do nowych władz. Zgodnie z prawem nastąpiła procedura wyborcza; przewodniczącym został ponownie wybrany Roman Wiśniewski. Na koniec przewodniczący w imieniu całego zarządu podziękował za udzielenie absolutorium za 2012 oraz za zaufanie i powierzenie działań na kolejne 3 lata.

29.04.2013 – odpowiedź podsekretarza stanu T. Nalewajk o krajowym programem zwalczania salmonelloz.

23.05.2013 spotkanie zarządu w Mierzynku doprecyzowało szczegóły wyjazdu studyjnego hodowców do Danii z udziałem dyr. Departamentu Rolnictwa UM w Toruniu. Poruszono sprawę dofinansowania z FPMD, złożono wniosek do ARR z uzasadnieniem i opinią prawną o możliwości udzielenia pomocy ze środków hodowców, którzy łożą 0.1% za każdy sprzedany kg żywca drobiowego, które gromadzone są na koncie ARR, będące w dyspozycji właściwej Komisji. W konsekwencji wsparcia nie otrzymaliśmy, ponieważ na etapie procedowania złożonych wniosków o wsparcie, wniosek KFHD i PJ nie został wprowadzony przez przewodniczącego Komisji Mirosława Szałkowskiego do dalszego omawiania zadania, podobno z powodu nie zaakceptowania go przez prawników ministerstwa rolnictwa, zarzucających niezgodności z prawem (dowód: pismo Andrzeja Danielaka z maja 2013 do przewodniczącego Komisji). Z powodu słabej ściągalności składek członkowskich zarządzono powszechną zbiórkę internetową na działalność statutową Federacji, szukanie sponsorów wśród przedsiębiorców i osób fizycznych. Wywołano uchwałę o płaceniu składki rocznej z organizacji wojewódzkich na rzecz Federacji w wysokości 5.000 zł/rocznie.

18.06.2013 – wystosowano pismo do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby i sekretarza stanu Kazimierza Plocke w sprawie przywrócenia rozporządzeniem uboju rytualnego z uzasadnieniem.

24 – 25 czerwca 2013 – miało miejsce dwudniowe pomorskie forum drobiarskie „Wichrowe Wzgórze” Oaza Zdrowia na Kaszubach w Chmielnie finansowane ze środków FPMD. Tematy: środki finansowe i wsparcia dla drobiarstwa w nadchodzącym programie WPR 2014; polityka rolna z uwzględnieniem sektora drobiarskiego; miejsce drobiarstwa w woj. pomorskim; zmiany zachodzące na rynku drobiu i jego miejsce w Polsce; podstawowe rynki, co eksportujemy i jakie są bariery; rola ziół w żywieniu drobiu; wykłady i dyskusje w grupach kur niosek, brojlera kurzego i ubojni. Wykłady i dyskusja t. grup producenckich, ochrony środowiska i handlu zagranicznego.

27.06.2013 – konferencja branżowa nt. „Sytuacja na rynku drobiu” w K-PODR Przysiek.

12.08.2013 – pismo do TP o rezygnacji z nr stacjonarnego i z usługi Neostrada związana ze zmianą siedziby Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

4.09.2013 – w siedzibie KRD-IG w Warszawie miało miejsce spotkanie branżowe, na którym omówiono aktualną sytuację branży drobiarskiej w RP i całej UE. Przedyskutowano program wyjazdowego 56-go Zgromadzenia Ogólnego a.w.e.c. planowany na 19 – 22 września 2013 do Walencji. Zwrócono szczególną uwagę na prowadzone prace legislacyjne w parlamencie europejskim na wprowadzeniu zakazu używaniu do produkcji parówek mon–u. Komisarz w pełni popiera inicjatywę, która z punktu widzenia KRD jest szkodliwa i nieuzasadniona. Pozbawia się tym samym taniego surowca do produkcji wędlin dla szerszej grupy konsumenta. Argumentując nową technologią pozyskiwania surowca poprzez zastosowanie maszyn niskociśnieniowych bez ingerencji noża. W sprawie elektronicznego oszałamiania zwierząt przed ubojem, praktycznie stosowaną przez wszystkie kraje członkowskie UE, pojawił się pomysł zastosowania metody gazowej, która budzi wiele wątpliwości z wiązanej z nieodległej przeszłości. Komisarz stoi na stanowisku znakowania żywności, wprowadzając znak krajowy producenta. Poruszono sprawę zakazu uboju rytualnego, który zamyka sprzedaż drobiu do krajów arabskich ze stratą dla gospodarki RP. Kontrowersyjna umowa handlowa podpisana przez UE z Ukrainą jest szkodliwa dla konsumenta, ponieważ Ukraina produkuje żywność niezgodną z przepisami obowiązującymi w UE, głównie pod względem żywnościowym, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, ponadto prowadzi tucz w systemie klatkowym, która nie jest dozwolona w UE, co z resztą jest tańsze od chowu i hodowli w systemie ściółkowym. Ponadto pojawiają się na rynku jaja towarowe nieoznakowane, co jest sprzeczne z prawem konsumenckim. Członek zarządu a.w.e.c. Maciej Przyborski odniósł się poruszanych tematów, które będą omawiane będą na Zgromadzeniu Ogólnym w Walencji.

19-22 września 2013 – wylot do Walencji na zgromadzenie ogólne w ramach a.w.e.c. – pełne sprawozdanie w aktach spraw Federacji.

27.09.2013 – na posiedzeniu zarządu w Mierzynku gm. Lubicz omawiano szczegóły dotyczące wyjazdu do Danii w celu spotkania się z odpowiednikiem organizacji drobiarskiej. Celem spotkania miała być wymiana poglądów w prowadzeniu produkcji drobiarskiej, dotykających podobne problemy stron. Przekazano informację z posiedzenia RGŻ w dniu 23.9.2013, które odbyło się na targach Polagra w Poznaniu, szukano rozwiązania słabej ściągalności składek członkowskich i odrzucenie wniosku o dofinansowanie z FPMD przez przewodniczącego Komisji; bankowe tytuły egzekucyjne; ubój rytualny – odrzucone przez Sejm z ogromną stratą dla gospodarki narodowej z utratą rynku zbytu na kraje muzułmańskie. Omawiano kwestię pełnej konsolidacji branży drobiarskiej, niezbędną do sprawniejszych działań w usystematyzowaniu rynku poprzez wprowadzenie umów kontraktacyjnych z ceną minimalną. Ponadto, omówiono wyjazd do Walencji w ramach a.w.e.c. organizowanego przez KRD–IG, dyskutowano o przyszłych działaniach rządów narodowych, jaka jest przyszłość rolnictwa i jego opłacalność dla rolnika i jego rodziny, dla powstrzymania wypływu młodego pokolenia do miast, zatrzymać wyludnianiu z produkcji rolnej. Odbyła się dyskusja o znakowaniu żywności i jej pochodzenia oraz miejsca wytwarzania. Poruszano temat sposobu ogłuszania zwierząt poddanych uboju elektrycznie czy gazowe oraz stosowania momu. Rozmawiano o badaniu rynku, bo to konsument pokazuje jakiego towaru potrzebuje i w jakich opakowaniach, jakie wielkości.

7.10.2013 – wysłaliśmy pismo do ministra rolnictwa z powiadomieniem KRD-IG o dramatycznej sytuacji rynkowej drobiu rzeźnego, która spadła w ciągu ostatnich dniach o 50-70 gr/kg i jaj towarowych, cena widocznie spada. Koszta produkcji rosną śruty sojowej głównego składnika pasz (od 65 do 70% udziału w zależności od gatunku) cen energii, obsługi weterynarii ferm, koszta związane z bioasekuracją GP fermy. Problemem jest brak przywrócenia mączek m-k do pasz, obiecany przez kolejne władze ministerstwa rolnictwa. Nadal brak jest zapisu odpłatności za odbiór padłego drobiu i jaj przeterminowanych do spożycia, dyskryminacja w stosunku do odbioru zwierząt kopytnych. Zlikwidować dopłaty rządowe do utylizacji zwierząt, bo ten aspekt budzi sporo wątpliwości. Hodowcy działają na wolnym rynku tzn. cena rynkowa dnia, a zakłady utylizacyjne mają pewną dopłatę do towaru odbieranego od hodowcy z zapłatą za każdy kilogram i dojazd na fermę, a do tego mączki sprzedają na wolnym rynku robiąc świetny interes. Minister rolnictwa Tadeusz Nalewajk – odpowiedzialny za strategię zrównoważonego rozwoju wsi – nie panuje na ciągle zwiększającą się bazą surowcową, poprzez powstawanie nowych kurników ze środków ARiMR, które niewątpliwie mają wpływ na rozregulowanie rynku zbytu żywca drobiowego, niekontrolowaną podaż produktu, a ostatecznie ujemnie wpływają na gospodarkę narodową. Pytanie jaką rolę odgrywa KIR, która otrzymuje na swoją działalność statutową 2% odpisu od podatku rolnego, która od początku transformacji gospodarczej, biernie przygląda się reformie gospodarce rolno – spożywczej ze szkodą dla wsi? We wszystkich rozmowach prosimy o usystematyzowanie branży rolnej, sprawiedliwy udział z proporcjonalnym podziałem zysku. Rozwiązania strategiczne są domeną polskiego rządu, sami rolnicy/hodowcy sobie na wolnym rynku nie poradzą. Na dobrowolne składki na działanie organizacji branżowej nikt się nie zgodzi z prostego powodu, bo płacą składki na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych w wysokości 0.1%. Co ciekawe, niezależne kancelarii prawne opracowały opinię o możliwości korzystania z tej pomocy, natomiast prawnicy ministerstwa rolnictwa, odpowiadają, że nie ma takiej możliwości. Jest dwugłos i nie ma komu rozstrzygnąć o racji którejś ze stron. Proponujemy zwołanie wspólnego posiedzenia i rozwiązanie problemu.

8.10.2013 – spotkanie z przedstawicielem firmy Konspol Bis w Mierzynku gm. Lubicz na ferma drobiu, które dotyczyło umowy na dostarczanie żywca drobiowego. Warunki omówiliśmy pod względem ilości brojlera, skali wag i odbioru z terminem płatności ubiórek 14 dni, a reszta zapłaty 35 dni. Gdy jednak doszło do zapisu w umowie kontraktacyjnej ceny za żywiec drobiowy, to rozmowy zostały zakończone. Nie było woli wpisania w umowie ceny, ponieważ rynek dyktuje codziennie inną cenę. W tej sytuacji zabrakło porozumienia, choć ubojni zależy na terminowym dostarczaniu żywca w ilościach zamówień od dystrybutora żywności. Brak rozwiązań ustawowych jest nieszczęściem dla rolnika.

22.10.2013 – Pani wojewoda K-P Ewa Mes, zaprasza przedstawiciela naszej organizacji Karola Kozłowskiego na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem ministra rolnictwa w ODR Minikowo w sprawie aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie z uwzględnieniem WPR UE na lata 2014-2020.

2 – 7 listopada 2013 wyjazd studyjny do Danii w sprawach hodowlanych drobiu kur nieśnych i tuczonych z własnych prywatnych środków z dofinansowaniem kwot z KSOW. Wizytowanie na fermach tuczu brojlera oraz kur niosek z wybiegiem. Spotkanie z przedstawicielami organizacji drobiarskiej z omówieniem tematyki przyszłości i kierunków rozwoju drobiarstwa w Danii i UE. Protokół z wyjazdu studyjnego znajduje się w a/a w biurze zrzeszenia. Zaproponowana rewizyta w Polsce w terminie majowym 2014 uzyskała pełną aprobatę Duńczyków.

19.12.2013 – sekretariat regionalny KSOW województwa k-p, departament rolnictwa urzędu marszałkowskie -go organizuje konferencję t. „Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Województwa Kujawsko – Pomorskiego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015” w sali konferencyjnej ODR Przysiek.

2014

31.01.2014 – na zaproszenie prezesa KRD-IG Rajmunda Paczkowskiego na spotkanie konsultacyjne organizacji, które odbędzie się na terenie MTP celem omówienia kwestii, związanych z przyrostem i opłacalnością produkcji sektora drobiarskiego w Polsce; rynkiem pasz w tym możliwością przywrócenia skarmiania drobiu mączkami mięsno-kostnymi krzyżowo, a także tematem GMO; utrzymaniem i rozwojem obecnych, a także poszukiwaniem nowych rynków zbytu eksportowych dla naszych produktów w kontekście ministerialnego zakazu wprowadzenia uboju religijnego w Polsce; kampaniami promocyjnymi dotyczącymi mięsa drobiowego i jego przetworów zaplanowanymi do realizacji na 2014 w tym działaniem pt. „ochrona wizerunku polskiej branży drobiarskiej”; system jakości QAFP dla mięsa drobiowego.

3.03.2014 – odbyło się XXI Forum Gospodarcze 2014 „Integracja i współpraca” w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Tematem forum było nakreślenie prawnych aspektów funkcjonowania lokalnego rolnictwa i przetwórstwa; międzyregionalne partnerstwo w działaniach na rzecz żywności wysokiej jakości; regionalna sieć dziedzictwa kulinarnego kujawy i pomorze, przykład promocji marki; przykłady skutecznej promocji lokalnych wyrobów – prezentacje członków sieci regionalnej dziedzictwo kulinarne Kujawy i Pomorze; prezentacja i degustacja produktów i potraw regionalnych z Kujaw i Pomorza. Na koniec nastąpiła degustacja produktów członków Sieci i poczęstunek dla uczestników Panelu.

07.03.2014 – zaproszenie firmy Ekspol do Pniew na konferencję w tematach: inteligentne systemy dezynfekcji wody; praktyczne zastosowanie fotowoltaiki gospodarstwie rolnym; korzyści stosowania substancji leczniczych pochodzenia roślinnego w nowoczesnej produkcji drobiarskiej.

19.03.2014 – w siedzibie KRD-IG w Warszawie miało miejsce spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych prof. Stanisława Kowalczyka. Tematem posiedzenia było znakowanie produktów spożywczych w tym znakowanie produktów krajem pochodzenia zgodne z nowymi przepisami COOL oraz znakowanie na etykiecie. Poruszono temat postępowania w przypadku niezgodności, w tym możliwości oficjalnych wyjaśnień przed nałożeniem kar oraz stosowanie zasady proporcjonalności kary do wagi uchybienia i rzeczywistych zagrożeń zdrowotnych i biznesowych. Ponadto znakowanie i komunikacja cech produktu pod kątem GMO w tym efektywna egzekucja zasady niewprowadzenia konsumentów w błąd na przykładzie jajek Farmio: etykieta, reklama, ulotka. Sugestia wyróżniania poprzez brak GMO na tle innych produktów oraz obecność na rynku i podtrzymanie intensywnej komunikacji w niezmienionej formie, pomimo opinii UOKiK i IJHARS wskazujących na uchybienia producenta.

21.03.2014 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w temacie „Innowacyjne technologie chowu i hodowli obniżające udział stosowanych antybiotyków na przykładzie EM – Probiotyk. Pełne sprawozdanie w a/a Zrzeszenia. 04.04.2014 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wpływów i wydatków oraz spotkań zarządu K-PZHD i PJ za 2013 rok, protokół w a/a zrzeszenia i biura rachunkowego Saldo w Toruniu. Po czym rozpoczęto obrady nt.” Produkcja drobiu w Polsce” z udziałem prelegentów w osobie Janusz Wojciechowski omówił rynek drobiu w Polsce, na którym spożycie drobiu ciągle wzrasta (analiza wzrostu produkcji). Przedstawiciel UTP Bydgoszczy Marek Adamski omówił wizerunek branży drobiarskiej i system jakości QAFP dla mięsa drobiowego. W bardzo ciekawy sposób opisał co ma wpływ na wizerunek branży, jakie są zagrożenia i co sprawia, że dobrze lub źle o niej się mówi. WIW w Bydgoszczy Izabela Smulska temat salmonelloz, nakreśliła program zwalczania tej choroby, jak również procedury wykrywania w stadach hodowlanych i reprodukcyjnych. Prelegent Bogdan Zawalich z WIW wygłosił prelekcję na temat żywienia drobiu w zależności od jakości paszy. Wskazał zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości paszy oraz czystości poideł, ponieważ nasilają się kontrole próbek wody z urządzeń do pojenia. Ostatnim prelegentem był przedstawiciel firmy Greenland Technologia EM w osobie Adam Filarski – omówił zastosowanie technologii efektywnych mikroorganizmów w hodowli drobiu. Po tym wystąpieniu, rozpoczęło się Walne Zebrania K-PZHDiPJ za miniony 2013 r. Miało miejsce wystąpienie prezesa z odczytaniem i omówieniem szczegółowym sprawozdania za działania w minionym roku, wystąpienie przewodniczącej komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, udzielenie absolutorium prezesowi i każdemu z osobna członkom zarządu.

4.04.2014 – ODR Minikowo z K-PZHD i PJ organizuje konferencję na temat „Produkcja drobiu w Polsce”, w drugiej części konferencji ma miejsce zebranie, podsumowujące miony rok działania organizacji wojewódzkiej „Zrzeszenia”. Na temat opłacalności produkcji w sektorze drobiarskim, wygłosił wykład dr Grzegorz Dybowski z IER i GŻ. Ofertę BGŻ dla branży drobiarskiej, zaproponowała ekspertka ds. finansowania agrobiznesu Joanna Woźniak. Wizerunek branży drobiarskiej i system OAFP dla mięsa drobiowego wygłosił wykład Rajmund Paczkowski z KRDIG. O programie zwalczania salmonelloz przedstawiła lek. wet. Izabela Smulska z WIW IW Bydgoszcz. Zastosowanie nowoczesnych technologii w żywieniu drobiu z zastosowaniem mikroorganizmów – inż. Adam Filarski. W drugiej i ostatniej części konferencji odbyło się zwyczajne walne zebranie K-PZHD i PJ, podsumowanie roku 2013.

09.04.2014 – odbyła się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa K-P na temat wsparcia samorządu województwa dla grup producenckich, zwłaszcza producentów owoców i warzyw.

W moim wystąpieniu podkreśliłem brak zapisu wsparcia grup produktu drób żywy, wystosowałem apel do radnych o zainteresowanie się branżą drobiarską o ich kłopotach. Przedstawiłem sytuację z własnego doświadczenia z hodowli i chowu drobiu, począwszy od lat 60 ubw., na warunkach wieloletniej umowy kontraktacyjnej, która w załączniku do umowy każdego roku kalendarzowego określała wielkość produkcji, cenę za produkt drób żywy oraz terminy odbioru żywca drobiowego z określeniem terminu zapłaty 14 dni. Umowa była gwarantem zakładu ubojowego dla banku. Branża była usystematyzowania począwszy od jaja wylęgowego do stołu. Taka sytuacja trwała do czasu transformacji gospodarczej 1989 roku, po tym czasie zaczął się trudny czas dla gospodarki rolno-spożywczej, wszystko poszło na wolny rynek i sytuacja całkowicie rozregulowaniu uległa.  Dopóki rynek nie nasycił się produktem, który zjeżdżał do Polski niemal z całego świata, było dobrze. Po wejściu Polski do struktur UE 2004 roku, granice zostały otwarte dla przepływu towarów i usług, zapanowała zasada „tanio kupić, z dobrym zyskiem sprzedać”. Rynek rozregulowany, nikt nie panuje nad sytuacją, Rządy liberalno-lewicowe nie ogarniały tematu rolno spożywczego lub nie chciały. Władza zachłysnęła się wpływami politycznymi korporacji handlowych krajów UE i świata. Następowała stopniowa likwidacja polskiego rodzimego handlu na rzecz dużych hipermarketów, sprzedaż banków, wyprzedaż dużych przedsiębiorstw, które należało raczej zreformować i wymienić cały z skorumpowany personel zarządzający fabryką, oczywiście z poparciem politycznym, wg mnie takiego poparcia zabrakło. Moje wieloletnie doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli nie będzie woli politycznej w usystematyzowaniu rynku rolno-spożywczego, a ministerstwo rolnictwa wraz z uczelniami nie zaprowadzi porządku w produkcji rolnej, to tylko z roku na rok będzie gorzej, wegetacja. Z braku zdolności kredytowej, hodowcy zmuszeni będą do prowadzenia produkcji nakładczej, w konsekwencji obiekty zostaną przejęte przez korporacje, a hodowcy zostaną niewolnikami chorego systemu, pracą spłacając długi bankowe. Poruszyłem sprawę GMO jako dodatkowego problemu w chowie i hodowli drobiu. Genetyka ptaka nie jest przystosowana na inne białko jak białka sojowego, który jest sprowadzany z Ameryk. Żeby zastosować rośliny motylkowe, jak proponują niektórzy politycy, to nazywając sprawę po imieniu, nie znają się na technologii żywienia drobiu. Proponuję porozmawiać z uczelniami, które znają zagadnienie drobiarskie. Choćby przyjąć za słuszne, przejścia i zastąpienia białka zwierzęcego z roślin soi, pytam, czy jest zrobiony bilans wyłączenia gruntów rolnych pod zasiew roślinami motylkowymi? Ponadto z jakim wynikiem finansowym zamknie się całe przedsięwzięcie, czy nie zabraknie gruntów pod zboża na chleb i bułki? Czy konkurencja cenowa nas nie wyprzedzi i zostaniemy bez rozwoju a tym samym zaczniemy się cofać?

Zbudowanie silnej niezależnej organizacji rolnika/hodowcy bez dopływu stałego gotówki nie jest możliwe, tak jak nie jesteśmy w stanie utrzymać samego biura nie mówiąc o fachowcach z dziedziny drobiarstwa, osób z kompetencjami do unijnych urzędów w tym Coca Cogeca, do kontaktów z Rządem, Sejmem, Senatem z mediami itd. Złożyliśmy wniosek o wsparcie do Komisji zarządzającej FPMD, poparty opinią prawną, że możemy korzystać z wsparcia zgodnie z Ustawą z 22.05.2009 roku, § 8 litera g, na etapie wstępnym nasz wniosek przepadł, gdyż prawnicy ARR nie dopuścili go pod obrady Komisji. Uważam, że brakuje woli politycznej, żeby odrodziły się silne związki rolne branżowe a na Izby Rolne, które działają w każdym powiecie, jak pokazuje moja praktyka nie pomogą choć mają stały budżet wysokości 2% podatku rolnego. Hodowcy stanowią składową izb rolnych, jako branża drobiarska, jednak uważają nas za tak bogatych, że nie myślą nam pomagać nie mówiąc o Rządzie, który na lata 2014-2020 nie ujął nas w programie wsparcia na grupy producenckie. Zgodnie z Dz. U 1999.47.470 z 25.5.2006 roku i rozporządzeniem ministra rolnictwa z 17.12.2004 w sprawie metod prowadzenia oceny wartości użytkowej drobiu, jest domeną związków hodowców a nie KRD. Są to dwa ustawowe źródła finansowania organizacji, brak woli politycznej odbudowy niezależnych organizacji produkcji rolnej, działy specjalne chów i hodowla drobiu – pytanie, dlaczego?

15.04.2014 – ma miejsce spotkanie Ewą Mes z Zespołu Doradczego Wojewody K – P  ds. wsi i rolnictwa z udziałem stałym przedstawicielem Zrzeszenia Karola Kozłowskiego. W sprawach strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – referował Andrzej Baranowski: informacja ARiMR w osobie Adam Owczarz z O/Toruń. Informację o sprzedaży gruntów rolnych z zasobu nieruchomości rolnych skarbu państwa przedstawiła Edyta Zakrzewska z ANR o/Bydgoszcz. Pełna informacja ze spotkania w a/a Zrzeszenia.

16.04.2014 – II posiedzenie Zarządu dotyczyło w szczególności artykułu w gazecie lokalnej Nowości w sprawie wypowiedzi negatywnej Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotyczącej jaj konsumpcyjnych z chowu klatkowego, która z żaden sposób nie pokrywała się z prawdą. Należało sprawdzić, czy artykuł był autoryzowany, jeżeli tak to jest wywiad niedopuszczalny, ponieważ narusza dobre imię producenta.

24.04.2014 – odbyła się konferencja ROEE w Przysieku sp. z o. o. Ośrodek Wilga w Górznie, organizowana przez Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na temat: „Szanse i wyzwania dla grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw na progu wspólnej polityki rolnej na lata 2014 – 2020”, brak zapisów wsparcia grup producenckich produktu drób żywy, drobiarstwo wg minister Szalczyk jest branżą bogatą, dającą sobie radę i nie należy jej dodatkowo wspierać finansowo co wg mnie jest to dyskryminacja w stosunku do innych branż wspieranych. To, że dajemy sobie radę prowadząc produkcję towarową, nie znaczy, żeby nas drobiarzy / hodowców inaczej traktować.

Współpraca z Federacją na przestrzeni od maja do października 2014 polegała na nawiązaniu współpracy z ODR w poszczególnych województwach, szukaniu sponsorów organizacji, pisaniu projektów do reklamowania zdrowej polskiej żywności w szczególności z drobiu do Komisji MD, liczne konferencje i spotkania z przedsiębiorcami. Nawiązanie rozmów z UTP Bydgoszcz z propozycją współpracy w ramach w prowadzeniu innowacyjnych technologii chowu i hodowli drobiu, obniżające udział stosowanych antybiotyków na przykładzie EM – probiotyk. Nauka a praktyka: wprowadzanie innowacji badawczych w praktyczne rozwiązania dla hodowców, warsztaty dla studentów, doktorantów. Ścisła współpraca uczelni ze związkami branżowymi, wycena kosztów produkcji. Jak zadbać o środowisko przy zwiększonej intensywności i koncentracji produkcji? Co zamiast soi GMO, jak ograniczyć i czym zastępować to białko nowe trendy? Podjęto decyzję o budowie bazy danych do programu stabilizującego produkcję i podaż produktu na rynek. Opracowanie mechanizmów zabezpieczających interesy ubojni. Prowadzenie strony internetowej jako szybkie i łatwe źródło informacji dla hodowców. Zakup ciekawych artykułów na stronę, zlecanie badań. Zbieranie informacji z terenu o aktualnej sytuacji i problemach. Współpraca z powiatowymi lekarzami weterynarii choćby monitorowaniem jakości piskląt dostarczanych na fermę do dalszego odchowu.

W dniach 2 – 5 października 2014 był wyjazd na 57 zgromadzenie ogólnego awec do Marsylii (notatka w aktach zrzeszenia)

17.12.2014 – wysłano pismo z zapytaniem do ministra środowiska Warszawa ul. Wawelska 52/54 w sprawie obowiązujących przepisów prawnych, czy jest dopuszczalny odchów brojlera kurzego w systemie klatkowym/wielopoziomowym w świetle Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej artykuł 2, Definicje – dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. W dyrektywie UE nie odróżnia się kury nieśnej od tuczonej. Mówi się tylko o dostępie ściółki różnorakiej. Kury mogą bytować na taśmie do zbioru pomiotu lub na podłodze drucianej wyłożonej matą z wyliczoną wytrzymałości pod ilość kur o określonej wadze, zachowując dobrostan zwierząt. Wg mojej analizy, rozporządzeniu ministra z 2 września 2003 nie występuje, pojęcie brojlera, w rozdziale 7 § 39 można domniemywać, że brojlery mogą być utrzymywane w urządzeniach wielopoziomowych/klatkowym. Na szkodę hodowców, minister rozporządzeniem z 15 lutego 2010 wprowadzając nowe przepisy doprecyzował, rozróżniają kurę na kurę nioskę i brojlera, nadgorliwość czy nie znając zagadnienia, wprowadził nie sprawdzając zgodności z dyrektywą Rady 2007/43/WE, która mówi w załączniku 1 o dostępie kurcząt do suchej i kruchej ściółki. Holandia w świetle tych samych przepisów prowadzi się hodowlę wielopoziomową.

Ministerstwo Środowiska: odpowiedź nie na temat, mówi o udostępnieniu informacji publicznej poprzez wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dopuszczalności odchowu brojlerów kurzych w systemie klatkowym o interpretację odsyła do ministerstwa rolnictwa, pismo, znak: DOŚ wuiś-465-1/12889/15/AS z dnia 23.01.2015.

2015

25.01.2015 – Kongres Krajowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

04.02.2015 – spotkanie w UM Departamencie Rolnictwa w Toruniu z udziałem Wiesława Czarneckiego, poruszana sprawa odchowu kurcząt tuczonych w systemie klatkowym/wielopoziomowym, niezgodność rozporządzania ministra rolnictwa z dyrektywą unijną. Rozporządzenie ministra jest szkodliwe dla polskiego hodowcy poprzez zmniejszenie konkurencyjności na rynku zewnętrznym choćby Ukrainą.

Przyjęty przez Radę Ministrów fundusz stabilizacyjny w wysokości 0.02% jest bardzo krytycznie przyjęty przez naszą organizację. Producenci za mało zarabiają, żeby dodatkową daninę odprowadzać na fundusz, którym nie wiadomo kto będzie zarządzał i na jakie cele przeznaczał pieniądze. Naszym zdaniem powinniśmy doprowadzić, żeby produkcja towarowa była związana umowami kontraktacyjnymi z godnie z Dyrektywą unijną 1308/2013 tj. niezmienna cena zakupu produktu żywca drobiowego, ilość i termin zapłaty. Wówczas nie potrzebujemy żadnych dopłat i wsparć z funduszy publicznych.  Obowiązująca ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych nie spełnia naszych oczekiwań. W sprawie rentowności gospodarstw rolnych w tym chowu i hodowli drobiu należy zlecić opracowanie UTP Bydgoszcz. Wynika to z licznych protestów rolników, którym zadłużając się i wprowadzając innowacje w swoich gospodarstwach, brakuje pieniędzy na spłatę kredytów i % wynikających z umów bankowych. Zadłużeni rolnicy nie mają mocy kredytowej na dalsze kredytowanie kredytem obrotowym, popadają w produkcję nakładczą, co prowadzi w prostej linii do bankructw.

Produkcja przejmowana jest przez różnorodne korporacje, a rynek rolno-spożywczy jest drenowany przez obcy kapitał, a nie narodowy. Wszyscy politycy niezależnie od barw partyjnych, doceniają pracę rolnika, w działaniach jednak tego nie widzimy i dlatego nasilają się protesty w różnych częściach kraju, żeby zwrócić politykom uwagę na złe rozwiązania polityczne.

Sprawa odszkodowań dla rolników z tytułu szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, obciążają koła łowieckie, które funkcjonują z własnych składek. To jest szkodliwe rozwiązanie ustawowe, ponieważ lasy są własnością państwa polskiego. Ponadto, myśliwi dbają o zwierzynę dokarmiając ją, dokonują odstrzału chorych sztuk, choćby dzików.

25-26 lutego 2015 – KPODR w Minikowie zorganizowane XI dni przedsiębiorcy rolnego pod hasłem „Konkurencyjni przez efektywne gospodarowanie” w o/Przysiek.

Konferencję dobrego gospodarowania otworzył dyrektor Doradztwa Rolniczego z Brwinowa Bernard Mucha.  Po prawie 11 latach wstąpienia Polski do struktur UE, Polska jest największym beneficjentem pozyskiwania środków finansowych z WPR z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich. Pamiętać należy, że Polska udostępniła swój rynek, nic za darmo. W znaczącej grupie gospodarstw rolnych, nastąpił skok technologiczny, stawiając rolników w czołówce producentów produkcji zdrowej żywności podając przemysłowi bardzo dobry surowiec/produkt, przekładając się na liczącego kraju w eksporcie polskiej żywności na cały świat. Wzrost udziału produktów rolno-spożywczych w strukturach handlu zagranicznego w 2013 wynosił ~ 13% a już w 2014 przekroczył 20 mln €. Wg danych GUS produkcja rolnicza w 2014 wzrosła o 15% w stosunku do 2013. Produkcja rolna rozwija się i rośnie, natomiast dochody wg analityków spada do poziomu 6 – 7%. Zapotrzebowanie na polską żywność ciągle rośnie w Afryce i obydwu Amerykach, pod warunkiem zachowania konkurencyjności światowej. To bardzo duże wyzwanie dla polskiego rolnika, bez rozwiązań ustawowych w rolnictwie, sami rolnicy nie poradzą z dużymi korporacjami światowej produkcji żywności.

26.02.2015 –   w drugim dniu po wystąpieniu prelegentów, Walne Zebranie K-PZHDiPJ.

Pierwszym prelegentem był Janusz Wojciechowski, który przedstawił uwarunkowania na rynku drobiarskim z analizą kosztów produkcji z omówieniem szczegółowym oraz przyszłości polskiego drobiarstwa. Dr hab. Marek Adamski prof. UTP w Bydgoszczy, przedstawił aktualne tendencje w produkcji kurcząt rzeźnych. Szanse i zagrożenia dla producentów drobiu. System gwarancji jakości QAFP. Rentowność produkcji drobiarskiej. Dr inż. Mirosław Banaszak B&B specjalista ds. handlu zagranicznego – bardzo dobrze naświetlił wpływ zakwaszaczy wieloskładnikowych i możliwości ich zastosowania w produkcji drobiu grzebiącego. Mgr inż. Joanna Wyroślak z BGŻ ekspert ds. finansowania branży drobiarskiej – złożona oferta dla drobiarzy. Mgr inż. Przemysław Gręźlikowski i Jarosław Jutrowski – przedstawiciele firmy Cargill, przedstawili szeroką ofertę pasz treściwych dla drobiu i składników do pasz dla hodowców drobiu, mieszających pasze na fermie.

03.03.2015 – konferencja „Polski eksport – możliwości, praktyka, wyzwania”, zorganizowana przez MG województwa K-P, Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów COIE w Toruniu, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Moderator programu Marek Zuber, stwierdził, że motorem gospodarki polskiej jest eksport, który jest wzrostowy, począwszy od transformacji gospodarczej wynoszący 40 mld € do 160 mld € w 2013, analogicznie do wzrostu PKB 30% do 40% z tendencją wzrostową. Zauważa się istotny udział polskich eksporterów do 65%. Zwyżka eksportu towarów z branży rolnej, analogicznie do okresu ww., począwszy od 5.5 mld € z tendencją wzrostową do 20.7 mld €. Pomimo embarga Rosji na towary branży rolnej na wschód, eksport wynosił 12 mld € i ciągle jest dynamika stabilna w stosunku 2013 – 2014.  więcej informacji na stronie www.  kujawsko – pomorskie. coie.gov.pl .

09.03.2015 – K-PODR w Minikowie w IZPIB zakład doświadczalny Kołuda Wielka, zorganizowana została co roczna konferencja pn. „Hodowla i tucz drobiu wodnego w Polsce”. Konferencję otworzył dyrektor Roman Sass, po czym dr inż. Halina Bielińska merytorycznie omówiła początek hodowli gęsi owsianej w instytucie po dziś ciesząca się dobrym smakiem w całej Europie. Dr inż. Jakub Badowski wygłosił wykład na temat zasad odchowu i tuczu owsianego gęsi białych kołudzkich. Mgr inż. Janusz Wojciechowski dokonał analizy aktualnych tendencji w produkcji gęsi i kaczek. Dr hab. Marek Adamski prof. UTP w Bydgoszczy – wygłosił interesujący wykład w zakresie szans i zagrożeń dla producentów drobiu wodnego i metod odchowu kaczek rzeźnych. Dr Mariusz Urbanowski jako specjalista chorób drobiu, omówił na czym polegają aktualnie problemy zdrowotne w produkcji intensywnej drobiu wodnego.

12.03.2015 – dożynki wojewódzkie w Kowalewie organizowane przez Urząd Marszałkowski z udziałem K-PZHD i PJ finansowany z funduszy promocji mięsa drobiowego – oddzielny panel w wydzielonym namiocie, promocja potraw z mięsa drobiowego, ulotki o wartości mięsa białego, kącik dla dzieci i młodzieży. Po raz kolejny na spotkaniu z dyrektorem Departamentu Rolnictwa poruszono sprawę chowu brojlera w systemie wielopoziomowym. Dyrektywa Unijna dopuszcza system klatkowy, bardzo bezpieczny dla zdrowia i życia zwierząt oraz konsumenta. Zwierzę bytuje na ściółce ułożonej na taśmie, która jest samoczynnie oczyszczana w miarę potrzeby na zewnątrz kurnika i wywożone na specjalne składowisko lub bezpośrednio na pola uprawne jako nawóz. Minister rolnictwa zapewniał, że do końca 2014 roku, sprawa będzie ostatecznie rozwiązana, jest w uzgodnieniach międzyresortowych, po czym ogłosi rozporządzenie wdrażając w życie. Jak do tej pory, żadnego rozwiązania nie ma. Sprawa GMO powraca cyklicznie pod dyskusję, stanowisko organizacji jest niezmienione, można prowadzić doświadczenia badawcze pod względem ilości pól pod zasiew roślin motylkowych, które nie nadają się do skarmiania przez drób w tej genetyce ptaka. Można zastosować dla trzody, ale też w niewielkich ilościach. Wg naukowców, prace badawcze nad zmianą genetyki ptaka, jak również analizy kosztów, mogą trwać 50 lat i może się to okazać kosztownym procesem, nic nowego nie wnoszącym do rozwiązania problemu. Koszt i utrata konkurencyjności na rynku światowym sprawi, że znajdziemy się w ogonie produkcji drobiu z utratą olbrzymich wpływów do budżetu państwa Polski.

18.03.2015 – Dawid Jackiewicz poseł do PE, zwrócił się do naszej organizacji o wskazanie spraw dotyczących praktyk nieuczciwych w całym łańcuchu handlowym, dostaw produktów spożywczych do dystrybutorów żywności. Szanse gospodarcze, przed którymi stanęła Polska po wejściu do UE, były i są hamowane przez niekorzystne zjawiska, jakimi są min.: większa koncentracja rynku czy większej siły przetargowej pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw. Dysproporcje pozycji przetargowej są wprawdzie w stosunkach handlowych powszechnie spotykane i zgodne z prawem, jednak taki brak równowagi może w niektórych przypadkach prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych. Stoimy przed przeglądem stosowanych praktyk oraz zaproponowaniu ewentualnych regulacji, które pozwolą do poprawy warunków prowadzonej działalności w szczególności polskich producentów i pośredników żywności. Zauważalnym faktem w sektorze spożywczym jest postępująca koncentracja i konsolidacja działalności produkcyjnej, wynikająca z dążeń grup kapitałowych do redukcji kosztów i zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzybranżowych. Ze względu na specyficzne cechy przetwórstwa żywności procesy konsolidacji nie obejmują wszystkich rodzajów działalności, a na rynku zawsze istnieć będzie znaczna ilość małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto, zwiększający się stale popyt i konsumpcja produktów spożywczych sprzyjają rozwojowi sieci dystrybucyjnych, a łańcuch dostaw wydłuża się o nowe przedsiębiorstwa pośredniczące w handlu. Z powyższego wynika, że polski rozregulowany sektor spożywczy mocno jest narażony na działania odbiegające od uczciwego postępowania handlowego. To jest poważny problem polskich podmiotów, zwłaszcza w kontraktach z dużymi sieciami handlowymi i pośrednikami. Nieuczciwe praktyki handlowe są zazwyczaj narzucane w relacji „dostawca – odbiorca”. Zdarzają się podmioty nieuczciwe, które swoją przewagę wykorzystują na rynku, wywołując czynnik strachu, powodujący słabszą stronę transakcji i nie może odrzucić jednostronnie niekorzystnych dla siebie warunków z obawy przed utratą możliwości zawarcia umowy. Do najbardziej powszechnych nieuczciwych praktyk stosowanych w handlu zalicza się: nakładanie dodatkowych opłat przez odbiorców za przyjęcie towarów do sprzedaży, wydłużanie terminów zapłaty za dostarczony towar a także kwestionowane prawidłowo wystawionych faktur (kredytowanie handlu przez producentów).

Celem przygotowywanego przez posła sprawozdania do euro parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest wykazanie propozycji mogących zapobiec nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu dostaw produktów spożywczych zwalczając istniejące nieuczciwe praktyki. Poseł zwrócił uwagę, że do tej pory walka z nieuczciwymi praktykami w UE nie zaowocowała żadnymi kompleksowymi i konkretnymi rozwiązaniami, dającymi gwarancję harmonijnej gwarancji w działalności handlowej pomiędzy producentami a znacznie silniejszymi w relacji dystrybutorami żywności. Dlatego chcę i zamierzam jak najbardziej kompleksowo przyjrzeć się problemowi nieuczciwych praktyk handlowych i zapraszam organizacje do współpracy.

Zacytowałem w części pismo posła adresowane do Federacji/zrzeszenia, prosząc o współpracę i podanie ewentualnych rozwiązań widzianych od strony producenta i organizacji. Skan CCF20210313_00(4).

23.03.2015 – posiedzenie komisji rolnictwa i rozwoju wsi w UM w Toruniu w sprawie możliwości przejęcia ubojni trzody chlewnej w m. gminy Wielgie z ewentualnym udziałem Zrzeszenia. Moc przerobowa/ubojowa od 600 do 1200 szt./dobę. UM gwarantuje wykup od likwidatora i doposażenie obiektu ~ 12 mln zł, przekazując grupie producentów z czystą hipoteką. W trakcie dyskusji hodowcy trzody nie byli zachwyceni przejęcia ubojni, tym samym pomysł upadł. Drobiarze sami pomysłu nie pociągną, ponieważ nie byliśmy przygotowani na prowadzenie uboju.

21.04.2015 – gościliśmy drobiarzy francuskich w Izbie Rolnej w Przysieku. Wymiana wzajemna poglądów i rozwiązań, w produkcji, jaka przyszłość mięsa drobiowego i ich przetworów. Rozwiązania innowacyjne w dobrostanie zwierząt.

27.05.2015 – spotkanie z Krzysztofem Ardanowskim w sprawie usystematyzowania branży drobiarskiej poprzez wprowadza umów kontraktacyjnych z zapisem ceny produktu, ilości drobiu do odbioru i termin zapłaty. Minister rolnictwa Sawicki w minionym roku obiecał publicznie, że pracuje nad umowami, napotykając na duży opór przemysłu i handlu. Jednak, obiecał wprowadzić rozwiązanie systemowe i z tym się w pełni zgadzamy.

Wprowadzane funduszu stabilizacyjnego przez resort rolnictwa w wysokości 0.02% dla wyrównania strat w produkcji, naszym zdaniem jest błędem. Żadne dopłaty, wyrównania do produkcji nie zastąpią opłacalnej produkcji towarowej. Pytanie, czy resort dokonał analizy dodatkowego podatku do potrzeb branży?

Na przestrzeni 8 lat działania organizacji drobiarskiej sprawą bardzo ważną dla hodowców są: wprowadzenie umów kontraktacyjnych na zasadach partnerskich, pasze bez GMO, dobrostan zwierząt, dofinansowanie organizacji ogólnokrajowej z FPMD na statutowe działania i urządzenie biura w Warszawie, zwalczanie chorób salmonelloz w stadach reprodukcyjnych, grypa ptaków w sytuacjach wystąpienia wirusa – brak wyznaczonych ubojni dla drobiu ze stref zagrożonych bez uszczerbku dla hodowcy, mięso w 100% przydatne do spożycia przez konsumenta, po uprzedniej obróbce termicznej. Ubojnie wykorzystują swoją przewagę kontraktową, wykorzystując producenta. Ciągłe dyskusje bez widocznych rezultatów, mam wrażenie, że resort prowadzi politykę a nie proponuje rozwiązań gospodarczych.

7.06.2015 – pismo do senatora Jerzego Chróścikowskiego na bezczynność resortu rolnictwa na zgłaszane rozwiązania w produkcji oraz na wyraźny sprzeciw naszej organizacji w sprawie wprowadzenia nowego podatku na Fundusz Wzajemnej Pomocy w wysokości 0.02%, ogłoszonego w programie TVP Tydzień, uzasadniając świetnym rozwiązaniem na różne problemy finansowe hodowców, wynikające z nieopłacalności produkcji. Czysta polityka wprowadzająca słuchaczy radia i telewizji w błąd. Postulujemy więcej słuchać organizacji branżowych a nie polityka.

26.06.2015 – Federacja Gospodarki Żywnościowej, której KFHD i PJ jest jej członkiem, wystosowano pismo do ministra rolniczego Marka Sawickiego w sprawie istotnych zagadnień dotyczących rozwoju jak: potrzeby nowelizacji stanowiska Rządu w sprawach organizmów genetycznie modyfikowanych; potrzeby wspierania rolnictwa wielkotowarowego; potrzeba przeanalizowania systemu nad produkcją i jakością żywności ekologicznej; konieczność skoordynowania działań promocyjnych surowców i żywności ekologicznej; niską operatywności banków kredytowania sektora rolno-spożywczego, zwłaszcza grup producentów; potrzeby prywatyzacji rynków hurtowych; spadek spożycia pieczywa, wykluczenia drobiarstwa z PROW na lata 2014-2020; potrzeby systemowych powiązań nauki z prowadzenie działalności gospodarczej; potrzeby informowania producentów rolnych i przetwórców żywności o postępie innowacyjności jaka zachodzi w technologii i technice pakowania żywności; potrzeby podjęcia działań w wypracowaniu stanowiska RP w sprawie możliwości stosowania substancji czynnych z grupy nikotynamidów.

Prosimy o spotkanie z ministrem, żeby przedyskutować powyższe zagadnienia, co w konsekwencji umożliwi członkom Federacji wypracować kierunki działań branżowych, wspierające resort w tym rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju krajowego sektora rolno-spożywczego.

W odpowiedzi z 15.07.2015 resort ministra rolnictwa Tadeusz Nalewajka, odniósł się kolejno do poruszanych tematach cyt. „wykluczenia drobiarstwa z PROW 2014-2020”: zaplanowane do realizacji działania  z PROW 2014-2020 są tak ukierunkowane, aby w pierwszym rzędzie uwzględniać potrzeby sektorów produkcji rolnej, w których występują długotrwałe problemy strukturalne, powodujące obniżenie konkurencyjności tych gospodarstw, których wartość ekonomiczna nie przekracza 10 tyś. € rocznego dochodu, mogą otrzymać wsparcie do 60 tyś zł, na restrukturyzację i rozwój produkcji w ramach pod-działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Większe gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 200 tyś. zł rocznego dochodu w tym m. in. gospodarstwa drobiarskie prowadzącą produkcję ekologiczną. Pomoc dla młodych rolników w refundacji do 60% kosztów kwalifikowanych. Wsparcia skierowane głównie na produkcję ekologiczną gospodarstw drobiarskich, na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynowania pasz do 500 tyś zł w tym racjonalizacji produkcji, zwiększenia skali produkcji w maksymalnej pomocy do 200 tyś. zł. Ponadto, gospodarstwa będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach działania „Współpraca i Pomoc” na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych a gospodarstwa ekologiczne dodatkowo „Tworzenie grup i organizacji i produktów rolnych”.

4-5 lipca 2015 K-PODR w Minikowie 38 Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech z wystawą zwierząt.

6.09.2015 Dożynki wojewódzkie w Kowalewie z panelem drobiarskim pod nadzorem dyr. biura Macieja Bujnika i Mariusza Sobierajskiego zaplanowane i zrealizowanego z FPMD. Namiot dmuchany, bardzo atrakcyjny, wyróżniający się na placu imprezy, zwracający uwagę również z serwowanych potraw, kucharz stanął na wysokości zadania utrzymując ciekawskich do samego końca dożynek.

15.09.2015 – 27 międzynarodowe sympozjum drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce- praktyka nauce” z udziałem ministerstwa rolnictwa, wojewody i marszałka K-P, K-PODR Minikowo, UTP w Bydgoszczy. Brali udział również przedstawiciele uczelni z kraju i zagranicy, specjaliści żywienia, chowu i hodowli drobiu oraz produkcji jaj towarowych, wylęgowych stad reprodukcyjnych. Cała gama zagadnień, obejmująca systemy żywienia drobiu, roślinami motylkowymi – szkoda, że zabrakło polityków, którzy usłyszeliby co mówi świat nauki o wprowadzeniu podmian soi. Zmiany mogą nastąpić, poprzedzone badaniami naukowymi zmian genetycznych ptaka do nowych warunków żywienia

22.09.2015 – MTP pod hasłem „Polski Drób”, spotkanie organizacyjne zgromadzenia ogólnego awen na wyjazd do Sztokholmu. Rajmund Paczkowski prezes KRD otworzył posiedzenie, omawiając ogólnie zagadnienie drobiarstwa RP największej organizacji działającej od 20 lat na rynku, zrzeszającej 70 podmiotów, głównie przemysł drobiarski z produkcją pasz, reprezentującej reprodukcję, wylęgarnie drobiu, produkcję towarową drobiu i jaj z oceną wartości użytkowej drobiu. Założenia KRD polegają na ciągłej pracy w rozwój produkcji, wprowadzając innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i przetwórstwie, hodowli i obronę interesów hodowców i producentów drobiu. Integracja całego sektora począwszy od kury reprodukcyjnej, zakłady wylęgowe, ubojnie i przetwórstwo po półki sklepowe.

Ponadto, KRG-IG reprezentuje drobiarstwo wobec władz państwowych, jest członkiem międzynarodowych organizacji awec, europejskiego stowarzyszenia przetwórców mięsa i drobiu – Clitravi oraz światowego stowarzyszenia wiedzy drobiarskiej WPSA.

Do najważniejszych cech polskiego drobiu należy wymienić; konkurencyjna cena; wyjątkowa jakość i walory smakowe; najwyższy poziom bezpieczeństwa żywieniowego i zdrowotnego; szeroki asortyment produktów drobiowych; elastyczność polskich producentów. Wymienione cechy wyróżniają ofertę polskiego sektora drobiarskiego spośród konkurencji na światowych rynkach. Branża drobiarska jest najsilniejszą branżą rolną, charakteryzującą się ciągłym wzrostu eksportu. Polska jest jednym ze światowych liderów produkcji drobiu i jego przetworów, wykazujący coroczny wzrost na rynku krajowym i rynkach zagranicznych w UE i rynkach światowych. W minionym roku 2014 całkowita wielkość produkcji osiągnęła ~ 2 mln ton przy 40% udziale eksportu. Tak w dynamicznym rozwoju produkcji, istnieje zagrożenie dla hodowców i przemysłu, choćby kryzysem wschodnim, kiedy rynki zbytu zostały nałożone embargiem, dlatego czujność musi być na innych rynkach np. związanymi z emigrantami/imigrantami z terenów Afryki. Jedną decyzją polityczną wiąże się zamknięciem rynków zewnętrznych co prowadzi do problemów całego sektora.

Wyraźnie wybrzmiało to, że producenci są w rozdrobnieniu i w większości nie zorganizowani i nie stanowią żadnej siły w zetknięciu z potężnym przemysłem drobiarskim, będąc najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu żywieniowym i narażony bezpośrednio na upadek. Zaniedbania, wynikają z braku powiązań kapitałowych hodowcy z ubojniami i są poważnym zagrożeniem dla rolnika, a na dodatek brak powiązania umowami kontraktacyjnymi na zasadach partnerskich tj. zawarta w umowie cena niezmienna za żywiec drobiowy, ilości sztuk i termin zapłaty. Jako branża musimy mieć świadomość, że jesteśmy obserwowani przez partnerów, którzy zastanawiając się, jak to jest możliwe, że Polacy ciągle powiększają produkcję z jednoczesnym utrzymaniem lidera w produkcji UE, pomimo niższych cen na rynkach światowych. Przesłanie dla hodowców, żeby organizowali się dla poprawienia pozycji producenta z ubojnią i przemysłem, zwracając uwagę na braku funduszy na organizacje – potrzebna jest wola polityczna, o którą ciągle należy zabiegać u polityków w szczególności w okresie wyborczym, a następnie ciągle ich rozliczać za przyrzeczenia wyborcze. Mówi o tym prezes Rajmund Paczkowski, który przeszedł drogę od prezesowania w ubojni aż do KRD.

29.09.2015 Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – konferencja z udziałem przedstawiciela wydziału promocji handlu i inwestycji Ambasady RP w Moskwie oraz polsko – niemieckiej izby przemysłowo handlowej AHK Polska pn.” Rosja, Niemcy – nowe uwarunkowania i perspektywy eksportowe” z naszej strony brała udział Katarzyna Zawadzka, która popełniła notatkę ze spotkania, która jest a/a, lub pełne sprawozdanie na stronie internetowej UW w Bydgoszczy.

27.10.2015 – gratulacje wyboru na ministra rolnictwa K.J. Ardanowskiego, prośba o spotkanie w biurze poselskim w Toruniu z nakreśleniem  tematu do przedyskutowania: brak konkretnych zapisów w PROW 2014-2020 dla branży drobiarskiej produkcji towarowej; usprawnienie służb weterynarii, żeby działania były spójne na całym obszarze kraju; dokonać nowelizacji Ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, żeby wynikało w sposób czytelny o możliwości dofinansowania organizacji o zasięgu ogólnokrajowym, ponieważ są rozbieżności pomiędzy kancelarią prawną zewnętrzną a prawnikami ministra rolnictwa; umowy kontraktacyjne zgodnie z dyrektywą unijną 1308/2013, zapis ceny na produkt, ilość sztuk zakontraktowanych do odbioru oraz termin zapłaty zgodnie z przepisami (14 dni). Cenę na produkt, wyliczyć możemy jako organizacyjna, chcąc uniknąć subiektywności, wnosimy o wyliczenie ceny, przez IER funkcjonujący przy ministerstwie rolnictwa lub uczelnia o kierunku rolniczym.

Dla usystematyzowania całej produkcji od kury zarodowej, aż po gotowy produkt końcowego zakończenia hodowli, jest tylko jeden sposób, wprowadzenie umów kontraktacyjnych, ponieważ powiązanie hodowca /przemysł kapitałowo w obecnym czasie jest za późno, hodowcy wydrenowani finansowo przez wolny rynek nie mają kapitału na powiązanie i nikt z przedsiębiorcy nie dopuści takiego wspólnika – to jest argument dla wyregulowania rynku tj. powiązanie umową lub kapitałowe hodowca / przedsiębiorca a w dalszej kolejności być silniejszym partnerem dla korporacji handlowych.

2016

15.02.2016 – Inspekcja Weterynaryjna GLW zaprasza na spotkanie z hodowcami brojlera, na którym zaprezentowany zostanie nowy system utrzymania brojlera „Patiosystem”. Informacje na temat ww. systemu, można znaleźć na stronie: www.vencomaticgroup.com/cn/products/broilers/housing-solutions/patio.  Bardzo ciekawe, rozporządzenie polskiego ministra rolnictwa, wyklucza z polskiego prawodawstwa taki system chowu.

23.02.2016 – MR i RW konferencja w sprawie wyznaczenia celów i zadań do realizacji resortu na lata 2015-2019. Sprawozdanie na stronie KFHD i PJ www.hodowcydrobiu.pl i www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespół-Prasowy.

10.03.2016 – pismo do Krzysztofa Jurgiela ministra rolnictwa w ramach opiniowania projektu ustawy o spółdzielniach rolników, druk sejmowy nr 612 z 2012: 1). projekt ustawy wprowadza zmiany, które stanowią podstawę do naprawienia błędów jakie zostały popełnione podczas przemian gospodarczych w Polsce. Błędy te były przyczyną zlikwidowania większości spółdzielni rolników. Obecny projekt stanowi próbę wprowadzenia modelu jaki panuje w krajach UE. 2). zachęcenie rolników do tworzenia spółdzielni powinno iść w parze z zachęcaniem do jednoczenia się w związkach branżowych. Tylko silne związki dają możliwość realnego wpływu na sytuację finansową konkretnych grup producenta Naszym zdaniem wydaje się być zasadne wprowadzenie a wzór niemiecki obligatoryjnej przynależności związkowej producentów rolnych z obowiązkową niewielką składką na rzecz tychże związków. 3). stworzenie zwolnień podatków w projekcie ustawy jest niezwykle istotne i najprawdopodobniej stanowić będzie podstawowy aktywator do tworzenia spółdzielni przez nie zorganizowanych obecnie rolników. 4). tworzenie ustawy na bazie projektu nr 612 z 2012 jest zasadne. Projekt w większości odpowiada na potrzeby nie zrzeszonych rolników lub takich, którzy należeli do GPR, a w związku z ich rozpadem lub problemami z realizacją znowelizowaną w 2015 Ustawy o GPR nie mogli ich tworzyć. Pismo z naszymi postulatami zostało przyjęte w MR i RW 21.04.2016 (pieczątka przyjęcia).

04.04.2016 – w ministerstwie rolnictwa zorganizowano seminarium pn. „Rola spółdzielczości w gospodarczym działaniu rolników na rynku” skierowane do przedstawicieli organizacji związanych z produkcja rolną w tym spółdzielni, grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Głównymi tematami seminarium będą: tworzenie trwałych struktur gospodarczych przez rolników na bazie prawa spółdzielczego; tworzenie warunków organizacyjno – ekonomicznych w celu organizowania się grup producentów rolnych; zinstytucjonalizowanie wsparcia procesu tworzenia branżowych związków grup producentów rolnych/zrzeszeń organizacji producentów. Seminarium otworzył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a następnie nastąpiło wystąpienie Alfreda Domagalskiego prezesa zarządu krajowej rady spółdzielczości.

05.04.2016 – konferencja w urzędzie marszałkowskim w Toruniu pn. „Polski eksport” z udziałem Michała Korolko dyrektor departamentu rozwoju gospodarczego, Macieja Kanabaj, Iwony Pietruszewska – Cetkowska dyrektor działu szkoleń, Usług i Projektów, Paweł Kwiatkowski manager polsko – niemieckiej Izby PH AHK Polska; Andrzej Eliasz naczelnik wydziału departamentu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. informacje na stronie internetowej: www.poir.perp.gov.pl; www.trade.gov.pl; www.mr.gov.pl .

6-7 kwietnia 2016 – konferencja KRD-IG na okoliczność 25 lat dorobku polskiego drobiarstwa pn. „Polski Sektor Drobiarski w obliczu globalnych wyzwań” w Poznaniu Hotel Sheraton ul. Bukowa 3/9. Obszerne sprawozdanie z uroczystości znajduje się na stronie internetowej KRDIG: www.krd-ig.com.pl.

08.04.2016 – spotkanie przedstawicieli KPZHD i PJ z KPWLW w Bydgoszczy spowodowane zawiadomieniem WIW w Bydgoszczy pismem z dnia 18.03.2016, dostarczone osobiście na spotkaniu, dotyczących w sprawie spornej oceny stóp podeszwowych na ubojniach w województwie K-P. Ustalono, że w pierwszej połowie br. będą organizowane spotkania  hodowców z przedstawicielami Inspekcji Weterynarii i omawiane tematy związane z dobrostanem zwierząt i oceną stóp podeszwowych, do których jako organizacja wnosimy zastrzeżenia. Sugerujemy posiłkowanie się doświadczeniami z krajów sąsiednich jak Niemcy czy Holandia. Pokazaliśmy slajdy z oceny w ich ubojniach, które pokazują różnice, oczywiście ze stratą dla hodowców polskich. Zastanawiające jest, czy przepis jest nieświadomie błędnie interpretowany przez lekarzy na ubojni, czy to zła wola? Sprawa trafiła pod obrady MR i RW Krajowego Lekarza Weterynarii.

15.04.2016 – spotkanie w siedzibie KRD-IG w sprawie uzgodnienia wystąpienia w TVP1, które będzie emitowane w najbliższą niedzielę w programie „Tydzień”. Ponadto, przygotowanie i uzgodnienie wspólnej tematyki promocji mięsa drobiowego, finansowanej ze środków PMD na okoliczność planowanych działań na wojewódzkich targach w Kowalewie Pomorskim.

18.04.2016 – spotkanie w biurze poselskim w Toruniu z JK Ardanowskiego w obecności Roberta i Romana Wiśniewski w najbardziej nurtujących tematach: wprowadzenie ustawowo umów kontraktacyjnych z ceną zgodnie dyrektywą 1308 z 2013 roku tj. najważniejszy punkt niezmienna cena na produkt, ilość sztuk do odbioru i termin płatności. Złożyliśmy propozycję wyliczenia algorytmu przez IER podległy ministrowi rolnictwa, działy ekonomiczne ODR lub uczelnię rolniczą. To będzie podstawa do wstawienia do umowy, mnożąc przez cenę paszy w dniu zasiedlenia kurnika. Jest wówczas możliwość negocjacji z wytwórnią pasz na stałą cenę danego cyklu od zasiedlenia pisklętami, aż do czasu odbioru żywca. Zaznaczyć należy, że jako organizacja jesteśmy w stanie sami wyliczyć cenę, biorąc pod uwagę grę rynkową, może to być zarzut braku obiektywizmu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że dla usystematyzowaniu branży pozostały tylko umowy kontraktacyjne, ponieważ na powiązanie kapitałowe z ubojniami, hodowcy nie mają środków. Chodzi o prowadzenie produkcji pod potrzeby rynków zbytu, dopasowanie pod potrzeby rynku może prowadzić tylko odbiorca żywca drobiowego, który posiada umowy z handlem na gotowy produkt. Mogłyby to robić organizacje, przyjmując zamówienia żywca od przemysłu danego gatunku drobiu, wówczas partnerem dla ubojni byłby związek, który powinien zrzeszać hodowców w każdym województwie. Organizacje wojewódzkie tworzą ogólnokrajową organizację do rozmów z Rządem i jego resortami, kontaktu z mediami, organizacją Coca Cogeca w Brukseli, itd.

Brak stałego wsparcia finansowego na urządzenie i działanie biura z wykwalifikowaną kadrą, dobrowolne składki są nie wystarczające i nic nie można zaplanować. Mamy w temacie składek doświadczenie, ponieważ po upadku państwowych przedsiębiorstw, kiedy składki na organizację były odprowadzane na konto związku w wysokości jak na FPMD, to w końcu zabrakło środków i związek popadł w długi w US, ZUS, podatkach na rzecz samorządów od nieruchomości, a było bardzo duże, ponieważ w każdym województwie, organizacje działały i miały majątek. Gdyby umowy zostały wprowadzone ustawowo, jest wówczas możliwość wprowadzenie do umów § o obowiązkowej przynależności i płacenie/potrącaniu składek na organizację. Izby Rolne mają stały dopływ gotówki z odpisu 2% podatku rolnego. Podejmowałem niejednokrotnie działania na rzecz utworzenie stanowiska dla drobiarzy z zatrudnieniem specjalisty od produkcji drobiu i marketingu w izbach terenowych, bez żadnego poważnego odzewu. Prosiliśmy o udostępnienie chociażby lokalu w KIR w Warszawie przy ul. Żurawiej dla osoby zatrudnionej w naszej organizacji ogólnokrajowej KFHD i PJ – przeprowadzona rozmowa z prezesem Wiktorem Szmulewiczem w Warszawie, publicznie przyrzekł udostępnienie lokalu, do dziś bez rezultatu.

Pan poseł odpowiadając, stwierdził, że do działania izb rolnych ma duże zastrzeżenia i resort pracuje nad zmianami. Stwierdził również, że ma zastrzeżenia do funkcjonowania i wydatkowania funduszy z FPMD, musi się przyjrzeć zapisom i dopasować do sytuacji na bieżąco, w momencie uchwalania Ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywcze, były inne uwarunkowania a sytuacja dynamicznie się rozwija i należy wprowadzić poprawki. Rozmawialiśmy o spionowaniu działań służb weterynarii, ponieważ każda jednostka działa na tej samej ustawie a jednak wychodzi u każdej inaczej ze szkodą dla producenta. Poseł poparł działania zrzeszania, ponieważ może nas spotkać to co spotkało trzodziarzy, cyt. „musicie być zwarci i silni”. Na koniec poseł zaprosił nas na spotkanie w dniu 22.04.2016 w siedzibie ANR w Bydgoszczy do dalszych prac.

Odniosłem się do artykułu w gazecie regionalnej Nowości, same kłamstwa, będziemy zabiegać o sprostowanie.

19.04.2016 – spotkanie w ministerstwie rolnictwa z GLW Jażdżewskim w sprawie koncentracji i zwalczania salmonelloz w stadach indyków rzeźnych, kur towarowych nieśnych i reprodukcji. Kończy się okres pobierania prób sprawdzający z końcem 2016 roku, od 2017 będzie obowiązywać jedna próba właścicielska lub urzędowa, niezależnie od wyniku i kończy się okres odszkodowań. Jaja od kur przeznaczone będą na susz, a kury podlegać będą utylizacji na koszt hodowcy. Wymogi UE to zejść z wykrywalnością pałeczek salmonelloz do poziomu < 2%.

Odnośnie do zapalenia stóp podeszwowych brojlera, będzie kolejne spotkanie, gdyż należy przeprowadzić szkolenie hodowców, w jaki sposób zapobiegać takim zdarzeniom, ponieważ na odparzenia ma wiele czynników, takie jak warunki w kurnikach, wilgotność ściółki, wentylacja, rasa ptaka, obsada i najważniejsza sprawa, żywienie i klimat. Propozycja do organizacji, żeby w ciągu 2 tygodni będzie sporządzona notatka, do której zachęca GLW, złożenia uwag i zgłosić swoje propozycje do zmian w rozporządzaniu (WE) nr 2160/2003 PE. Z organizacji K-P w spotkaniu wzięli udział Roman, Radosław i Robert Wiśniewscy.

21.04.2016 – spotkanie z organizacjami rolniczymi w ministerstwie rolnictwa z Jackiem Boguckim w sprawie o nieprawidłowościach w relacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw żywności wciąż narasta. Istotne jest, żeby organy państwa polskiego słuchały postulatów płynących do ministerstwa o ciągłych konfliktach pomiędzy producentami rolnymi a przetwórcami i dystrybutorami żywności. Producent rolny nie ma żadnego wpływu na poprawę dochodów zadowalających, produkcja i koszty wciąż rosną a dochody spadają z krzywdą dla rolnika/producenta.

Uwaga od producentów: minął czas powiązania producenta z przemysłem kapitałowo, okres prywatyzacji zakładów ubojowych/przetwórczych sprzyjał osobom przybyłym znikąd, mając poparcie polityczne, przejmowały zakłady nie na zasadzie wartości rynkowej, lecz ile da kupujący (zasada pana Lewandowskiego). Tak było w Toruniu, hodowcy założyli spółkę do przejęcia zakładu ubojowego Poldrob wg wartości księgowej, znalazły się jednak osoby, które były przeciwne takiej transakcji i zakład został sprzedany ze wszystkimi składowymi obiektami w terenie całego województwa z pełnymi magazynami drobiu i wyrobów drobiowych za kwotę symboliczną, tylko dlatego, że obiecano brak zwolnień, a płace poszybują w górę. Po roku działalności nowego właściciela, magazyny zostały wyczyszczone z zapasów, obiekty w terenie zostały wyprzedane, zarząd zakładów doprowadził do upadłości, pozostawiając zobowiązania wobec hodowców i banku BGŻ w Toruniu. Zakład został sprzedany przez syndyka firmie francuskiej Drosed, a po kilku latach działalności zakład uległ spaleniu i tak zakończyła się świetność największego, nowoczesnego zakładu ubojowo / przetwórczego. Tj. dowód źle przeprowadzonej prywatyzacji nowoczesnego zakładu państwowego, czyli społecznego.

W dalszej kolejności dyskusji i propozycji usystematyzowania produkcji, wnioskujemy wprowadzenie systemowo umów kontraktacyjnych na zasadzie dyrektywy unijnej 1308/2013 wprowadzając zapis w umowie niezmiennej ceny produktu, ilość i termin do odbioru oraz termin zapłaty.

Ponadto, obowiązkiem ministerstwa rolnictwa jest usystematyzowania produkcji drobiarskiej począwszy od kury jaj wylęgowych (reprodukcji) do gotowego produktu trafiającego na półkę sklepową. Nie może być tak, że najważniejsze ogniwo w całym łańcuchu żywieniowym jakim jest hodowca, jest rozliczany na samym końcu tj. handel sprzedaje z zyskiem wliczając reklamy, półkowe i inne ryzyka przeterminowania towaru. Ubojnia /przetwórstwo również sprzedaje do handlu z zyskiem, obciążając wszystkimi wydatkami związanymi z udoskonaleniami i ruchami cenowymi rynku, producenta, który nie ma wyjścia i musi sprzedać za cenę, jaką „daje ubojnia”, nieodzwierciedlającą koszty produkcji, nie mówiąc już o marży. Taka polityka Rządu prowadzi w prostej linii do upadłości hodowców produkcji towarowej, która daje do budżetu państwa polskiego duże wpływy jako lider produkcji drobiarskiej w UE. Szkoda utracić branżę, która jest najbardziej rozwinięta, unowocześniona, nowi właściciele jako następcy są bardzo dobrze wykształceni, tyle że nie mogą sobie poradzić z wolnym rynkiem. Bez rozwiązań systemowych, za które odpowiada Rząd, obiekty trafią do korporacji, a hodowcy będą robotnikami na fermie – czy tak ma wyglądać Polska wieś?

Błędem jest myślenie, że handel jest najważniejszym ogniwem w całym łańcuchu produkcji żywności. Bezwzględnie błąd ten należy naprawić, który należy do kompetencji Rządu, inaczej branża bezpowrotnie upadnie.

22.04.2016 – spotkanie robocze w ANR z związkami i organizacjami rolnymi z udziałem K. Ardanowskiego. Omawiano aktualnie trudną sytuację w rolnictwie, straty w rolnictwie wywołane przymrozkami i ich oszacowania, prawo wodne trafiło na wokandę oraz obszary OSN. Zarzut do niektórych Komisji szacunkowych o brak profesjonalizmu z apelem do samorządów gminnych, żeby podczas wyboru członków komisji jakichkolwiek, wybierali osoby znające się w danej dziedzinie. Sprawa projektu prawa wodnego, które musi być uchwalone i wcielone w życie, ponieważ dyrektywa unijna z 2001 roku jest nieodwołalna i dotyczy ochrony środowiska i wód jest priorytetem zgodnie z art. 102 – 112 projektu prawa wodnego. Obszerne sprawozdanie na stronie ANR Bydgoszcz: www.kowr.gov.pl/en/kontakt

25.05.2016 – informacja IW GLW o problemach z dostępnością w RP innych dopuszczonych do stosowania szczepionek przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków. Informacja o tymczasowym wstrzymaniu w obrocie szczepionek Avipro ILT oraz Nobilis ILT. Więcej informacji na stronie: www.wetgiw.gov.pl

28.06.2016 – zebranie hodowców w ODR Przysiek z udziałem WLW Jerzym Dymkiem w temacie odparzeń stóp kur ich przyczyny i klasyfikacja w ubojni drobiu oraz programem salmonelloz u indyków, kur niosek wylęgowych i programu brojlera kurzego.

03.06.2016 – Konferencja pn. „Polskie Drobiarstwo – wczoraj, dziś i jutro” KRD IG obchodzi 25 lat. Obszerna relacja umieszczona na stronie internetowej: www.krdig.gov.pl

6.06.2016 – konferencja w ministerstwie, rozmowa z Jackiem Boguckim w ramach dialogu społecznego z udziałem z związkowców w sprawie projektu umów kontraktacyjnych, która napotyka na opór przemysłu, ale prace trwają i projekt jest na ukończeniu. Resort mocno pracuje nad uregulowaniem całego łańcucha produktów rolnych z uwzględnieniem podziału zysku. Sprawa moratorium GMO o kolejne lata jest przygotowane i czeka do podpisu przez ministra.

12.06.2016 – druga debata w ministerstwie rolnictwa z podsekretarzem stanu Jackiem Boguckim nad projektem ustawy o funduszu ochrony dochodów rolniczych. Jako organizacja jesteśmy przeciwni dodatkowemu podatkowi, naszym zdaniem jest to tworzenie nowych stanowisk pracy i nic więcej. Hodowcy muszą zarabiać, a nie ciągle tylko być na łasce polityków. Nie ma merytorycznego uzasadnienia tworzenia nowego wsparcia. Umowy kontraktacyjne na warunkach partnerskich z przemysłem i handlem. Doświadczyliśmy już ubiegania się o wsparcie w ramach ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych na uzyskanie pomocy na utworzenie biura organizacji ogólnokrajowej, popartej opinią prawną i takiej pomocy nie uzyskaliśmy. Projekt wsparcia został odrzucony przez prawników ministra rolnictwa, więc o czym my dyskutujemy?! Wirtualna przyszłość korzystania z dodatkowego opodatkowania hodowcy, którzy na dzień dzisiejszy nie zarabiają godnie, ledwo co wiążąc koniec z końcem.

28.06.2016 – szkolenie organizowane przez ODR Minikowo, K-PZHD i PJ oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy pn. „Zagrożenia na fermach drobiu” w Przysieku.

Program szkolenia: 1). aktualne tendencje w produkcji kurcząt i indyków rzeźnych; 2). ocena dobrostanu kurcząt rzeźnych na podstawie zmian podeszwowych i przestrzeganie przepisów dobro stanowych; 3). krajowe programy zwalczania pałeczek salmonelloz i bioasekuracja ferm; 4). efektywne mikroorganizmy jako forma bioasekuracji na fermach drobiu; 5). sytuacja w branży drobiarskiej. 

Przyjęta instrukcja GLW w sprawie punktacji oceny stóp jest bardzo restrykcyjne na tle innych krajów UE choćby jak w Hiszpanii, Holandii punktacja wygląda następująco: <80 pkt – bez uwag; >80 pkt – wskazane działania naprawcze; > 120 pkt – mogą być konsekwencje np. obniżenie obsady do 39kg/m2.

Instrukcja przyjęta przez GLW wzorowana na państwach skandynawskich jest nieracjonalna, gdyż tam produkcja jest marginalna, w Polsce nie do spełnienia ze względu na dłuższy okres tuczu i wyższą wagę od 2.5-2.8kg/szt. Zawyżony również przyjęty poziom skumulowanego poziomu śmiertelności z 5% do 3.52% w 42 dni życia.

Lekarze podczas uboju drobiu są źle przeszkoleni i nie przestrzegają skali oceny zgodnie z instrukcją GLW, choćby przez zawyżoną ilość pobieranych łapek do oceny końcowej np. 120 – 200 sztuk. Ponadto, przykłady zdjęć łapek podanych w przyjętej instrukcji są mało czytelne i jest zbyt mało co skutkuje błędami w klasyfikacji między kat. 0,1,2. Bardzo ważna ocena dla hodowcy, prowadzona przez 1 człowieka jest oceną subiektywną a zarazem krzywdzącą dla hodowcy. Ocena poubojowa powinna być udokumentowana fotograficznie, a w sytuacjach przekroczenia poziomu dobrostanu hodowca powinien być niezwłocznie powiadomiony.

Wpływ na zmiany podeszwowe łapek ma nie tylko hodowca, ale też genetyka ptaka, przemysł paszowy, klimat, masa ubojowa zamówiona przez ubojnię, wymagania rynku. Bardzo korzystnym rozwiązaniem w żywieniu drobiu jest przywrócenie do pasz mączek m-k, stosowanych krzyżowo, które są bardzo dobrze przyswajalne i zawierają dużo pożądanych lekko strawnych składników. Dwojakie korzyści dla gospodarki narodowej, wykorzystanie bardzo strawnego białka dla drobiu, obniżając udział w paszach deficytowej soi oraz ograniczenie kosztownej utylizacji.

Spośród wszystkich działów produkcji zwierzęcej w Polsce, branża drobiarska zużywa najwięcej zbóż do pasz, redukcja produkcji zwierzęcej, jest nieszczęściem dla producentów zbóż.

6.07.2016 – oficjalne pismo organizacji do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela w sprawie subiektywnej ocenie zmian zapalnych na skórze stóp podeszwowych, podczas uboju drobiu. Zwrócono uwagę na przestrzeganiu przez hodowców dobrostanu zwierząt a jednak zapalenia skóry stóp podeszwowych w województwie K-P są niepokojące. Odbiegają rażąco od praktyk w sąsiednich krajach UE i to jest niepokojące, dlatego powiadamiamy Pana Ministra o interwencję.

13.07.2016 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Jarosława Sachajko w sprawie perspektywy polskiego rolnictwa w eksporcie produktów rolno-spożywczych, na kraje afrykańskie. Duże możliwości.

15.07.2016 – pismo, znak: KRR.410.002.02.2016 z Najwyższej Izby Kontroli adresowane do Mirosław Szałkowskiego Przewodniczącego Komisji Zarządzającej FPMD – Kutnowskie Zakłady Drobiarskie Exdrob Kutno, związku z kontrolą przeprowadzaną w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, na podstawie art. 29 pkt 2 lit f ustawy z 23 grudzień 1994 o NIK, proszę o udzielenie informacji w następujących sprawach: jaka jest ocena oddziaływania ustawy z dnia 22 maja 2009 na wzrost sprzedaży polskich produktów, zdobycie trwałych rynków zbytu, konsolidację i wzmocnienie branży, nawiązanie współpracy międzynarodowej, zwiększenie wykorzystania środków unijnych; jak jest prowadzona ocena merytoryczna zrealizowanych zadań; jaka jest ocena merytoryczna co do zakresu i jakości zrealizowanych zadań i jakie są uwagi i potrzeba ujednolicenia zasad oceny, wprowadzenia mierników skuteczności promocji a także korzystania ze wsparcia ekspertów przy przeprowadzaniu tej oceny; czy Komisja w celu podniesienia skuteczności działań promocyjnych, dostrzega potrzebę opracowania strategii działania w której określono by m.in. krótko i długoterminowe cele oraz mierniki ich realizacji; jak Pan ocenia skuteczność działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych wyłącznie ze środków FPMD; czy ocenia Pan administrowanie FPMD spełniają oczekiwania rolników a także przetwórców; jak Pan ocenia administrowanie FPMD przez ARR; jak ocenia Pan obsługę prawną oraz techniczno-biurową Komisji Zarządzającej FPMD przez ARR.

NIK zobowiązał Przewodniczącego Komisji o przekazanie odpowiedzi do 5.08.2016 na adres Departament RiRW NIK.

19.07.2016 – sejm przyjął zmianę w ustawie o funduszach promocji w zakresie zwiększenia ilości członków komisji zarządzającej po stronie przedstawicieli organizacji ogólnokrajowych z 4 członków na 5 przedstawicieli hodowców. W związku ze zmianami, muszą nastąpić wybory do Komisji zarządzającej, dlatego należy zgłaszać kandydatury w podpisie Andrzej Sieradzki.

25.07.2016 – wojewoda K-P w imieniu podsekretarza stanu w MR i RW Rafała Romanowskiego zaprasza na spotkanie z organizacjami rolniczymi, które odbędzie się w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy w sprawie pomocy dla rolników w związku niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dyskusja o retencji i stratach spowodowanych suszą z dominowały dyskusję i zabrakło czasu na podniesienie tematu drobiarstwa.

Na zakończenie w drodze do wyjścia z sali plenarnej, wręczyłem panu wojewodzie i panu Romanowskiemu pismo/apel organizacji drobiarskiej w sprawie zainteresowania się branżą drobiarską, wskazując niebezpieczny proces rozwoju chowu i hodowli drobiu w wysokości ~10% rok do roku a dochody dla producenta maleją. Nikt nad tym nie panuje, przemysł naciska na hodowców budowanie nowych lub modernizowanie starych kurników tylko dlaczego, żeby pozyskać/zwiększyć bazę surowca dobrego dla przetwórstwa w cenach rynkowych tj. choćby konkurować z surowcem z Ukrainy. Tak się nie da, ponieważ Ukraina jest poza strukturami UE i ich nie obowiązują żadne przepisy żywieniowe, dobrostanu, weterynaryjne, ochrony środowiska – a to jest koszt bezpośredni dla hodowcy.

Pytanie, gdzie są służby weterynaryjne, że wpuszczają w obieg towar nie spełniający wymogów nałożonych na hodowcę polskiego ze szkodą dla konsumenta.

Zwracamy uwagę ministerstwu rolnictwa, które posiada narzędzia do kontroli towarów wchodzących na teren UE. Dlaczego nie jesteśmy słuchani, urzędnicy niejednokrotnie nie maja pojęcia o chowie i hodowli z punktu praktycznego, tylko szerzą teorię ze szkodą dla rolnika? Dlatego jest ciągłe niezadowolenie rolników, ponieważ dochody w rolnictwie spadają i brak jest zainteresowania młodego pokolenia, żeby kontynuować produkcję rolną każdej branży rolnej i uciekają do miasta dla spokojnego życia. To świadczy o bardzo złej polityce rolnej.

W piśmie zaznaczyłem, że dla usystematyzowania produkcji drobiarskiej począwszy od kur zarodowej jaj wylęgowych poprzez zakłady wylęgu drobiu, tucz na fermach towarowych w systemie rozproszonym i odbiorem drobiu przez przemysł/ubojnie, powiązać umowami kontraktacyjnymi na zasadach partnerskich, tj. gwarantowana cena skupu, ilość drobiu i termin zapłaty. Powiązanie kapitałowe hodowca ubojnia dawno minęły, pozostawiając możliwość powiązania tylko umowami kontraktacyjnymi i do takiego systemu powinien dążyć organ państwowy, mając do tego ludzi i narzędzia a najważniejsza sprawa, musi być wola polityczna takiego rozwiązania.

Osobiście od 1989 roku nie widzę woli politycznej powiązań rolnika kapitałowo lub umowami z przemysłem. Handel trzyma rękę na pulsie i nie pozwoli, żeby producent jako najważniejsze ogniwo w całym łańcuchu żywieniowym miał coś do powiedzenia. Minęły czasy, kiedy rolnik chodził na postronku silniejszego (dziś korporacji), młode pokolenie jest bardzo dobrze wykształcone, ponieważ rodzice zadbali o wiedzę dzieci, przewidując nadchodząc ciężkie czasy. Był jeden bardzo dobry minister rolnictwa Gabriel Janowski, który walczył o polski cukier, zwolennicy złodziejskiej prywatyzacji na oczach społeczeństwa w polskim Sejmie zrobili z niego głupca, pozbawiając go stanowiska. Andrzej Lepper naraził się w polskim Sejmie i parlamencie UE na wyliczankę złodziejskiej prywatyzacji polskich zakładów i wszyscy wiemy, jak skończył.

Organizacje pozarządowe muszą posiadać środki na utworzenie biura i zatrudnić profesjonalną kadrę do śledzenia aktów prawnych wychodzących z Brukseli jak również z polskiego Sejmu. Musimy pilnować swoich interesów na poziomie legislacyjnym, nie da się tego wykonać społecznie. Dlatego też jako organizacja ogólnokrajowa złożyliśmy wniosek o dofinansowanie poparty opinią prawną. Prawnicy ARR odrzucili wniosek na etapie wstępnym nie przekazując pod obrady Komisji Zarządzające, zatem najwidoczniej ministerstwu nie zależy na silnym Związku.

28.07.2016 – podsekretarz stanu MR i RW Ryszard Zarudzki, odniósł się do prac projektu nowej ustawy„Prawo wodne” procedowanej przez resort środowiska. Zmiany zapisów PROW 2014-2020 warunków i zasad przyznawania pomocy określonych w rozporządzeniu, dla operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Ponadto Krzysztof Jurgiel informuje o projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, umieszczonej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces legislacyjny. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektów w terminie do 12 sierpnia 2016. 

19.08.2016 – wyjazd studyjny na innowacyjną Fermę Drobiu w Dąbrowie Wielkiej pod patronatem K-PODR Minikowa i K-PZHD i PJ; Drobex Gospodarz Fermy Szymon Frischke i dostawca urządzeń Firma Tecsisel.W programie obejrzenie kurnika wyposażonego w nowoczesne systemie wentylacji poprzecznej, najnowsza automatyka, panele chłodzące – cooling pady, nagrzewnice wodne z podmieszaniem i dystrybucją ciepłego powietrza, elektronicznie dozowanie leków i wiele innych rozwiązań. Bardzo ciekawe innowacyjne rozwiązania wyposażenia hali produkcyjnej, zdające swoje przeznaczenie na upalne lata.

28.08.2016 – Dożynki województwa kujawsko – pomorskiego na stadionie miejskim w Piotrkowie Kujawskim. Sprawozdanie z uroczystości na stronie internetowej organizatora dożynek, www.kujawsko-pomorskie.pl. 

30.08.2016 – kolejne spotkanie w Inspekcji Weterynaryjnej Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie z udziałem organizacji drobiarskich w sprawie ewentualnych zmian do procedury „Kontrola dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego”. Bardzo dobre spotkanie, nasze propozycje oceny zmian powierzchniowych skór stóp kurzych zostały wysłuchane. Na ocenę składa się wiele czynników, należy przeszkolić osoby dokonujące ocenę w trakcie uboju drobiu, zdarza się, że ocena w dwóch różnych ubojniach z tego samego kurnika różni się w sposób nie do przyjęcia przez hodowcę.

Została przywołana dyrektywa Rady 2007/437/WE z 28.06.2007 oraz dyrektywa 98/58/WE z 20.07.1998, która wyznacza minimalne standardy ochrony zwierząt chowanych z przeznaczeniem hodowlanym włącznie z przepisami dotyczącymi pomieszczenia, żywienia, pojenia i opieki zgodnie z fizjologicznymi i etologicznymi potrzebami zwierząt. Przepisy dotyczące powierzchni nie wyłożonych ściółką w celu minimalizacji parametrów genetycznych lub w celu włączenia wskaźników dobrostanu oprócz zapalenia skóry opuszki podeszwowej zostaną określone, gdy będą dostępne odpowiednie opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Państwa członkowskie same określają zasady ocen, szkoleń osób związanych z wykonywanymi przez nie zadaniami w zakresie dobrostanu zwierząt.

Poruszono sprawę, tendencje wzrostu produkcji drobiu rok do roku ~10% i spadku przychodów producenta. Produkujemy pod zamówienie przemysłu, kurczaka małego „rożnowego” i dużego, bardzo dużego, stąd też zabrudzenia stóp występują w różnym stopniu w zależności od pory roku, ściółki, żywienia oraz gatunku drobiu. Fermy spełniają wszystkie przepisy dobrostanu zwierząt, żywienia, ochrony środowiska, przepisy weterynarii a jednak podczas uboju ocena jest subiektywna inspektora WIW i tej praktyce należy z uwagą się przyjrzeć w porównaniu choćby z metodologią badania w Holandii (materiały dostarczyliśmy).   

Postulat przywrócenia mączek m-k do pasz, bardzo dobre białko do wykorzystania w kontekście braku soi dla drobiu.

W świetle zagrożeń uboju z konieczności wystąpienia grypy ptaków, wnosimy o wyznaczenie ubojni, które nie będą wykorzystywały sytuacji i prowadziły skup po cenach nie do przyjęcia, a przecież tuszka po obróbce termicznej jest towarem pełnowartościowym dla konsumenta. To jest złodziejstwo a organy państwa polskiego nic nie robią.

19.09.2016 – spotkanie zespołu doradczego Wojewody K-P ds. wsi i rolnictwa z ramienia naszej organizacji delegatem do Komisji jest Karol Kozłowski. Posiedzenie poświęcone problematyce pszczelarskiej oraz niekorzystnym zjawiskom atmosferycznych w 2016 roku. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

22.09.2016 – Sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk 790). W dyskusji wzięta była opinia w przedmiocie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, sporządzona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, znak: KR-51-386/16/GCI z 29.08.2016, więcej www.prokuratoria.gov.pl Opinia napisana jest językiem prawniczym, trudna do zrozumienia dla hodowcy, potrzebna jest pomoc prawna.

23.09.2016 – nadzwyczajne spotkanie zarządu w sprawie wyboru delegata do Komisji MD w związku ze zmianą składu komisji ustawą tj. 5 członków po stronie organizacji ogólnokrajowych kosztem 1 członka przemysłu/przetwórstwa, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017. Nasza propozycja była, żeby po 1 delegacie w 5 organizacji wojewódzkich wybrać jednego kandydata a na K-P zrzeszenia padło na moje nazwisko Romana Wiśniewskiego za uchwałą nr 1/2016 z dnia 23.09.2016. Kandydatura zostanie przedstawiona na Walnym zebraniu Federacji.

26.09.2016 – wspólne posiedzenie zarządów KPZH i PD oraz Federacji w sprawach istotnych dla organizacji, brak ściągalności składek członkowskich co utrudnia pracę statutową organizacji wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Musimy zrezygnować z obsługi prawnej, biura są w prywatnym domu bez żadnych opłat nie mówiąc o społecznej pracy prezesa. Mamy bardzo dobre kontakty z KRD, ponieważ dyrektorem biura jest znajomy Leszek Kawski, a zarazem radnym wojewódzkim K-P, do którego zgłaszam problemy jakie dotykają drobiarzy w naszym województwie i kraju. Poprzez te znajomości, zostaliśmy zaproszeni jako organizacja na 25 lecie KRD, które odbędzie się w Toruniu w dniach 26-27 października 2016, dlatego też jako organizacja w podziękowaniu, zobowiązani jesteśmy kupić suwenir.

Za pośrednictwem KRD mamy okazje zaistnieć w mediach, spotkania z władzami centralnymi i wyrobienie ścieżki do bezpośrednich kontaktów z decydentami rządowymi. Wymaga to ciągłej pracy i kontaktów, do których musi być oddelegowana kompetentna osoba z godziwą pensją, ponieważ nikt społecznie nie wykona tego zadania. Rozpoczęły się rozmowy o wprowadzeniu ustawowo umów kontraktacyjnych, temat należy ciągnąć i lobbować u posłów dla poparcia politycznego, co też wymaga ciągłej pracy w godzinach nienormowanych.

Omawialiśmy szanse i zagrożenia podpisania umowy handlowej EU z USA. Uważamy, że gospodarka rolna zostanie przehandlowana na rzecz przemysłu samochodowego Niemiec i Francji, dlatego organizacje drobiarskie muszą razem z KRD śledzić zapisy umów i bronić skutecznie naszych spraw, poprzez lobbing.

Andrzej Sieradzki oświadczył, że składa rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Federacji, a za nim i skarbnik

16-18 października 2016 – wyjazd na targi SIAL do Paryża, stoisko organizowane przez KRD-IG branży drobiarskiej w ramach finansowane z FPMD.

21.10.2016 – kolejne spotkanie z organizacjami drobiarskimi Głównym Lekarzem Weterynarii w Warszawie w sprawie zmian procedury oceny powierzchniowych zmian stóp skóry. Na tę okoliczność nasza organizacja złożyła propozycje na piśmie jako uzupełnienie uzgodnień ze spotkania z 30.08.2016, w postaci zwrócenia uwagi, że dobrostan należy oceniać nie tylko z samego badania poubojowego, ale wyników wszystkich kontroli w odniesieniu do mięsa (w myśl art. 12g regulacji ustawy o ochronie zwierząt ocena dobrostanu kurcząt brojlerów w tym częstotliwość wystąpienia przypadków kontaktowego zapalenia skóry, zarobaczenia i chorób ogólnoustrojowych, dokonywana jest po przeprowadzeniu wszystkich kontroli..), częstotliwość przypadków kontaktowego zapalenia skóry wymieniana jest w tych regulacjach wyłącznie, jako jeden z przykładowych wskaźników. Bardziej celowe byłoby badanie skóry także w innych częściach tuszki w szczególności na piersi. Wpływ na zmiany powierzchniowe skóry, wpływ mają między innymi surowce używane do produkcji pasz, choćby przywrócenie do skarmiania mączek m-k używanych krzyżowo, bogate w białko.

28.10.2016 – III Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym w Bydgoszczy panele tematyczne; produkcja roślinna; produkcja zwierzęca i roślinna; sprzedaż bezpośrednia żywności; banki SGB ekspertem w obszarze finansowania agrobiznesu; forum dyskusyjne z udziałem byłych ministrów rolnictwa nt. „co wspólna polityka rolna dała polskim rolnikom i czy mogliby sobie poradzić, gdyby UE nagle się rozpadła”. Pełna informacja i sprawozdanie z Forum na stronie Gazety Pomorskiej.

3.11.2016 – posiedzenie podkomisji w Sejmie w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi (druk nr 790).

Ponadto, spotkanie w KRD-IG z przedstawicielem Irlandzkiej Firmy BHSL produkującą urządzenie generujące ciepło i elektryczność dla ferm kurzych opalane pomiotem kurzym w technologii spalania na podłożu fluidalnym. Wysoka wartość kaloryczna pomiotu kurzego w połączeniu z dużą dostępnością tego paliwa na fermach, sprawia, że proponowane rozwiązania technologiczne pozwalają na swobodne dogrzewanie, aby były spełnione optymalne parametry w odniesieniu do temperatury i wilgotności wewnątrz kurnikach. Wykorzystanie pomiotu kurzego jako paliwa jest regulowane regulacją unijną nr 592/2014, która określa dopuszczalne poziomy emisji, proponowane urządzenia w pełni spełniają narzucone regulacjami normy.

Istniejący zakaz rozrzucania obornika kurzego na polach, wprowadzony regulacjami prawnym w 1995 roku sprawił, że nasza firma rodzinna zaczęła szukać różnorakich rozwiązań zagospodarowania obornika kurzego. Wybór padł na spalanie na podłożu fluidalnym jako technologię najbardziej efektywną i najczystszą dla środowiska. Wielkość dostępnych urządzeń od 0.5 MW do 2.2 MW sprawia, że minimalna wielkość fermy to ~ 250.000 szt brojlera kurzego. Propozycja poszła w teren.

4.11.2016 – informacja ministra rolnictwa Ewa Lech, znak sprawy: ŻW. bhż.8500.5.2016.5.mb z 24.10.2016 w sprawie toczących się prac legislacyjnych projektu rozporządzenia MR i RW w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywalnej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu dokumentowania. Przedmiotowy projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej MR i RW oraz Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Ewentualne uwagi można składać do dnia 14 listopada 2016.

11.11.2016 – KFHD i PJ z Związkiem Rzemiosła Polskiego, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy, wspólnie organizują imprezę pn. „Gęsina na imieninach” Stary Rynek w Poznaniu ze środków FPMD. Więcej informacji o imprezie na stronie www.hodowcydrobiu.pl

22.11.2016 – informacja od GLW Anna Hoffman w sprawie oceny poubojowej dobrostanu jest na etapie końcowym, uwzględniając propozycje wypracowane na kilku spotkaniach z organizacjami drobiarskimi, czekamy na końcowy dok.

25.11.2016 – odpowiedź, znak: RR. Gos.053.2.2016  ministra rolnictwa Jacka Boguckiego w sprawie zawierania umów zgodnie z dyrektywą 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013, odpowiada potwierdzając, że ”umowa powinna być zawierana na piśmie i w szczególności powinna zawierać cenę do zapłaty za dostawę, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub, które muszą być dostarczone, wraz z terminem takich dostaw, okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych oraz przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej (art. 168 ust.4)

Ponadto, jeżeli dostawca produktu nie zgadza się, podejrzewając nieuczciwe stosowania praktyk przewagi kontraktowej, będzie można zgłosić do UOKiK, który będzie miał czas na wszczęcie postępowania w terminie nie przekraczalnym 4 miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 5 miesięcy. Działania powinny być priorytetowo załatwione.

Wg mojego rozumowania odpowiedź jest długa i niepełna. Niema konkretnego rozwiązania wpisania ceny produktu do umowy. Naszym zdaniem ministerstwo ma narzędzia do wyliczenia cen produktu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa, lub wydziały ekonomiczne ODR w terenie w każdym województwie, lub też uczelnie rolnicze i podawać ceny w biuletynie raz w miesiącu o ile zmieniają się ceny energii, zbóż, podatków, amortyzacji, itd., na wzór funkcjonującej na rynku ceny ministerialnej, która wg nas nie odzwierciedla w żaden sposób kosztów produkcji.

Odwołanie się do UOKiK i czekanie na rozstrzygnięcie 40-50 dni jest zabójcze dla producenta drobiu, podczas gdy cykl produkcyjny trwa do 35 dni, żaden hodowca nie przetrwa, ponieważ zapasy finansowe wyczerpały się i żyjemy na kredyt. Jedyne konkretne rozwiązanie, to umowy kontraktacyjne z niezmienną ceną produktu wpisaną do umowy.

28.11.2016 – interwencja do podsekretarza stanu Jacka Boguckiego oraz dyrektora departamentu RR Waldemara Sochaczewskiego w sprawie przyspieszenia prac nad wprowadzeniem umów kontraktacyjnych, powołując się na pismo do podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z dnia 30.10.2016, sytuacja w skupie żywca drobiowego dramatycznie spada a koszta produkcji rosną. Ubojnie nie zmniejszają ubojów, a wręcz przeciwnie, zwiększają.

7.12.2016 – wpisanie KPZHD i PJ do bazy Krajowej Bazy Sieci Obszarów Wiejskich; więcej info na www.ksow.pl

9.12.2016 – pismo ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela w sprawie trudnej sytuacji w skupie produktu drób żywy i na dodatek występujące ogniska grypy ptaków. Sytuacja, w której znaleźli się hodowcy nie ze swej przyczyny, skłania ich do nieracjonalnych działań, narażając się na życie nie widząc żadnej pomocy organów państwa polskiego. Zakłady są wspierane przez Państwo, prowadzą wyniszczającą politykę wobec rodzinnych gospodarstw, skupując żywiec drobiowy z stref zagrożonych po cenach spekulacyjnych, pamiętać należy, że drób poddany obróbce termicznej nadaje do spożycia konsumenta jako towar w 100% wartościowy.

Prosimy o ustalenie cen minimalnych na podstawie kosztów przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa lub ODR czy też Uczelnie Rolnicze, które są dofinansowane z budżetu państwa polskiego. Jesteśmy gotowi współpracować z podaniem danych do wyliczenia algorytmu cenowego. Potrafimy wyliczyć sami cenę produktu, chcąc jednak uniknąć posądzenia nas jako organizacji w rozmowach z ubojniami o subiektywizm, dlatego prosimy o uwzględnienie naszego postulatu, jako ogniwa w całym łańcuchu żywieniowym, wprowadzając ustawowo wraz z umowami kontraktacyjnymi zgodnie z dyrektywą unijną 1308/2013. Umowy uporządkują produkcje pod potrzeby rynku i będą ograniczały niekontrolowany rozwój nowych obiektów hodowlanych w bardzo zagęszczonym terenie, a w konsekwencji wystąpienia grypy ptaków. Tym bardziej, że jest problem z uciążliwością dla środowiska, budzącą duże niepokoje u okolicznych mieszkańców. To produkcja rozproszona jest jak najbardziej przyjazna i bezpieczna dla środowiska, a nie duże skupiska w jednym terenie.

2017

10.01.2017 – posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa przy Wojewodzie K-P z programem: podsumowanie realizacji działań wykonanych przez Rząd w zakresie rolnictwa Krzysztof Ardanowski; udzielona pomoc rządu dla rolnictwa i planowane działania Katarzyna Kaczmarek z o/t AR i MR i Wojciech Kędzia z dyrektor o/t ARR w Bydgoszczy; skutki i rozmiar obrotu ziemią rolną w K-P po wejściu ustawy z 27.04.2016 referował Grzegorz Smytry dyrektor o/t ANR w Bydgoszczy; dopłaty ustawowe do paliw rolniczych referowane przez wydział infrastruktury i Rolnictwa K-P Urzędu Wojewódzkiego; wystąpienie z wydziału WLW w Bydgoszczy Jerzy Dymek w sprawie APŚ oraz w sprawie nasilających zagrożeń występowania grypy ptaków oraz oceny zmian podeszwowych skóry stóp kurzych podczas uboju drobiu w rzeźni, skan pisma wręczonego wojewodzie, znak: CCF20210405_00.01

11.01.2017 – Andrzej Sieradzki zadał pytanie, czy rozmawiałem z Andrzejem Danielakiem o współpracy.

Nie rozmawiałem, ale uważam, że pomimo różnego spojrzenia na działanie organizacji ogólnokrajowej należy podjąć działania wspólnego dla dobra całej branży. Ciągle pogarszająca się sytuacja w drobiarstwie polegająca na ciągłym wzroście produkcji, a malejących dochodach, doprowadza do produkcji nakładczej w konsekwencji do przejmowania dobrze wyposażonych kurników przez firmy paszowe w powiązaniu z ubojniami. Nie możemy działać w sposób nieracjonalny, musi płynąć do organów państwa polskiego, zjednoczony głos organizacji w obronie drobiarstwa. Oprócz braku usystematyzowania całego łańcucha żywieniowego należy dodać występującą cyklicznie grypy ptaków, którego wirusa w żaden sposób nie idzie wyeliminować z przestrzeni wręcz przeciwnie, będzie narastał. Należy prowadzić szkolenia hodowców w jaki sposób zabezpieczać się od zarazy grypy ptaków, itd. Należy prowadzić wspólną politykę choćby w pozyskiwaniu środków z FPMD na szkolenia w każdym województwie, przedstawiać zagrożenia małych hodowli różnego gatunku zwierząt dla produkcji towarowej z udziałem weterynarii.

24.01.2017 – pismo z MR i RW w sprawie niskich cen żywca drobiowego, skan: CCF20210407.

30.01.2017 – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy finansowej w świetle rozporządzania UE 702.2014, ustawa o ochronie zwierząt, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2014, Dz. U. 2014 poz. 1539 z późniejszymi zmianami. Istotnym przepisem w ustawie jest art. 49 ust. 7 ww. ustawy, który wymienia sytuację w których odszkodowanie nie przysługuje, np. niestosowania się do obowiązków określonych w rozporządzeniu MR i RW z 20 grudnia 2016. zgodnie z art. 49 ust. 9 ww. cytowanej ustawy tzw. „zakaźnej” w przypadku osób, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, PLW składa wniosek do WLW o przyznanie nagrody, która jest uznaniowa i przyznawana jest przez WLW ze środków budżetu państwa.

31.01.2017 – debata na temat „czy na polskiej wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa” organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych z Pyszczyn przy współudziale K-P Izby Rolnej w Przysieku z udziałem rolników i mieszkańców wsi z całej Polski oraz przedstawicieli samorządów różnego szczebla (wójtów, burmistrzów). W Polsce zauważalne jest nasilenie protestów mieszkańców wsi niebędących rolnikami przeciwko rozwojowi gospodarstw rolnych. Bardzo ważny wątek debaty, bo gdzie produkować żywność, jak nie na terenach obszarów wiejskich. Tylko rozwijające się nowoczesne gospodarstwa rolne mogą sprostać wymaganiom konkurencyjności światowej produkcji żywności, wprowadzając najnowsze rozwiązania i technologii, zapewni możliwie najniższy poziom oddziaływania na środowisko i zagrożenia epizootycznego.

Zwrócono uwagę na włodarzy terenów rolnych, żeby jak najszybciej przystąpili do opracowania miejscowych planów zagospodarowania terenów rolnych, opartych na rzetelnie opracowanym studium zagospodarowania. Wówczas będzie można wszystkim stronom wypowiedzieć się w sprawie planowanym inwestycjom związanych z produkcją rolną, zachowując wszelkie przepisy ochrony terenów rolnych, środowiska. Zatrzymać zakup terenów rolnych, później przekształcanych na działki o pow. do 30 ar z możliwością budowy budynku mieszkalnego niezwiązanego z działalnością rolną, a tylko służyć ma do zamieszkania i organizowania protestów przeciwko zapachom obornika wywożonego na pola, czy też hałasu kombajnu zbożowego, itd.

Przewodniczący Stowarzyszenia Jan Kaźmierczak jednoznacznie stwierdził protesty przeciwko rozwojowi gospodarstw rolnych są wynikiem niewiedzy na temat funkcjonowania, nowoczesnych rozwiązań technologicznych wprowadzając innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej. Dlatego konieczne i pilne jest podjęcie działań zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców wsi, złagodzenie napięć i przeniesienie dyskusji na płaszczyznę merytoryczną.

5.02.2017 – kancelaria KNMJ w Toruniu, dokonała sprawdzenia nieruchomości PZZHiPD w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 11/19, należnej wspólnocie mieszkaniowej zarządzanej całą nieruchomością, można wywnioskować, że jest to prywatna własność a także lokal nr 52 siedziba Związku a pełnomocnikiem jest Rowicki Piotr tel. 781550092.

15.02.2017 – Federacja Branżowych Związków Branżowych spotkanie uzgodnienia w sprawach wspólnego stanowiska na najbliższe posiedzenie Grupy Roboczej Copa Cogeca i Dialogu Obywatelskiego „Jaja i drób”, które odbyło się MR i RW w Warszawie. Spotkanie prowadziła Ania Zubkow przedstawicielka w Copa z udziałem Zygmunt Stromski, Radek i Roman Wiśniewscy, Andrzej Danielak, Łukasz Dominiak, przedstawiciel ministerstwa rolnictwa Jacek Parszewski + 2 osoby z departamentu weterynarii i laboratorium Dorota Waliszewska. Poruszona sprawa po raz kolejny kontraktacyjne umowy z zapisem ceny produktu (drogę dochodzenia do ceny), ponieważ termin wejścia w życie ustawy mija 1.07.2017, więc czasu bardzo niewiele do dyskusji z przemysłem i handlem. W naszym interesie jest pilnowanie terminów, ponieważ najbardziej narażonym ogniwem z całego łańcucha żywieniowego jest hodowca. Udział kapitałowy w przemyśle minął bezpowrotnie, pozostały tylko umowy kontraktacyjne zgodne z dyrektywą 1308/2013, jedyna szansa na sprawiedliwy podział przychodu. Urzędnicy nie muszą się znać na drobiarstwie, organizacje drobiarskie mają pełną wiedzę na temat produkcji, żywienia każdego gatunku drobiu z osobna i naszą powinnością jest uczestniczyć w rozmowach kluczowych dla usystematyzowania całej branży, począwszy od kury zarodowej, aż po gotowy produkt na półkę sklepową. Sektor drobiarski bardzo dobrze sobie radzi na rynkach światowych, pod warunkiem, że urzędnicy nie będą przeszkadzać, tylko wspomagać dobrymi dyrektywami, a potem ustawami i rozporządzeniami.

Poważnym zagrożeniem dla drobiarstwa jest występowanie od 10 lat grypy ptaków, która będzie się nasilać, ponieważ z przestrzeni nie da się wyeliminować wirusa. Dlatego należy prowadzić szkolenia hodowców i zabezpieczać fermy przed dostępem osób niepożądanych, stosować bioasekurację, fermy ogradzać i chronić przed ptakami dzikimi. Weterynaria bardzo mało robi w tym kierunku, jak do tej pory nie są wyznaczone ubojnie do uboju z konieczności wystąpienia GP. Obecnie ubojnie prowadzą ubój niejednokrotnie z łaski po 50 gr/kg żywca, przecież tuszka po obróbce termicznej nadaje się w 100% do konsumpcji bez żadnych zagrożeń. Czekamy na uregulowania prawne, służąc wiedzą i dobrymi rozwiązaniami, bo przecież ptaki cyklicznie wędrują i będą wędrować, a wraz z nimi wirus.

17.02.2017 – spotkanie u wojewody K-P Mikołaja Bogdanowicza w sprawie instrukcji oceny po uboju drobiu zmian skóry podeszwowej została przejęta od instrukcji stosowanej w Danii, która produkuje znikomą ilość drobiu w skali UE i wprowadzona do obiegu prawnego w Polsce bez żadnego okresu próbnego i bez konsultacji społecznej. Na zachodzie UE produkuje się brojlery lekkie w granicach do 2 kg/sztuka w terminie 34-39 dni, natomiast w Polsce konsumenci i eksporterzy wymagają kurcząt ciężkich o wadze ~ 2.5 do 3 kg/sztuka w terminie tuczu 39-47 dni. Przekazana instrukcja nr GLW2 422-3/2016 nie została wdrożona w terenie przez WLW do PLW nie jest stosowana w ubojniach. W spotkaniu uczestniczyli Andrzej Pańka, Marek Figas, Przemysław Rybka i Roman Wiśniewski. Skan CCF20210407_00.01

Ponadto, Przemysław Rybka wnioskuje o wystąpienie do Komisji MD z wnioskiem o dofinansowanie Federacji, która będzie bardziej efektywnie działać mając stały dopływ środków na funkcjonowanie biura organizacji. Wg mecenasa są możliwości poza czystą promocją mięsa, może być wsparcie na cele: 1). badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego i jego przetworów a także prowadzące do wzrostu ich spożycia; 2). szkolenia producentów i przetwórców mięsa drobiowego: 3). działalność krajowych organizacji branżowych, przedstawicieli ich biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych, będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa drobiowego.

Wniosek do władz Federacji o złożenie wniosku do Komisji Mięsa drobiowego o finansowanie np. szkoleń, portalu internetowego na którym byłoby promowane mięso drobiowe, włączenia dyrektora biura Macieja Bujnika do prac komitetu, zgodnie z U. z dnia 22.05.2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Dz. U. nr 97 poz. 799 pkt.8lit g., ponadto, skan informacji ARR z 28.10.2016 otrzymanej 23.01.2017 o planach na 2017 rok: skan CCF2I0210406 oraz opinia prawna kancelarii prawnej Cogito Grzegorz Górski z dnia 07.06.2013 (str. Federacji).

27.02.2017 – Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków K- PZHD i PJ w ODR Minikowo, poprzedzone wykładami. Pierwszy temat: tworzenie grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” oraz założenie Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich – obszerny wykład wygłosił specjalista Aleksander Bomberski. Stan polskiego drobiarstwa – Maciej Bujnik z KFHD i PJ. Zagrożenia związane z grypą ptaków – K-P WLW Jerzy Dymek oraz lek. wet Izabela Smulska. Finansowanie gospodarstw rolnych – Wojciech Tram ekspert ds. finansowania agrobiznesu, BGŻ BNP Paribas. Żywienie, a kontaktowe zapalenie skóry podeszwy (FPD) u drobiu – dr inż. Sebastian Kaczmarek UP Poznań. Zabiegi zoohigieniczne w profilaktyce pododrematitis u drobiu grzebiącego – rola esencjonalnych olejków w profilaktyce i leczeniu – lek. wet. Berenika Chybicka firma MediQual. Utylizacja pomiotu kurzego – Józef Woźniak, właściciel patentu, Poznań; skan CCF20210407_00.04.

Po przerwie kawowej nastąpiło walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, otwarcie zebrania. Porządek obrad został poddany przegłosowaniu po czym nastąpił wybór przewodniczącego zebrania – Henryk Rybka, protokolanta Lucyna Błahyj, komisja skrutacyjna Robert Wiśniewski, Wiktor Kozłowski, Radosław Szelągowski. Przewodniczący Roman Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2010-2016.

W wielkim skrócie w 2010 Zarząd zrzeszenia doprowadził do zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich (brojlera kurzego).

W 2011 zrzeszenie aktywnie uczestniczyło w tworzeniu KFHD i PJ, obecnie w skład Komitetu Założycielskiego Federacji są przedstawiciele 6 zrzeszeń regionalnych i 1 GP.

Zrzeszenie uczestniczyło w pracach o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi, Ustawa dotyczącej umów kontraktacyjnych Dz. U. poz.67 z 11.01.2017.

Zarząd zrzeszenia oraz osoby aktywnie wspierające działalność uczestniczyły w licznych delegacjach, wyjazdach służbowych oraz spotkaniach drobiarskich.

Głównym celem Zrzeszenia na przyszłe lata jest wspólne ubezpieczenie dla hodowców oraz ochrona terenów rolnych, czyli ziemia rolna dla rolników, a nie pod zabudowę domków jednorodzinnych oraz prace nad wprowadzeniem optymalnych cen do umów kontraktacyjnych.

Zgodnie z porządkiem obrad Szymon Zadrożny odczytał sprawozdanie finansowe za 2016 rok, koszty związane z działalnością Zrzeszenia za 2016 oraz stan konta na 31.12.2016. Po czym Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Przewodniczący zgłosił zmianę składu Zarządu, przyjęto propozycje nowych członków Zarządu: Roman Wiśniewski, Andrzej Pańka, Marek Figas, Tadeusz Balcerak, Piotr Świercz, Bartosz Woźniak. Przebieg głosowania odbywał się jawnie, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do formy głosowania.  Podjęto uchwałę w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego, wynajmu lokalu pod działalność Zrzeszenia oraz przeznaczenie środków na wyposażenie biura. Podjęto temat wpłacania składek przez członków Zrzeszenia, dla sprawnego działania biura.

Ponadto, przewodniczący podał do wiadomości, jaki potencjał hodowców jest w K-P; stad brojlera kurzego 211, kaczek 20 stad, indyk rzeźny 43, 12 zakładów odchowu drobiu kur, 1 ZWD indyk, 12 ZWD kur, 106 stad gęsi, 31 stad kur hodowlanych, 49 stad kur towarowych.

Należy podjąć rozmowy z ODR Przysiek w sprawie wynajmu lokalu pod biuro organizacji K-PZHD i PJ . Realizacja Uchwały nr 21/2017 K-PZHD i PJ w sprawie najmu lokalu na działalność statutową Zrzeszenia i nr 22/2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie zgody na wyposażenie pomieszczenia biurowego – nie została wykonana z powodu braku środków finansowych na cele statutowe Zrzeszenia, dobrowolne składki uchwalone na walnym zebraniu w dniu 17.02.2010, Uchwałą nr 6 /2010 w wys. 150 zł/1000m2 kurnika i wpisowe 100 zł, spływają w wysokości ok 10% i są niewystarczające na realizację zapisanego zadania. Ponadto, podjąłem rozmowę z Aleksander Bomberskim w sprawach wprowadzaniu innowacyjności w gospodarstwach hodowlanych w kontekście wygłoszonego wykładu, na czym miałaby polegać innowacyjność i jakiej wysokości dopłat. Odbyły się rozmowy z wydziałem ekonomicznym ODR w sprawie dokonania wyceny produktu, żywca drobiowego. Na tym zebranie zakończono i zaproszono zwyczajowo na obiad.

1.03.2017 – prowadzone rozmowy z ministerstwem rolnictwa, ODR i uczelniami rolniczymi, zadawane były pytania dotyczące umów kontraktacyjnych zgodnie z dyrektywą 1308/2013; skan CCF20210408.

3.03.2017 – spotkanie, dział ekonomiczny w ODR Minikowo Aleksander Mostowski w sprawie kalkulacji kosztów produkcji brojlera; zakładając 5 cykli produkcyjnych, długość cyklu 40 dni, wielkość stada w 1 cyklu 335 tyś. szt. (10 kurników x 33.5 tyś szt.), liczba wstawionych kurcząt 1 669 68 szt., upadki 57 797 szt. co stanowi 3.46%, masa żywca drobiowego 4214284kg, średnia waga tuczu 2.61 kg/szt., zużycie paszy na 1 kg / 1.65 kg.

5.03.2017 – zastrzeżenia Federacji co do składu Komisji FMD na kadencję 2017-2021, w kontekście braku naszego przedstawiciela. Przemysław Rybka zwrócił uwagę, że do komisji zarządzającej funduszami promocji mięsa drobiowego zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, mogą zgłosić organizacje ogólnokrajowe reprezentujące podmiotu prowadzące hodowlę drobiu, stąd pytanie, czy zrzeszenie Indyk Lubuski jest organizacją ogólnokrajową. Ponadto, skoro związki ogólnokrajowe typowe producentów drobiu, powinny mieć pierwszeństwo przed ogólnymi związkami rolników jak Solidarność, Ojczyzna, Samoobrona, itp. Wyboru dokonuje minister rolnictwa, więc interwencja u niego może pomóc, należy napisać list do ministra rolnictwa w tej sprawie, że jako organizacja ogólnokrajowa jesteśmy skrzywdzeni, nie mając choćby jednego przedstawiciela.

09.03.2017 – marszałek województwa pomorskiego składa podziękowanie za dotychczasową współpracę; skan CCF20210408_0002.

13.05.2017 – minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaprosili na konferencję wojewódzką pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

W programie działań MR i RW na lata 2015-2019; program rozwoju głównych rynków rolnych na lata 2016-2020; priorytety MR i RW na 2017 rok w aspekcie programu działań ministerstwa rolnictwa na lata 2015-2019.

Wystąpienie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego w sprawie „rolnictwo w strategii odpowiedzialnego rozwoju” na lata 2014-2020; wystąpienie prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza – rola rady dialogu społecznego w realizacji polityki rolnej państwa.

W dyskusji o grypie ptaków zadaliśmy pytanie, czy są w terenie wyznaczone przez władze samorządowe grzebowiska u których wykryto wirusa grypy ptaków? Nikt nie może wywozić na pola obornika skażonego wirusem, weterynaria nie ma narzędzi prawnych do zmuszania zakładów utylizacyjnych do odbioru pomiotu skażonego. Czy weterynaria jest w stanie kontrolować gospodarstwa zgodnie z rozporządzaniem ministra rolnictwa z 20.12.2016 w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków? Z obserwacji w terenie wynika jednoznacznie, że ani weterynaria, ani policja nie ogarnia problemu w terenie, hodowców drobnych posiadających kilka sztuk różnego drobiu, ptactwo biega luzem bez żadnych ograniczeń są dużym zagrożeniem produkcji towarowej.

Legislacja ustawowa zmierzająca do zakazu stosowania pasz z udziałem soi GMO spowoduje dramat drobiarstwa.

Pytanie dotyczące umów kontraktacyjnych w świetle rozporządzania UE nr 1308/2013 wynika, że system umów na dostarczanie produktów rolnych ma na celu uniknięcie nieuczciwych praktyk handlowych, sporządzona na piśmie przed podjęciem przez producenta z podaniem ceny niezmiennej, ilości i terminu zapłaty, która ma służyć poprawie transmisji cen i dostosowania podaży do popytu. Świetnym przykładem może być rynek tytoniu, gdzie przedmiotowa sprawa została uregulowana przepisem art. 38q ust. 3 ustawy z 11.03.2004 o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych, który stanowi, że „umowa dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w terminie do 15 marca roku zbiorów” a produkcja zwykle zaczyna się w połowie kwietnia. W przypadku hodowli brojlera kurzego, cykl tuczu trwa 42 dni, dodać należy 21 dni inkubacji, stanowi 63 dni od zamówienia piskląt w zakładzie wylęgowym do końca tuczu. Każdy może podjąć ryzyko bez żadnego uszczerbku stron, podpisując umowę z ceną uzgodnioną wynikającą z kalkulacji.

W załączeniu kalkulacja kosztów produkcji na podstawie danych rachunkowych: skan; CCF20210408_0001.

W załączeniu odpowiedź ministra Krzysztofa Jurgiela, nie może ingerować w treść umów; skan CCF20210412.

Stanowisko ministra nie jest prawdziwe, stwierdzając, że nie dysponuje wzorami umów jak również analizami w zakresie kosztów produkcji, amortyzacji czy poziomu zysków podmiotów łańcucha dostaw. Organizacja załączyła kalkulacje kosztów produkcji, jak również przykłady amortyzacji kurników w krajach zachodnich. Jarosław Kaczyński mówił, że przepisy gospodarki neoliberalnej i jej prawo należy anulować, wprowadzając społeczną gospodarkę rynkową. Przytaczając dowody upadku gospodarki neoliberalnej w USA (w latach 1929-33 i 2007-2008) i Anglii w 1978, doprowadzając do wielkiego kryzysu finansowego. 1.5 roku rządów zjednoczonej prawicy nic w tym zakresie nie przyniosło, z wyjątkiem wprowadzenia w życie przepisów uchwalonych przez poprzedników. Być może za mało upłynęło czasu do przeprowadzenia widocznych reform.

Jako organizacja wojewódzka jak również krajowa, składaliśmy kalkulacje kosztów produkcji za rok 2016 wykonanych przez dział finansowy ODR Minikowo jak również projekty umów kontraktacyjnych z odpowiednim komentarzem.

Aktualnie funkcjonują umowy na zakup produktu nic nie mających z dyrektywą UE 1308/2013, cena produktu ustalając w dniu zakupu wzorując się na cenach tak zwanych „ministerialnych” nie mająca nic wspólnego z kosztami produkcji z terminami płatności 35 dni i więcej. Jeżeli organ państwa polskiego nie wprowadzi ustawowo umów kontraktacyjnych z wszelkimi uwagami zgłaszanymi przez organizacje drobiarskie to będzie z roku na rok coraz gorzej.

Uwaga odnośnie do ustawy o funduszach promocji środków rolno-spożywczych: środki te w całości pochodzą z odpisu ze sprzedaży żywca drobiowego brojlera kurzego i indyczego, gęsi i kur niosek i gromadzone na koncie ARR własnością są producentów/hodowców i to oni powinni decydować na co wydatkować.

14.03.2017 – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego TARR SA Toruń, zorganizowało spotkanie polsko – białoruskie, na którym przedstawiona była prezentacja o obwodzie Mohylewskim. W spotkaniu uczestniczyli Karol Kozłowski i Roman Wiśniewski.

15.03.2017 – spotkanie w ministerstwie rolnictwa z Jackiem Boguckim z udziałem Radosława i Romana Wiśniewskiego oraz Katarzyny Kaźmierczak. Tematem rozmów były sprawy bieżące uciążliwości i zagrożeń skutków grypy ptaków, chowu kur nieśnych z wybiegami, zagrożenia dla gęsi nieśnych oraz zagrożeń ze strony małych gospodarstw zagrodowych dla produkcji towarowej. Sprawa wypracowania miejsc do składowania pomiotu na miejscu gospodarstw lub najbliższej możliwej bliskości, żeby zapobiec roznoszenia świadomie wirusa w terenie. Grzebaliska powinny być wyznaczone i zabezpieczone przez samorządy. Sprawa odszkodowań, sporządzają lek. wet. w terenie.

Sprawa przywrócenia mączek m-k do pasz w powiązaniu z zakazem stosowania soi z GMO, ubój rytualny.

Sprawa usystematyzowania produkcji drobiu począwszy od kury zarodowej, aż po gotowy produkt, pozostała forma umów kontraktacyjnych, ponieważ powiązanie kapitałowe zostało zaprzepaszczone w czasie reprywatyzacji całej branży rolno-spożywczej. Umowa zgodnie z dyrektywą unijną 1308/2013 oraz polskim prawodawstwem z 2015 i późniejszymi zmianami Ustawą z 17.01.2017, która leży w gestii ARR pod nadzorem ministerstwa rolnictwa. Złożyliśmy na ręce pana ministra kalkulację kosztów produkcji brojlera kurzego: skan CCF2N0210409.

Poprosiliśmy pana ministra o wsparcie naszego kandydata do Komisji FMD w osobie Andrzeja Sieradzkiego po przedstawieniu jego kwalifikacji i doświadczenia w produkcji żywca kurzego – uzyskaliśmy pełne poparcie ministra, co w dalszej konsekwencji okazało się pustosłowiem, gdyż nie jako Federacja nie wprowadziliśmy swojego przedstawiciela, pomimo odwołań.

20.03.2017 – pismo do ministra rolnictwa w sprawie umów kontraktacyjnych z ceną, skan CCF2N0210409_0002; CCF2N0210409_0001 oraz petycja sprawa produkcji rozproszonej, jaka niesie zagrożenia dla środowiska produkcja skoncentrowana na małym obszarze; skan CCF2N0210409_0003; petycja odrzucona przez Komisję do spaw petycji: skan: CCF2N0210409_0001. Z tego wynika, że organ państwa polskiego nic nie może, odsyłając do ewentualnych prac z udziałem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Organizacje muszą napierać na sprecyzowanie definicji zabudowy zagrodowej, ponieważ do takiej zaliczane są powstające obiekty inwentarskie oraz definicję produkcji towarowej hodowli drobiu (ilość). W określeniu powyższych definicji, które mogą mieć kluczowe znaczenie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

23.03.2017 – projekt umowy kontraktacyjnej przesłany z ministerstwa rolnictwa do konsultacji z organizacjami drobiarskimi, brak zapisu „ceny produktu” ani też drogi dojścia do ceny. Wcześniej składane uwagi na piśmie, resort w ogóle nie wziął pod uwagę, robi wszystko pod dyktat przemysłu. Dużo produkować za cenę rynkową, co w ogóle nie odzwierciedla kosztów produkcji. Używane sformułowanie „cena ministerialna” jest tylko z nazwy a nie faktyczne koszty produkcji. Powiązania kapitałowe z przemysłem skończyły się wraz z likwidacją firm państwowych takich jak „Poldrób”, pozostała jedynie forma powiązania producenta z przemysłem umowami kontraktacyjnymi. Taka forma była w przeszłości i sektor drobiarski bardzo dobrze się rozwijał, dlaczego nie wrócić do takiego systemu?

31.03.2017 – dalsze rozmowy w sprawie umów kontraktacyjnych w składzie Robert i Roman Wiśniewski, Andrzej Pańka, Marek Figas oraz Andrzej Sieradzki i dyr. biura Maciej Bujnik z ministrem rolnictwa Jackiem Boguckim oraz dyrektorem departamentu ds. Rynku Waldemarem Sochaczewskim, oddelegowanym do prac w sprawie umów kontraktacyjnych. Minister Jacek Bogucki przyznał, że chętnie zapozna się z postrzeganiem branży drobiarskiej od strony producenta, ponieważ ten dział produkcji rolnej chów i hodowla drobiu są mu obce. Zapytał jaką organizację reprezentujemy, a więc KFHD i PJ, która zrzesza 8 związków wojewódzkich/regionalnych, GP produkujących różne gatunki drobiu; skan CCF20210411_0003.

Następnie wróciliśmy do głównego punktu rozmów „umowy kontraktacyjne”, wręczając kopię umowy; skan CCF20210411, co do której wnosimy swoje uwagi, § 5 cena produktu wg kalkulacji kosztów, którą wcześniej przedstawiliśmy lub na podstawie złączonego wzoru algorytmu ceny; skan CCF20210411V0001.

Jak najbardziej sprawiedliwym zapisem ceny produktu jest zapis odnoszący się do ceny paszy wiodącej mieszalni pasz z danego regionu, ubojni w promieniu do ~ 200 km oraz pisklęcia i stałych kosztów fermy. Najgorszym co może być w umowie, to odnoszenie się do średnich cen skupu kilku ubojni, tzw „cena ministerialna”, na którą składają się ceny skupu w jednym tygodniu, co ma być wykładnią ceny w przyszłym tygodniu (praktyka obecna). W takiej sytuacji możliwa jest zmowa cenowa, która dyskryminuje hodowców/producentów i nie ma nic wspólnego z kosztami produkcji i jest co do zasady dyktatem przemysłu, wykorzystującego swoją przewagę kontraktową. ARR musi kontrolować w jaki sposób są realizowane umowy, czy zachowane są warunki umów kontraktowych zapisane w dyrektywie unijnej 1308/2013.

Cena produktu „żywiec drobiowy” powinna być ustalona i niezmienna, a do tego wpisana do umowy przed zasiedleniem kurnika pisklętami, wówczas hodowca podejmuje świadomie produkcję.

Pan Waldemar Sochaczewski został upoważniony do udoskonalenia umów wg otrzymanego wzoru umowy, wzoru dojścia do ceny produktu i algorytmu oraz załączonej kalkulacji kosztów produkcji brojlera wykonanej przez ODR Minikowo, zgodnie z PN -92-R-78550 z 1992 – Drób rzeźny – Brojlery, kurczęta, kury i koguty:

W kwestii normy dotyczącej kurcząt, kur, kogutów i brojlerów przeznaczonych do uboju wprowadzono 10 określeń związanych z przedmiotem normy. Podział na rodzaje i klasy jakości zamieszczono w tabeli. Podano wymagania ogólne (zdrowotność, brak oznak przekarmienia itd.) oraz cechy dyskwalifikujące (oznaki wskazujące na choroby). Wymagania szczegółowe (dotyczące wieku, masy, budowy kośćca, umięśnienia, upierzenia) dla wszystkich rodzajów drobiu rzeźnego podano w trzech kolejnych tabelach. Zamieszczono wytyczne pakowania i transportu, wymieniono i opisano 7 rodzajów badań i sposób oceny partii.

Ponadto Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, w osobie prezesa M. Sobierajskiego, wystosowało monit do podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego w sprawie ustawy z 11.02.2015 i 1.01.2017; o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, informując, że wniesione przepisy ustawy polskiego ustawodawstwa zgodnie z dyrektywą unijną 1308/2013, nie zmieniają sytuacji w skupie w terenie. Ponadto zaproponował obowiązkową przynależność do organizacji z płaceniem składek wys. 0.1% od sprzedaży produktu do rzeźni na konto organizacji w danym województwie, gdzie leży ferma w formie zapisu w umowie. skan; CCF20A10411_0002 oraz skan; CCF20210411_0004, jako monit sprawy z 30.10.2016.

04.04.2017 – dyr. biura Łukasz Dominiak KRD-IG przesłał informację dyrektora generalnego OIE dr Monique Eloit, głównego lekarza weterynarii w krajach UE w sprawie wpływu grypy ptaków (Al) na hodowlę drobiu i produkcje białka zwierzęcego pochodzenia drobiowego. Sprawa niecierpiąca zwłoki, związanej z nietypową sytuacją związaną z grypą ptaków, tj. licznymi przypadkami wywołanymi przez dzikie ptactwo w prawie wszystkich krajach stanowiących źródło drobiowego materiału genetycznego. Biorąc pod uwagę znaczenie hodowli dla produkcji białka zwierzęcego pochodzenia drobiowego na całym świecie, musimy przedyskutować wpływu Al na stada hodowlane drobiu na corocznej konferencji CVO OIE w maju przed tą konferencją. Konieczna jest rewizja polityki i harmonizacja podejść i procedur, żeby zapewnić by handel o niskim ryzyku nie był niepotrzebnie zakłócany. Tematy do przedyskutowania: klaryfikacja interpretacji art. 10.4.32. kodeksu zdrowia lądowego OIE; strefy/regionalizacja – harmonizacja podejścia, najlepiej w oparciu o istniejące modele UE i północnoamerykańskie; odzyskanie statusu wolnego przez kraj, strefę, obszar; rewizja definicji grypy ptaków; rozróżnienie pomiędzy drobiem przemysłowym, udomowionym kontra dzikie ptaki i populacje przyzagrodowe; wszelkie możliwości by przedstawić wspólny front w odniesieniu do krajów importujących, które stawiają żądania niezgodne z zasadami OIE. Więcej informacji na stronie www.krd-ig.elpha.

12.04.2017 – wirtualne spotkanie Zarządu z osobami wspierającymi w sprawie organizacji 2 dniowego panelu drobiarskiego z FPMD przy bardzo dużej corocznej wystawie zwierząt w ODR Minikowo w dniach 13-14 maj 2017. Uczestniczą firmy działające na rzecz rolnictwa województwa, koła gospodyń wiejskich, wystawa kwiatów, itd. Naszym celem jest włączenie dzieci, młodzieży, pokazanie walorów mięsa drobiowego zapisze się w pamięci młodemu pokoleniu, które zaowocuje w przyszłości uwzględnieniem mięsa drobiowego w żywieniu swoich rodzin.

Dyrektor ODR Ryszard Kamiński przyjął z zadowoleniem propozycję organizowania panelu drobiowego, zapewniając salę do spotkań tematycznych, hotel dla osób przybyłych z różnych stron Polski. Propozycja zaproszenia władz z wojewodą K-P na czele, posłów i senatorów, wojewódzkiego lekarza weterynarii z powiatowymi lekarzami, przedstawicieli ARR i AR i MR, przedstawicieli ministerstwa rolnictwa Jacka Boguckiego, GLW, ARR i AR i MR, IR, wszystko po to, żeby przybliżyć politykom branżę drobiarską jako największy dział produkcji rolnej chów i hodowla drobiu produkcji towarowej, borykającą się z różnymi problemami egzystencjalnymi, skutkami grypy ptaków, itd.

10.05.2017 – wystosowaliśmy pismo do przewodniczącego rady dialogu społecznego w rolnictwie Jerzego Wierzbickiego w sprawie pełnej kontraktacji na produkt drób żywy, która pozwoli unormować rynek drobiarski, ograniczając wahania cen skupu. Problem wpisania do umów ceny na produktu, choćby drogi dochodzenia do ceny. Widoczny jest brak chęci ustabilizowania rynku przez przemysł/przetwórstwo, a politycy nie mają pojęcia na czym polega problem lub nie chcą wiedzieć, posługują się sloganami, że wolny rynek załatwi wszystko. Z daleka sprawa pachnie lobbingiem korporacji.

13 i 14.05.2017 – „Lato na wsi” święto smaku i tradycji organizowali ODR Minikowa z udziałem naszej organizacji pn. „Kurczak w domu i w szkole nie tylko w rosole” finansowane z FPMD. Impreza promocyjna odbyła się widowiskowej hali. Komisyjna ocena potraw i produktów zgłoszonych do konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionalne”

Odbyły się warsztaty plastyczne i kulinarne dla najmłodszych, wyspa zdrowia promujący zdrowy styl życia, porady dietetyków, lekarzy, badania profilaktyczne. Pokazy kulinarne w wykonaniu szefa kuchni i restauratora Artura Moroza. Ogłoszenie wyników konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” na scenie głównej. Obszerny opis na str K-PODR Minikowo. 

16.05.2017 – konferencja z cyklu „biznes bez granic” organizowali K-P Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów we współpracy z partnerami merytorycznymi. Z naszej organizacji brali udział Karol Kozłowski i Bartosz Woźniak. Więcej informacji z konferencji szukać na stronie Kujawsko Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów.

01.06.2017 – nominacja wojewody K-P za pismem, znak: WIR.IX.7160.4.72.2017, w skład zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w K-P; skan CCF20210413_W0001.

2.06.2017 – strefa inspiracji organizowanej przez ARR w Bydgoszczy z udziałem dyrektora Wojciecha Kędzia i posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Pełnomocnik wojewody Paweł Bukowski wygłosił referat „strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, szansą dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Więcej informacji na stronie www.strefainspiracji.arr.pl.

19.06.2017 – otrzymaliśmy odpowiedź od ministra rolnictwa Jacka Boguckiego na pismo z dnia 8 maja 2017 w sprawie trudnej sytuacji hodowców drobiu. Odpowiedź w załączeniu jest nie merytoryczna, wskazuje tylko na nowe prawo z dnia 12.07.2017 wprowadzając w życie przepisy ustawy z 15.12.2016 o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Tworzy się nowe prawo odwoławcze, wystarczy wypełniać przepisy dyrektywy UE 1308/2013, która kończy wszelkie niejasności, hodowca/producent ze swoim potencjałem produkcyjnym jest gotów prowadzić produkcję pod potrzeby rynku popyt/podaż, zachowując proporcjonalny podział przychodu. Skan pisma: CCF20210413_W0001.

W ślad za niezadowalającą nas odpowiedzią ministra rolnictwa, skierowaliśmy pismo do ARR organu przypisanemu kontroli realizacji zawieraniu umów kontraktacyjnych z apelem o egzekwowanie uchwalonego prawa, zgodnie z dyrektywą UE 1308/2013 oraz polskim prawodawstwem i wytycznymi obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych: skan pisma do ARR CCF20210413_W0001 oraz wytyczne ARR skan CCF20210413_W0001.

30.06.2017 – I inauguracyjne spotkanie zespołu ds. szans i zagrożeń, analiza sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich K-P pod kątem mocnych i słabych stron oraz okazji i zagrożeń w załączeniu konspekt programu; skan CCF20210417.

21.07.2017 – 2 spotkanie w ramach analizy SWOT w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ponadto informujemy, że na stronie internetowej K-P ODR w Minikowie www.kpodr.pl założono zakładkę „Strategia wieś i rolnictwo”, w niej znajduje się „Panel Zespołu” w którym znajdują się opracowania i inne informacje dotyczące prac zespołu, hasło dostępu do zakładki tylko członków zespołu, brzmi; ROW13. Skan CCF20210417_0001.

04.08.2017 – dyrektor biura Maciej Bujnik informuje, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 11.03.2011 o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych o organizacji i regulacji obowiązku sporządzania umów na dostawę produktów rolnych w formie zmienionej i uszczegółowionej. Ustawa o zmianie ustawy o ARR wprowadza obowiązkowe umowy i kary za ich brak – najważniejszy art. nr 1 38q, w całej ustawie są odniesienia do rozporządzania UE 1308/2013. Każda umowa musi spełniać następujące warunki: 1). jest sporządzona przed dostawą, 2). jest sporządzona w formie pisemnej oraz, 3). zawiera w szczególności niezmienną cenę do zapłaty lub drogę dojścia do ceny poprzez połączenie różnych określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów, 4). okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy, 5). szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych oraz procedury w przypadku zaistnieniu siły wyższej.

Pojawiła się ustawa o nowych uprawnieniach UOKiK o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Według nas UOKiK powinien być adresatem skarg na niekorzystne zapisy w umowach, ponieważ ARR/KOWR nie będzie raczej się zagłębiać w merytoryczne zapisy w umowach, a jedynie sprawdzać konkretny zapis wymagany dyrektywą UE 1308/2013. Oczywiście ani KOWR, ani ministerstwo rolnictwa nie chce wziąć na siebie konstrukcji takich rozwiązań/wzorów, zostawiając to stronom podpisujących umowę. Ponadto, zliberalizowano także sankcje za naruszenie braku umowy karą 10% wartości za produkty, nabyte bez pisemnej umowy z elementami obowiązującymi. Natomiast w przypadku posiadania umowy bez ceny produktu, organ nałoży karę 1% wartości dostawy/umowy za każdy nie spełniony warunek, wówczas wysokość kary nie może przekroczyć 5% wartości produktu, nabytego wskutek takiej umowy.

22.08.2017 – Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim w uzgodnieniu z WLW w Bydgoszczy, przekazuje komunikat o zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed wirusem grypy ptaków w związku przewidywanymi migracjami ptaków w okresie jesienno–zimowym; więcej na www.piw-aleksakuj.naszbip.pl

18-09-2017 – kolejne spotkanie zespołu wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia, pn. “Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych”, na bieżąco gromadzone są wszelkie materiały, www.strategiarow.kpodr.pl, hasło ROW13.

27.09.2017 – informacja KP ODR Minikowo, 27.09. 2017 ODR przesłał do ministerstwa rolnictwa projekt „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa K-P z określeniem analizy SWOT”. Prace zespołu wojewódzkiego na bieżąco na stronie ODR Minikowo (www.strategiarow.kpodr.pl) w zakładce Strategia wieś i rolnictwo/panel zespołu, hasło dostępu tylko dla osób z zespołu ROW13.

28.09.2017 – K-PODR w Minikowie wraz z naszą organizacją, szkolenie „Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego”. Kapłon jako alternatywny produkt polskiego drobiarstwa – obszerny wykład dr inż. Mirosława Banaszak UTP w Bydgoszczy. Bardzo ciekawy temat aktualny, wykład związany zagrożeniami wysoce zjadliwej grypy, WLW Jerzy Dymek. Pytania z sali od hodowców w sprawie odszkodowań, utworzenia grzebalisk na gromadzenie pomiotu, wyznaczenie ubojni do uboju z konieczności wystąpienia grypy ptaków, odbiór zagazowanego drobiu do zakładu utylizacji w najkrótszej drodze, żeby nie rozsiewać wirusa. Odpowiedź merytoryczna w granicach obowiązującego polskiego prawa. Wiele jest jeszcze do przystosowania prawa polskiego przez Sejm, dlatego wszystkie uwagi są ważne, żeby wdrożyć ustawowo w życie, ponieważ wirus grypy ptaków będzie się nasilał z roku na rok.

Wykład na czasie producenta mat dezynfekcyjnych firmy Dezynfex.

Na koniec szkolenia dyrektor biura Federacji Maciej Bujnik przekazał informację na jakim etapie jesteśmy wprowadzenia umów kontraktacyjnych zgodnie z dyrektywą UE 1308/2013 oraz polskim prawodawstwem. Brakuje jeszcze uściślenia zapisów w umowie dotyczącego zapisu ceny produktu. Właściwie jesteśmy w punkcie wyjścia.

Na tym szkolenie zakończono i zaproszono na poczęstunek.

30.09.2017 – spotkanie Pomorskiego Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w osobie prezesa zarządu Mariusz Sobierajski z udziałem K-PZHD i PJ i dyrektora biura Federacji, zaproszono podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego i przedstawiono postulaty do umów kontraktacyjnych. 1).obligatoryjny nakaz wpisywania 14-dniowy terminu płatności i ceny wyliczanej na podstawie kosztów produkcji przez wydziały finansowe ODR i publikowanie na swoich stronach internetowych lub modelu dojścia do ceny poprzez wyliczenia algorytmu wynikającego z uśrednionych stałych kosztów produkcji na fermie, mnożąc przez cenę rynkową paszy grower, której kurczęta spożywają najwięcej w okresie tuczu 42 dni, suma działania wskazuje cenę do wstawienia do umowy. 2).Obecnie żadna umowa nie zabezpiecza producenta przed produkcją poniżej kosztów, co jest niezgodne z Konstytucją. To jest argument do umów zgodnie z dyrektywą 1308/2013, gdzie zapisane jest wpisanie ceny niezmiennej, przed podjęciem decyzji o produkcji. Hodowca sam zdecyduje, czy chce zarabiać czy też dokładać do produkcji i liczyć „jakoś tam będzie”, to zły kierunek działania. 3).Zakaz stosowania do pasz soi GMO jest utopią, uczelnie wskazują na szeroką dyskusję i prowadzenie badań, które mogą trwać ~ 50 lat i może się okazać, że będziemy mało konkurencyjni wśród producentów świata, które posiadają duży areał pod zasiew soi i przede wszystkim klimat służący do bardzo dobrego plonowania. Proszę pamiętać, że technologia produkcji brojlera, zakupiona z USA wraz z genetyką ptaka/kurczaka pod żywienie soją i kukurydzą. 4).kolejnym bardzo ważnym i pilnym tematem są zbliżające negocjacje Mercosur 5.10.2017 pomiędzy komisją UE z państwami członkowskimi dotyczące min. zwiększenia kontyngentów na wprowadzenie na terytorium UE towarów z krajów trzecich. Na zwiększenie kontyngentów stanowczo sprzeciwiamy się prosząc o poparcie polityczne. 5). nadchodzi sezon wędrówki dzikich ptaków, a tym samym zagrożenie wystąpieniem wirusa grypy ptaków apelujemy o rejonizację terenów nie obejmując całego kraju. Wnioskujemy rejestrację małych stad nawet do 250 szt, bo to one stanowią największe zagrożenie dla stad towarowych i z tym związanymi konsekwencjami. Ubój tych małych stad za zapłatę dobrowolny. 6). braku finansowania organizacji wojewódzkich, prosimy za tym na większą współpracę z WODR w zakresie z lokalnymi zrzeszeniami, prosząc wsparcia biurowego, kadrowego oraz prowadzenie strony internetowej.

W ślad za odbytym spotkaniem w Kartuzach, zostało wystosowane oficjalne pismo z dniem 4.10.2017 do podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z postulatami przedyskutowanymi na spotkaniu, w załączeniu skan CCF20210413_W0001.

12.10.2017 – konferencja organizowana przez K-P ODR w Minikowie oraz Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka pt. „Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu wodnego”. Sprawozdanie na stronie internetowej Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

16.10.2017 – zgodnie z harmonogramem prac zespołu roboczego przy wojewodzie K-P w dniu 27 września br KP ODR Minikowo przesłał do ministerstwa rolnictwa wstępną wersję „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa KP z określeniem analizy SWOT”. Założenia do strategii, materiał z 22 września 2017, wrócił do ponownej analizy przez zespół roboczy, biorąc pod uwagę założenia pn. „Pakt dla obszarów wiejskich” na lata 2017-2020(2030) z założeń z 14 września 2017. GUS wniósł uwagi merytoryczne, które zespół doradczy w dalszych pracach musi rozwiązać. Przedyskutowano i wniesione uwagi do Strategii, odnosząc się do zasobów ziemi (1.31); środowiskowy wymiar produkcji (1.3.2); struktura gospodarstw rolnych (1.33); wartość produkcji rolniczej (1.3.4); rola rolnictwa w kształtowaniu wzrostu gospodarczego w województwie i kraju, zróżnicowana cena ziemi rolniczej(1.35). Podstawą produkcji rolnej jest produkcja towarowa a później w miarę wzrostu stopy życiowej obywateli, kiedy będą się bogacić i szukać żywności o bardzo wysokiej jakości można produkować żywność ekologiczną pod potrzeby rynku, wystawiając ją na wydzielonych stanowiskach w dużych sieciach handlowych i małych sklepikach osiedlowych, obserwując popyt i w miarę rozwoju sprzedaży można zwiększać produkcję. Towarowa produkcja drobiarska wzrasta rok do roku ~ 10% wraz z kosztami produkcji, natomiast dochodowość spada. Potrzebna jest stabilizacja produkcji poprzez wprowadzenie umów kontraktacyjnych zgodnie z dyrektywą 1308/2013 oraz polskim ustawodawstwem, dlatego należy włączyć organy państwa polskiego do wyliczenia ceny produktu lub algorytmu opłacalności i wpisania do umów w pkt.” Cena produktu”. Budować silne związki do rozmów z władzami samorządowymi różnego szczebla, rządem, sejmem, komisją rolnictwa, przedstawiciela do organizacji Coca Cogeca ze znajomością języka niemieckiego i angielskiego, rzecznika prasowego do rozmów z mediami, analityka, itd. Finansowanie organizacji o zasięgu wojewódzkim i krajowym z FPMD, który pochodzi od producentów produkcji towarowej brojlera kurzego, indyka, gęsi w wysokości 0.1% od 1 kg/sprzedanego produktu i gromadzone na koncie ARR/KOWR. Zapotrzebowanie finansowe wysokości 500 tyś zł/rocznie na ogólną kwotę zgromadzonej na koncie KOWR ~ 12 mln zł, na utworzenie biura organizacji ogólnokrajowej Federacji wraz z obsługą biura i prawną złożyliśmy do Komisji FMD. Prawnicy KOWR odrzucili wniosek z powodu ponoć braku zapisu w Ustawie z 22 maja 2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wniosek był poparty opinią prawną o możliwości dofinansowania organizacji zgodnie z pkt. 8 lit g Ustawy. Komu zależy, żeby organizacje nie miały silnego swego przedstawiciela w rozmowach o to jest pytanie. Dla władzy jest lepiej jak partner jest słaby, podatny na populizm i frazesy polityków.

23.10.2017 – kolejne spotkanie robocze grupy roboczej/zespołu do spraw szans i zagrożeń województwa K-P w ODR Minikowo, materiały do rozmów niezmiennie na stronie internetowej (www.strategiarow.kpodr.pl) w zakładce Strategia Wieś i Rolnictwo/Panel Zespołu, hasło dla członków zespołu ROW13.

7-8 listopada 2017 – Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoszczy, oprócz dwudniowego programu, który jest na stronie internetowej www.kongresagrobiznessu.pl, miałem okazję porozmawiać z nowym dyrektorem KOWR o/t Bydgoszcz dr inż. Grzegorzem Smytry w towarzystwie dyrektora ODR Minikowo Ryszarda Kamińskiego, który przedstawił mnie jako reprezentanta największej organizacji drobiarskiej o zasięgu wojewódzkim/krajowym, zaznaczając, że jako organizacja ogólnokrajowa nie mamy swojego przedstawiciela w komisji FPMD, co jest bardzo niesprawiedliwe. Rozmawialiśmy o dofinansowaniu organizacji z funduszy promocji mięsa drobiowego, gromadzone na koncie KOWR a potem dzielone przez komisję na składane zadania promocyjne. Złożony wniosek na ~ 500 tyś zł/rocznie nie został uwzględniony przez prawników ministerstwa przed przedłożeniem Komisji. Kwota ta jest niezbędna do utworzenia biura w Warszawie z obsługą prawną i rozmów z ministerstwami, czynny udział w komisjach sejmowych, z władzami samorządowymi różnego szczebla, kontakty z mediami, wyjazdy do Brukseli na posiedzenia ważne dla drobiarstwa Coca Cogeca, wszelkie pisma merytoryczne do organów państwa polskiego, umowy kontraktacyjne, ubezpieczenia, sprawy amortyzacji obiektów, mączki m-k, GMO itd. Umówiliśmy się na oddzielne spotkanie po 20 listopada 2017. Oficjalne pismo drogą elektroniczną przesłałem do dyrektora Grzegorza Smytry KOWR o/Bydgoszcz z 8.11.2017.

28.11.2017 – Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju organizowało I Ogólnokrajową konferencję na temat śruty rzepakowej pn.” Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwość zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej” w ODR Przysiek. Więcej na stronie RSPO.

01.12.2017 – KRD IG organizowała konferencję pn.” Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju Polskiej Branży Drobiarskiej: Ziemia, Woda, Powietrze” z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów branżowych, reprezentantów firm związanych z sektorem szeroko rozumianego łańcucha produkcji drobiarskiej oraz podmiotów zajmujących się rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Patronatem honorowym konferencji był minister rozwoju i minister rolnictwa i środowiska z udziałem mediów ogólnopolskich, branżowych. Więcej na stronie KRD IG.

14.12.2017 – odbyły się warsztaty finałowe cyklu pomorskich warsztatów kulinarnych w ramach akcji „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2. Impreza w całości finansowana z FPMD, organizatorem było PZHD i PJ i Mariusz Sobierajski, która cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży dla przyszłych pokoleń zapisując w umysłach dobre smaki potraw z drobiu.  

2018

26.01.2018 – V spotkanie zespołu ds. rolnictwa przy wojewodzie KP, kolejna analiza pod względem uwarunkowań rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa ma wiele uwarunkowań gospodarczych, społecznych, przyrodniczych, a także relacji międzynarodowych, w tym związane z członkostwem w UE; skan dokumentu CCF202104A18.

 Do 15 lutego 2018 w wersji ostatecznej na stronie internetowej ODR, nowa strategia do zatwierdzenia w 2019.

31.01.2018 – w ramach prac zespołu ds. analizy szans i zagrożeń przy wojewodzie K-P, złożyłem pocztą elektroniczną swoje uwagi, w załączeniu skan: CCF20210414.

Sprawa ochrony terenów rolnych pod produkcję roślinno–zwierzęcą, została wpisana do aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju wsi na lata 2012/ 2020 do 2030, powołany w skład Zespołu Wojewódzkiego, analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (akt powołania, znak: WIR.IX.7160.4.177.2017 z 19.06.2017 Roman Wiśniewski). Do dnia 26 stycznia 2018 odbyło się pięć spotkań Zespołu przy Wojewodzie K-P w sprawie aktualizacji strategii SWOT, opracowanych przez 16 wojewódzkich Zespołów, zredukowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skróconą wersję do dalszych prac Zespołu pod przewodnictwem dyr. Ryszarda Kamińskiego K-PODR Minikowie i całego jego zespołu. Najważniejsze problemy wpisane do 4 filarów strategii tj. opłacalność produktów rolnych, sprawna administracja rolna, jakość życia i środowiska na obszarach wiejskich oraz poza rolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. Prace nad strategią będą trwały przez cały rok 2018, przedstawiając do zatwierdzenia w 2019, żeby 2020 wprowadzić w życie.

Z analizy SWOT wynika jednoznacznie niewielki poziom zorganizowania się rolników, wynikający z braku środków na prowadzenie w sposób profesjonalny biura organizacji społecznej, brak stałego dopływu gotówki na wynagrodzenia osób zatrudnionych o specjalności drobiarskiej, analitycznej do kontaktów z mediami, władzami samorządowymi, WLW i GLW, opłacenia przedstawiciela hodowców na spotkania wyjazdowe do Brukseli, uczestnicząc w pracach nad różnymi zmianami w Dyrektywach UE, dotyczącymi drobiarstwa mając bezpośredni praktyczny wpływ na innowacyjny sposobie hodowli i chowu drobiu, dobrostanu zwierząt, żywienia, ochrony środowiska, opłacalności rolnej, opłacenia kancelarii prawnej w sprawach spornych z przemysłem/ubojniami, sprawdzania i wnoszenia poprawek do proponowanych umów kontraktacyjnych, przez zakłady ubojowe. Najlepszym źródłem funduszy na cele statutowe organizacji są środki hodowców, pochodzące ze składek ustawowych na fundusz promocji mięsa drobiowego, potrącanych przy sprzedaży towarowej produktu przez zakłady ubojowe w wys. 0,1% wartości co stanowi o~ 10 mln zł rocznie, gromadzonych na koncie ARR/KOWR lub też obligatoryjny obowiązek przynależności do organizacji z wnoszeniem obowiązkowych składek, odpowiedni § w umowie kontraktacyjnej (wędkarze, gołębiarze, myśliwi, itd.).

16.02.2018 – wojewoda K-P zaprasza na spotkanie z ministrem Jackiem Boguckim w sprawie ASF, spraw drobiarskich – brak środków na dofinansowanie wprowadzaniu innowacyjności w kurnikach. W kwestii ochrony terenów rolnych przed napływającą ludnością z miast, która nie zamierza produkować żywności. Władze samorządowe nagminnie wydają warunki zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe, nie biorąc pod uwagę rolników, którzy uprawiają pola, produkują żywność. Brak strategii rozwoju gminy i mpzp sprawia, że wójt jest panem terenów i nie liczy się z protestami ludzi przybyłych z miasta.

17.02.2018 – w formie elektronicznej wysłałem informację do dyrektora biura Federacji Macieja Bujnika o zredagowanie pisma do ministra Jacka Boguckiego w sprawie realizacji zapisów ustaw dotyczących umów kontraktacji w załączeniu pismo do ARR o/t Bydgoszcz. Skan CCF20210414.

01.06.2018 – notatka z posiedzenia wojewódzkiego zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie K-P z dnia 29.05.2018; skan CCF20210416_0012.

23.06.2018 – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zgłoszenie uczestnictwa w formie edukacyjnej Daniela Olszewskiego na szkolenie pn. „Partnerstwo dla rozwoju II”, skan zgłoszenia: CCF20210414.

 5.07.2018 – pismo organizacji drobiarskich do ministra rolnictwa JK Ardanowskiego w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o paszach (nr projektu UD 363), celem projektu jest przedłużenie o 5 lat terminu wejścia w życie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, skan pisma w załączeniu: CCF20210414.

19.12.2018 – dyrektywa UE 1308/2013, ustawy o umowach kontraktacyjnych uchwalone i podpisane przez PAD, sytuacja w skupie drobiu żywego jest zła, funkcjonuje w najlepsze dla jednej ze stron tj. ubojni/przemysłu rolno- przetwórczego. Organizacje drobiarskie działające na rynku nie mogą sobie z tym problemem poradzić. Ministerstwo wszelkie uwagi przyjmuje i obiecuje, że problemem hodowców zajmie się po zapoznaniu naszych postulatów. Jesteśmy zdeterminowani, choć nikt nas nie słucha, cały aparat ministerstwa działa po linii politycznej, nie mającej nic wspólnego z gospodarką rolną.

Jedni hodowcy wychodzą na drogi choćby w Siewierzu, żeby zwrócić uwagę rządzącym, że jest źle, drudzy przychodzą na spotkania z władzami różnego szczebla i składają pisma, dochodzimy do ściany, dziś z ministrem K Ardanowskim.

Produkcja drobiu rozwija się rok do roku ~ 10%, a opłacalność maleje. Trudno pojąć taką politykę. Jeżeli nie będzie ustawowych rozwiązań wprowadzanych w życie, nastąpią licytacje ferm założonych przez przodków i bez końca modyfikowanych.

Mamy wykonane kalkulacje kosztów produkcji przez ODR-y, wzory umów, które zostały przesłane do ministerstwa. Organ państwa polskiego jest głuchy na nasze postulaty i przedstawiane rozwiązania. Ponoć wolny rynek wszystko załatwi, więc po co nam urzędnicy opłacani z naszych podatków?

Zwróciliśmy uwagę na coroczne problemy związane z wędrówką dzikich ptaków, roznoszonych wirusa grypy ptaków. Brak ubojni wyznaczonych do uboju z konieczności wystąpienia GP i procedur postępowania, co robić z pomiotem i odbiorem padłych sztuk w dużych aglomeracjach funkcjonujących kurników. Zapobieganie powstawaniu nowych obiektów bez ochrony środowiska, administracja samorządów począwszy od gmin, musi posiadać strategie rozwoju terenów rolnych, wykonać miejscowe plany zagospodarowania terenu – brak zapisów o możliwości budowy kurników, będzie hamulcem do nadmiernego powstawania nowych gigantycznych obiektów hodowlanych.

Na koniec spotkania, minister JK Ardanowski zaproponował spotkanie w nowym roku 2019, żeby wspólnie pracować nad rozwiązaniami dla usystematyzowania produkcji począwszy od kur wylęgowych po gotowy produkt tj. żywiec.

W 2018 rok rozpoczęły się prace Zrzeszenia nad wypracowaniem porozumienia z UTP Bydgoszczy w sprawie wspólnego opracowania i złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu „Bezpieczna Ferma” i ODR Minikowo – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów. Porozumienie zostało podpisane 31.12.2018 roku po długich negocjacjach i analizie współpracy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie stosownej umowy o przyznaniu pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pomiędzy UTP a K-PZHD i PJ. Wniosek o wpis do ewidencji producentów do ARiMR w Toruniu został złożony dnia 2 października 2018, Decyzja została wydana o wpisie do ewidencji z dniem 31.10.2018 nadając nr identyfikacyjny: 074830791.

2019

5.02.2019 – odpowiedź nie na temat na złożone pismo z 17.12.2018 do ministerstwa, skan CCF20210414.

20.02.2019 – spotkanie inauguracyjne pod patronatem honorowym PAD z członkami Porozumienia Rolniczego z prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem oraz udziałem ministra rolnictwa JK Ardanowskiego, który wygłosił przemówienie przyszłości polskiej wsi i jej reformy, stawiając nacisk na małe gospodarstwa ekologiczne, produkującą niszową żywność bardzo poszukiwaną przez mieszkańców miast w sprzedaży bezpośredniej. Więcej na stronie www.cbr.edu.pl 

Ponadto, rozmawiano o powołaniu 5-cio osobowego podzespołu ds. ustalania kosztów produkcji na fermach drobiu oraz norm środowiskowych otworzony w dniu 12.02.2019 w osobach; skan CCF20210414, CCF20210414. Postulaty Federacji skan; CCF20210414.

27.02.2019 – podziękowanie dyrektor Ryszarda Kamińskiego za wykonanie ekspertyzy, skan CCF20210414.

28.02.2019 – pismo do ministra J K Ardanowski w sprawie braku zaproszenia organizacji na spotkanie inauguracyjne „Porozumienia Rolnicze”, skan CCF20210414.

12.03.2019 – Urząd Marszałkowski w Toruniu zorganizował seminarium pn. „Brexit – co powinien wiedzieć polski eksporter”. Dokonano oceny obecnej sytuacji w związku wyjścia UK ze wspólnoty UE, przewidywano warianty – panel dyskusyjny prowadził przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych. Panel „wielkość i struktura polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii w 2018 a przewidywane konsekwencje dla polskich przedsiębiorców” – prowadził przedstawiciel ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Wpływ Brexitu na wybrane elementy działalności gospodarczej min. import/eksport, kwestie celno-skarbowe, Vat, akcyza, reguły pochodzenia, towary na rynku, panel prowadzili przedstawiciele z ministerstwa finansów, przedsiębiorczości i Izby Administracji Skarbowej z Bydgoszczy. Działania przygotowawcze na wypadek bezumownego Brexitu na poziomie unijnym i krajowym – panel prowadzili przedstawiciele ministerstwa przedsiębiorczości i technologii i ministerstwa spraw zagranicznych. Sugestie dla przedsiębiorców z informacją i pomocy dla polskiego eksportera w sprawie Brexitu prowadził przedstawiciel ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Po tym sesja pytań i odpowiedzi.

29.03.2019 – KRD IG zorganizowała konferencję w ministerstwie rolnictwa na temat nowych rozwiązań w zakresie żywienia drobiu jako jedno z najważniejszych wyzwań, stojących aktualnie przed polską branżą drobiarską a zarazem całym rodzimym sektorem rolno-spożywczym. 1 października 2018 KRD-IG oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w obecności ministra rolnictwa JK Ardanowskiego, podpisaliśmy porozumienie, w ramach którego zobowiązały się do poszukiwania i wdrożenia praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Konferencję otworzył Piotr Kulikowski – prezes KRD-IG, Juliusz Młodecki prezes ZKZPR i RB oraz JK Ardanowski.  Prof. dr hab. Michał Jerzak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił referat pt. „bariery rozwoju produkcji i osiągnięcia samowystarczalności kraju w zakresie rodzimego białka roślinnego”. Dr Marek Tański z Agroloku – wygłosił referat” uszlachetnione białko rzepakowe” możliwe do spożywania w paszach dla drobiu do 10% masy ogólnej.  Tomasz Tryk z wytwórni pasz Golpasz pn.” produkty rzepakowe w żywieniu drobiu jako szanse i zagrożenia”. Przedstawiciel ministra rolnictwa przedstawił program pn. „możliwości pozyskania finansowego w ramach PROW w obszarze dotyczącym wytwarzania pasz na bazie surowców non – GM. Na koniec podsumowanie i ustalenie kolejnych kroków. W konferencji uczestniczył Radosław Wiśniewski producent jaj towarowych w systemie klatkowym.

29.03.2019 – informacja na posiedzenie komisji rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie tworzenia holdingu spożywczego, sytuacji ekonomicznej krajowej spółki cukrowej SA, sytuacji ekonomicznej spółki Elewar. Skan CCF20210414.

3.04.2019 – ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi departament promocji i jakości żywności – znakowanie żywnościowe. skan, znak sprawy: PJ.jn.0213.12.2018; CCF201210414.

08.04.2019 – zaproszenie wojewody K-P na podsumowujące posiedzenie wojewódzkiego zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa K-P.

29.04.2019 – zaproszenie do udziału konferencji dla hodowców i producentów drobiu pn. „Wschodnioeuropejski Kongres Drobiarski”. Skan zaproszenia do udziału CCF20210414.

22.11.2019 – ODR w Minikowie wspólnie z IZPIB Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej – konferencja na temat pn. „Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego”.

Panel I – wspieranie innowacyjności na obszarach wiejskich poprzez funkcjonowanie grup operacyjnych w ramach działania Współpraca – doświadczenia KPODR w Minikowie referat wygłosił broker innowacji Marcin Skrok. Panel II – stada rodzicielskie gęsi białych kołudzkich jako krajowy potencjał produkcyjny, cieszący się popularnością i smakowitością niemal na całym świecie – prelegent dr inż. Jakub Badowski kierownik zakładu wylęgu drobiu. Panel III – uwarunkowania technologiczne w chowie kaczek rzeźnych typu Pekin – prelegent mgr inż. Rafał Zwierzyński kierownik fermy w Dworzyskach Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego. Panel IV – dezynfekcja w praktyce poprowadził Cezary Pawłowski, promując Virton 5. Panel V – prezentacja oferty firmy Dezynfex rozpropagował swoje produkty Piotr Polasik. Panel VI – najczęstsze choroby drobiu wodnego zaprezentował dr Mariusz Urbanowski. Panel VII – zasady odchowu gęsi białej kołudzkiej zaprezentowała dr inż. Halina Bielińska. Panel VIII – na koniec konferencji nastąpił pokaz kulinarny z gęsiną. Na tym konferencję zakończono.

W 2019 roku trwały prace nad zredagowaniem umowy do powołania Konsorcjum pomiędzy UTP Bydgoszczy, K-PZHD i PJ z siedzibą w Lubiczu, K-PODR w Minikowie, Olszewsky sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz 4 hodowców drobiu, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie prac doświadczalnych na własnych fermach drobiu. Aneks nr 1 do umowy Konsorcjum z dnia 27.06.2019, zawartego porozumienia z dnia 31.12.2018, strony zgodnie podpisały. Powołanie Rady Konsorcjum „Bezpieczna Ferma” z odbyciem pierwszego posiedzenia w dniu 9 października z protokołem włącznie. 

2020

Rok 2020 okazał się bardzo trudnym z powodu ogłoszenia przez służby Sanepidu obwieszczenia pandemii wirusa Covid 19, zakazując spotkań i zgromadzeń. Planowane walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze K- PZHD iPJ na 1 kwartał 2020 musiało być odwołane. Natomiast prace doświadczalne tuczu drobiu na fermach przebiegały zgodnie z harmonogramem. Prace badawcze przez UTP na fermach konsorcjów i w laboratorium przebiegały bez żadnych zakłóceń.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Delegowanych w Warszawie, pismem, znak: DDD.6509.00050.2018.02.WAP z 15.12.2020 poinformował o zatwierdzeniu przyznanej pomocy finansowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach działania „Współpraca”.  Podpisano Umowę o współpracę w zakresie obsługi prawnej z dnia 1 lutego 2020 i umowę o świadczenie usług polegających na zarządzaniu projektem dofinansowanym w ramach działania Współpraca programu PROW 2014 – 2020 pn. „Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów”.

23.01.2020 – odpowiedź z ministerstwa rolnictwa, znak: RR.pz.071.1.12.2019 adresowana do senatora Józef Łyczak wiele słów, mało treści i tak w koło Macieju, nic do przodu; skan CCF201210416.

09.03.2020 – spotkanie w biurze poselskim w Toruniu z ministrem JK Ardanowskim, spotkanie kurtuazyjne, zakończone notatką o treści w załączeniu; skan CCF20210416_0001.

18.03.2020 – Apel organizacji do organów państwa polskiego o pilne podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w sektorze rolno-spożywczym w związku z narastaniem epidemii korona wirusa. W załączeniu skan apelu; skan CCF20210416_00P02.

23.04.2020 – dwa pisma do Janusza Wojciechowskiego komisarza UE ds. rolnictwa, w sprawie trudnej sytuacji w sektorze drobiarskim z powodowanym epidemią Covid 19,  skanCCF20210416_0003.

27.04.2020 – pismo KRD do premiera MM i wiadomości ministra rolnictwa JKA, w sprawie informacji Ogólnopolskiej Związku Producentów drobiu „Poldrób” (przy zakładach Cedro) dotyczącej funduszu promocji mięsa drobiowego, skan pisma w załączeniu; CCF201210416_00C4.

7.05.2020 – pismo zredagowane przez dyrektora biura Macieja Bujnika do PMM i ministra rolnictwa JKA, stanowisko Federacji w tej formie jest tożsame ze stanowiskiem KRD w sprawie funduszy promocji mięsa, które budzi nasze wątpliwości, ponieważ Ustawa powinna być dostosowana do obecnych trudnych warunków drobiarstwie i powinno zawierać § jasny do finansowania związków, ponieważ to są nasze środki. Pismo zredagowane przez PR do senatora Józefa Łyczaka do wystosowania interpelacji do ministra JKA w sprawach bardzo ważnych, ciągle powtarzających się do kolejnych organów państwa polskiego. Historia w skrócie prowadzenia produkcji, skan CCF20210414_0005.

9.05.2020 – wideokonferencja 6 już, organizowana przez Instytut Gospodarki Rolnej z udziałem ministra JKA i GLW.

Rozmawiałem z dyrektorem biura KRD Darek Goszczyńskim w sprawie wykrywalności ognisk Salmonellozy w mięsie w porównaniu z NRP (10)  a w Polsce (90), jaka jest moja opinia, ponieważ eksporterzy mają problem ze zwrotami. Jak granice zostaną poluzowane po pandemii, może być problem. Musimy przygotować wspólną jako organizacje propozycje do przedyskutowanie na zespole ds. Salmonelloz z GLW.

Moim zdaniem musimy położyć nacisk na stada podstawowe, jajko musi być wolne od pałeczek Salmonelloz różnego rodzaju, później zakłady wylęgowe muszą być wręcz sterylne, wówczas będzie łatwiej opanować na fermach tuczu brojlera. Zdrowe pisklę dostarczone transportem specjalistycznym i wolne od różnego rodzaju wirusów umożliwi bezpieczny tucz, a za cokolwiek co się stanie podczas hodowli, odpowiada hodowca brojlera. Z doświadczenia wiem, że jak pisklak jest wolny od wirusów, sam tucz jest przyjemnością, wystarczy dochować niezbędnej czystości, dobrej paszy i wody, gwarantuję dobry wynik i bardzo dobrą tuszkę dla przetwórstwa.

Ponadto, zwróciłem uwagę na produkcję usystematyzowaną pod potrzeby rynku, ubojnie są wstanie określić ilość drobiu, żeby zaspokoić rynek, dlatego bardzo ważną sprawą jest wprowadzenie obligatoryjnie umów kontraktacyjnych zgodnie z dyrektywą UE 1308/2013 i polskim ustawodawstwem. Ubojnie na każdym etapie tuczu mają wolny wstęp na fermę by pilnować ładu i porządku, ustalać terminy zdjęcia drobiu do uboju.  Wolnego rynku nikt nie jest wstanie opanować i sprawdzić pod każdym względem, ponieważ kieruje się tylko zasadą „tanio kupić i z dobrym zyskiem sprzedać”.

Pełna zgoda między nami odnośnie do walki z Salmonellozą jak również z umowami kontraktacyjnymi.

18.05.2020 – pisemna odpowiedź ministerstwa rolnictwa na pismo z 14.04.2020 w sprawie podjęcia działań na rynku drobiu w podpisie Waldemar Guba departament przetwórstwa i rynków rolnych. Z pisma wynika, że organ jest ciągle za mało efektywny, żeby nie powiedzieć, działa iluzorycznie. Jestem zawiedziony, choć przedstawiamy rozwiązania dobre dla całego sektora, jednak polityka i założenia polityczne są odmienne dyktowane interesem dużych podmiotów gospodarczych, żeby nie powiedzieć korporacji światowych, oni wskazują kierunki rozwoju; skan CCF20210416_0006.

24.06.2020 – spotkanie w Warszawie z ministrem rolnictwa JKA, IW GLW oraz KaroliCCF202104A18_0002na Florek od spraw salmonelloz z udziałem organizacji drobiarskich w sprawie wykrywalności w mięsie drobiowym bakterii salmonelli, wypracowanie wspólnej dla całej branży strategii działania. Badania stad zarodowych od nich wszystko ma początek, stado zdrowe i wolne od bakterii salmonelli, przekłada się na jajko i zdrowego pisklęcia, odchów to jest już po stronie hodowcy. Poprawiona wersja z naszymi uwagami została przesłana do KRD zgodnie z ustaleniami, skan CCF202104A18_0002; z uwagą, że działania naprawcze należy rozpocząć w pierwszej kolejności od województw o najwyższym wskaźniku występowania bakterii salmonelli a w okresie przejściowym przede wszystkim próbki pobierane przez przedstawiciela ubojni (tam, gdzie brak konfliktu interesów) i badania 1-dniowych piskląt (próbki pobierane przez hodowcę, gdzie znów brak konfliktu interesów). Uwagi proponowane przez Przemysława Rybkę i Radka Wiśniewskiego.

26.06.2020 – oficjalna notatka ze spotkania KRD z Inspekcja Weterynarii GLW oraz związkami branżowymi, brak naszych postulatów zgłoszonych do KRD, która prowadzi rozmowy i korespondencję z ministerstwami rolnictwa i weterynarii. Jasny przekaz i doświadczenie, że nie wolno nikomu zaufać, skan CCF202104A18_0003.

29.07.2020 – w nawiązaniu do postulatu Prezydium Porozumienia Rolniczego w sprawie utworzenia zespołu ds. drobiu, dziś odbyło się spotkanie inauguracyjne zespołu ds. drobiarstwa, wybrano przewodniczącego Zespołu i jego zastępcę z określeniem obszarów tematycznych prac. Z naszej organizacji do prac zespołu został powołany Przemysław Rybka.

21.08.2020 – w złączeniu protest KIPD i P w sprawie zmian w programie salmonelli w mięsie, proponowane zmiany przez KRD IG i skierowane do GLW leży w interesie organizacji zrzeszające przemysł; skan CCF20210418_0004.

25.08.2020 – pismo Federacji zredagowane przez p.Rybkę do GLW Bogdan Konopka w sprawie nie uwzględnienia naszych postulatów skierowanych za pośrednictwem KRD, żaden punkt nie został uwzględniony, pytanie kto wykreślił zgłaszane postulaty na wspólnym spotkaniu a później sprecyzowane na piśmie? W takiej wersji postępowanie szukania winnych jest nie do przyjęcia, ponieważ cała wina jest po stronie hodowcy brojlera. Powtarzam, badania należy rozpocząć od stad zarodowych, kur niosek jaj wylęgowych. Wynik ujemny jest od samego źródła, stawia hodowców w innym świetle. Organizacje zrzeszające ubojnie i przetwórstwo oraz zakłady wylęgowe niech szukają u siebie przyczyn występowania bakterii salmonelli, a nie wprowadzają organ państwa polskiego jakim jest GLW w błąd. W odpowiedzi IW GLW, znak sprawy: GIWz.073.2.2020(1) z 1.09.2020, zaprasza na spotkanie z organizacjami drobiarskimi na 7.09.2020 z przesłaniem drogą elektroniczną swoich uwag do dnia 25.09.2020 na adres: magdalena.gawedzka@wetgiv.gov.pl, z podaniem osoby reprezentującą organizację.

11-09-2020 – II posiedzenie Rady Konsorcjum „Bezpieczna Ferma”, więcej na stronie www.bezpiecznaferma.pl

17.09.2020 – 2 posiedzenie zespołu ds. drobiarstwa w budynku ministerstwa w następujących tematach: możliwości ograniczenia występowania salmonelloz w drobiarstwie; system ubezpieczeń w sektorze drobiarskim; zakaz stosowania od dnia 1.01.2021 w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, ustawa o paszach.

22.09.2020 – petycja w obronie polskiego rolnictwa w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt; skan; CCF 20200416_0011- skierowana do PAD.

14.10.2020 – wojewoda kujawsko pomorski informuje PAD i PMM, że wpłynęła petycja wojewódzkiej organizacji o bardzo trudnej sytuacji branży drobiarskiej, pogarszającej się sytuacji na dodatek w związku wirusa pandemii Covid 19 rynki zamykają się a produkcja w żaden sposób nie jest zmniejszana produkcji, ubojnie nie robią żadnej korekty, wolny rynek sam się wyreguluje z tym, że zawita komornik i będą masowe upadłości; skan CCF20210416_0007.

9.11.2020 – planowane walne zebranie sprawozdawczo wyborcze organizacji wojewódzkiej i krajowej odwołane z powodu pandemii wirusa Covid 19.

20.10.2020 – „Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka”, europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie – projekt realizowany przez województwo K-P. Więcej informacji na stronie www.dziedzictwonatutry.pl Stanisław Kolbusz prowadzi projekt, kontakt; sk@dziedzictwonatury.pl ( tel. kontaktowy +48 694 466 093).

2021

24.02.2021 – spotkanie konsultacyjne zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w trybie online; skan CCF202104A18_0001.

05.02.2021 – apel porozumienia rolniczego i organizacji drobiarskich o wsparcie branży drobiarskiej w związku z kryzysem spowodowanym pandemią korona wirusa, redakcja Przemysław Rybka; skan CCF20210416_0010.

15.03.2021 – minister rozwoju, pracy i technologii odpowiada Przemysławowi Rybkce w sprawie wsparcia w ramach programu rządowego, skan CCF20210416_0009.

17.03.2021 – Krzysztof Jurgiel, komunikat prasowy w sprawie konsultacji planu strategicznego WPR, przekazana do ministra rolnictwa, zawierające uwagi i rekomendacje:1). KPS powinien realizować zadania wynikające ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, 2). powołanie pełnomocnika ds. koordynacji, 3). przywrócenie paktu dla obszarów wiejskich z maja 2018 oraz jego aktualizacja, 4) wprowadzenie programu AKIS z koordynatorem KOWR, 5) uwagi dotyczące interwencji w ramach I filaru, 6). zagrożenia i uwagi dotyczące ekoschematów, 7). uwagi dotyczące zielonej architektury, 8). sprawa cappingu, 9). uwagi dotyczące II filaru, 10) przedstawiono tabelę finansową KPS na lata 2023 – 2027, 11). przedstawiono stan prac nad pakietem legislacyjnym WPR. Europoseł zachęca rolników i przedsiębiorców do aktywnego udziału w konsultacjach Planu Strategicznego. 

08.04.2021 – krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności, wnioski K. Gwiazdowski; Więcej na www.jurgiel.pl; krzysztof.jurgiel@interia.eu; skan informacji; CCF20210416_00008. 

20.04.2021 – grypa ptaków sieje spustoszenie w rejonie Żuromina, Mławy, Bieżunia, zagłębie masowej produkcji brojlera kurzego, kur. Organ weterynarii począwszy od szczebla najwyższego aż po oddziały terenowe, nie mogą sobie poradzić z problemem utylizacji kurcząt, indyków czy też w mniejszej ilości kaczek. Brak procedur postępowania w likwidacji stad, pomiotu skażonego wirusem. Obecnie ~ 4 mln sztuk różnego gatunku drobiu wciąż rośnie, drób należy uprzątnąć i wypłacić należne odszkodowanie. Pytanie, ile będzie kosztować skarb państwa po ustaniu epidemii wirusa grypy ptaków, czy budżet wytrzyma wydatki, spowodowane nie roztropnością organów państwa polskiego?

Nieracjonalna gospodarka powiększania hodowli z kondensowanej w jednym terenie, zawsze przynosi wielkie ryzyko wystąpienia wirusa grypy ptaków czy też salmonelli. Organizacja nasza mówiła i pisała o zagrożeniach, wskazując na bezpieczną produkcję towarową rozproszoną. Wskazywaliśmy brak strategii rozwoju w samorządach terytorialnych, a następnie brak miejscowych planów zagospodarowania terenów. Strategia jak również plany są wykonywane przez planistów i uzgadniane z różnymi podmiotami zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, a potem wyłożone do publicznej wiadomości z możliwością wnoszenia uwag i ewentualnych innych rozwiązań. Po przejściu procedury uzgodnień, plan podlega zatwierdzeniu przez właściwą radę gminy/powiatu, podpisana przez wójta/starostę, przekazana do wojewody o zatwierdzenie i złożenia podpisu – wówczas staje się miejscowym aktem prawnym dla organu gminy. Przyszły inwestor starający się o budowę kurnika, chlewni czy innego budynku inwentarskiego, jeżeli nie ma zapisu w strategii rozwoju gminy lub w planie to nie ma podstaw do budowy budynków inwentarskich. Jeżeli brakuje strategii rozwoju gminy i mpzp, wówczas wójt/starosta, wydają odpowiednio warunki zabudowy, a potem projekt i pozwolenie na budowę, który podlega procedurze uzgodnień ze stronami i możliwość zablokowania inwestycji przez społeczeństwo. W tym przypadku jest dobrowolna interpretacja prawa i skłonność do korupcji urzędniczej a następnie do sytuacji jaka obecnie występuje w rejonach silnie zurbanizowanych terenów obiektami inwentarskimi co prowadzi do kolosalnych strat w gospodarce narodowej i finansowej.

Niektóre gospodarstwa, nie otrzymają odszkodowań z powodów różnych, wymyślonych przez urzędnika likwidującego szkodę, doprowadzając hodowcę do zadłużeń i z braku mocy kredytowej, zmuszony do produkcji nakładczej, a może i do upadłości gospodarstwa. To są konsekwencje złego zarządzania gminą, podstawową komórką samorządową.

Nasza organizacja drobiarska zabiega od 10 lat o wprowadzenie kontraktów pomiędzy producentem/ubojnią dla zrównoważenia i dopasowania produkcji do popytu, zapisem odpowiedniego § odbioru drobiu bez zakłóceń cyklu produkcyjnego, skażonego wirusem grypy ptaków czy też wirusem salmonelli. Obecnie brakuje wyznaczonych ubojni do uboju drobiu z konieczności a na wolnym rynku dokonują skupu żywca drobiowego choćby po 50 gr/kg, to jest ewidentny wyzysk i żaden organ państwa RP nie reaguje, ponieważ bezpośrednio ten problem nie dotyka.

Obecna sytuacja pokazuje dobitnie, że samodzielny producent nie poradzi sobie z olbrzymią machiną urzędniczą w RP czy też UE, należy połączyć siły działania organizacji drobiarskich, szukać finansów na utrzymanie wykwalifikowanej siły prawnej, specjalistów ekonomicznych od produkcji rolnej działy specjalne chów i hodowla drobiu, kontaktów z mediami i organizacjami w UE a nawet organizacjami o zasięgu światowym. Trendy światowe żywienia ludzi żywnością bez mięsa, nie napotyka oporu producentów drobiu, trzody czy wołowiny a żywności jak wskazują badania, za 50 lat będzie brakować co doprowadzi do głodu globalnego.

Propozycja Daniela Olszewskiego w sprawie pozyskania środków na działania statutowe organizacji wojewódzkiej w ramach działania „Bezpieczna Ferma” pn. Krótkie Łańcuchy Żywności o przyznanie pomocy. Dla realizacji działania potrzebni są hodowcy, którzy wyrażą zgodę uczestniczenia w programie działania z korzyścią, wejścia w system sprzedaży na terenie całego obszaru Polski. Hodowca uzyskuje certyfikat „Bezpieczna Ferma” na produkty wytwarzanych w gospodarstwie, cenę sprzedaży sam ustala, otrzymuje bezpłatny marketing i promocja produktu, dodatkowo otrzyma wyposażenie tj. chłodnie/chłodziarki na własność, itd. Więcej informacji, zapisane pn. Strategia działania – mapa myślowa (grafika), Strategia działania – symulacja przychodów dla 14 zrzeszeń oaz Strategia działania – symulacja przychodów dla 7 zrzeszeń. Ponadto, działania wg zapisanej Ulotki IV nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Współpraca”. Moim zdaniem złożona propozycja powinna być rozważona i podjęta choćby przez 5 hodowców wejścia w program działania z korzyścią dla poszczególnych udziałowców programu jak również pozyskania środków dla organizacji. Istotną sprawą jest nadanie certyfikatu produktu w ramach działań „Bezpieczna Ferma”, www.bezpiecznaferma.pl. Termin składania wniosków upływa z dniem 12 maja 2021, więc nie ma za dużo czasu do ostatecznej decyzji.

28.04.2021 – dyrektor biura Federacji Maciej Bujnik, złożył po raz kolejny pismo do ministra rolnictwa tym razem do Grzegorza Pudy w sprawie ustalania cen produktu, na bazie „ceny ministerialnej”, która funkcjonuje w terenie i brana jest przez ubojnie do rozliczania żywca z producentem, pismo na  www.hodowcydrobiu.pl .

04.05.2021 – KRD IG proponuje wprowadzenie obowiązkowych umów kontraktacyjnych i ubezpieczeń hodowlanych. Musimy ucywilizować ten rynek, wskazuje Piotr Kulikowski, prezes KRD-IG. Organizacja chce debaty na temat umów obowiązkowych z doprecyzowaniem roli integratora w łańcuchu produkcji. Prezes przekonuje, że propozycje w dyskusji, pozwolą lepiej przygotować polskie drobiarstwo na wyzwania kolejnej dekady i „Zielony Ład”. Nasza organizacja od początku działania, czyli od 11 lat zabiegała i w dalszym ciągu zabiega o usystematyzowanie rynku drobiarskiego począwszy od kur zarodowych poprzez kury nieśne reprodukcji aż po gotowy towar, który trafia na półkę sklepową. Dodatkowa propozycja włączenia obowiązkowego ubezpieczenia całej hodowli ze wskazaniem ubezpieczyciela jest propozycją wartą poparcia i wspólnych prac nad dobrymi zapisami dla stron. Więcej informacji na „Portalu spożywczym” z dnia 4 maja 2021.

05.05.2021 – w porozumieniu z Andrzejem Pańką i Robertem Wiśniewskim podjęto decyzję udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zrzeszenia, Danielowi Olszewskiemu w sprawach związanych z konsolidacją branży drobiarskiej w szczególności prowadzenia działań wprowadzenia w życie umów kontraktacyjnych, zaproponowanych przez KRD-IG w osobie prezesa Piotra Kulikowskiego w konferencji i wywiadu dla portalu spożywczego. Pełnomocnictwo ważne do walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego, które odbędzie się na przełomie VII/VIII – 2021.

Niezwłocznie należy przystąpić do rozmów i kreowanie wprowadzenia umów kontraktacyjnych zgodnie z dyrektywą 1308/2013 oraz polskim prawodawstwem. Najważniejszy pkt. umowy wpisania ceny produktu przed wstawieniem piskląt. Cena wynikająca z kosztów produkcji, wykonana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa lub dział ekonomiczny ODR jako organ niezależny, modyfikowany 1 raz na kwartał na wzór naszego sąsiada zachodniego. Należy pilnować o wpisanie § o obowiązkowej przynależności do organizacji z opłacaniem składek członkowskich. Ubezpieczenie jest bardzo dobrym postulatem, który należy popierać i być przy konsultacjach w wypracowaniu ostatecznej wersji umowy. W umowie musi być podana ilość drobiu zakontraktowana z terminem odbioru i płatności. Umowy uregulują podaż do popytu z uwzględniając rynek wewnętrzny i zewnętrzny gwarantując stabilność. 

06.05.2021 – zespół ds. drobiarstwa w trybie zdalnym on-line, Federację reprezentował Przemysław Rybka, Zygmunt Stromski, Maciej Bujnik oraz jako słuchacz Daniel Olszewski. Dyskusja w sprawie problemów z grypą ptaków oraz w sprawach Salmonelli w mięsie. Zespół przygotował wersję roboczą pisma do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy z prośbą o zorganizowanie spotkania w gmachu MR i RW z organizacjami w ramach „Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich” i przedyskutowania zgłoszonych rozwiązań przez obydwie strony. Nasza organizacja zgłasza dodatkowo o włączenie pod obrady sprawę związanej z usystematyzowaniem całej branży, wprowadzając ustawowo umowy kontraktacyjne oraz ubezpieczenia hodowli – postulat Pawła Kulikowskiego.

12.05.2021 – spotkanie przedstawicieli branż rolniczych w ramach „Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich” w Warszawie z ministrem rolnictwa Grzegorz Puda. Poruszono sprawy ogólnie związane z rolnictwem. Udział wzięli dyr. biura Maciej Bujnik i Paweł Podstawka. Więcej na stronie: www.krd-ig.com.pl , ponieważ ona była organizatorem spotkania.

14.05.2021 – odbyło się III posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma w siedzibie K-P ODR Minikowo. Pełna informacja z posiedzenia, znajduje się na stronie: www.bezpiecznaferma.pl 

7.06.2021 – ministerstwo rolnictwa za pismem, znak: DRR. ir.740.2.2021 z dnia 7 czerwca br. odpowiada na pismo Federacji z 23 kwietnia br. w sprawie cen skupu produktu „drób żywy”, który jest mimo niezmniejszenia produkcji w ciągłym spadku cen skupu, odbiegający od kosztów produkcji. Pan Waldemar Guba z departamentu rynków rolnych odwołuje się do zintegrowanego systemu rolniczej informacji, który uzasadnia, cyt. „ceny skupu drobiu rzeźnego są zbierane od wybranych zakładów uboju drobiu. Wielkość uboju w zakładach objętych badaniami ZSRIR stanowi ponad 50% uboju drobiu rzeźnego w Polsce. Oznacza to, że liczba zakładów włączonych do zbierania danych jest wystarczająca do prowadzenia rzetelnych badań rynkowych, itd.” Podawane ceny zakupu drobiu żywego są cenami informacyjnymi nic nie mające z kosztami produkcji.

Pisma wysyłane do ministerstwa rolnictwa, premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta RPAD, wojewody K-P – odpowiedzi są na jeden model odwołując się do ZSRIR, który w żaden sposób nie ma wpływu na usystematyzowania rynku rolnego, zapewniając dochód producentowi poprzez dopasowaniu produkcji do potrzeb rynku. Ubojnie wraz z przemysłem rolno-spożywczym nie będą zabiegać o ułożenie rynku, ponieważ nadmiar produktu na rynku, powoduje spadek cen skupu. Oczekujemy rozwiązań ustawowych od organów państwa polskiego. Jesteśmy jako organizacja gotowi do prac związanych z dostarczeniem wiedzy praktycznej związanej z chowem i produkcją drobiu.

Przez ostatnie 10 lat pracy społecznej poświęconej usystematyzowaniu rynku od „pola do stołu”, żadnego konkretnego rozwiązania nie udało się wypracować, brak było woli politycznej ze strony organów państwa polskiego, doprowadzenia do normalności mimo pozytywnych zapowiedzi polityków obecnej władzy, mówiąc o wyrównaniu szans rolników.

19 i 20 czerwca 2021 – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie po rocznej przerwie z powodu pandemii wirusa Covid 19 odbyły się krajowe dni pola; więcej na www.dnipola.kpodr.pl. Był również wystawiony panel Bezpieczna Ferma.

22.06.2021 – posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa z udziałem Roman Wiśniewski i Daniel Olszewski. Z uwagi na wyznaczony krótki czas wypowiedzi w granicach do 2 minut nie zabierałem głosu, postanowiłem napisać i opisać w krótkim streszczeniu problemy jakie dotykają hodowców drobiu. Informacja na temat ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na temat tuczu kontraktowego (nakładczego). Zdaniem naszej organizacji drobiarskiej w sprawie ubezpieczeń, podstawowym warunkiem jest sfinalizowanie ustawowo, zgodnie z dyrektywą UE 1308/2013 r., umowy kontraktacyjne dla produkcji towarowej, produktu “drób żywy”. Podstawowym składnikiem umowy jest cena produktu, wynikająca z kosztów produkcji + marża, wyliczona przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa lub działy ekonomiki rolnictwa w ODR. Obecnie firmy skupujące drób powołują się na cenę “ministerialną”, która nie ma nic wspólnego z poniesionymi kosztami produkcji. Co gorsze w prowadzonej korespondencji, organy ministerstwa powołują się też na cenę “ministerialną” a dlaczego nie biorą pod uwagę ceny wynikającej z kosztów produkcji, mając zatrudnione kadry wyspecjalizowane w produkcji rolnej? Dwustronnie podpisana umowa, powinna być gwarancją hodowcy dla banków do uruchamiania kredytów inwestycyjnych/obrotowych oraz gwarantem dla firm ubezpieczeniowych.

Jako hodowcy, producenci drobiu, jeżeli będziemy zarabiać, wówczas będzie nas stać na wybranie najlepszej oferty ubezpieczeniowej. Dosypywanie pieniędzy z budżetu państwa polskiego do ubezpieczeń jest dobrym kąskiem dla firm ubezpieczeniowych, a niekoniecznie dla szerszej grupy pokrzywdzonych hodowców. Ponadto, broker firmy ubezpieczeniowej poinformował, że firmy ubezpieczeniowe wstrzymały działania ubezpieczeń od Grypy Ptaków czy też Salmonelli po uzyskanej informacji, że będą dopłaty rządowe do wrażliwych i kosztownych odszkodowań. 

Od 10 lat jako organizacja, prowadzimy działania na szczeblu wojewódzkim jak również i krajowym w doprowadzeniu produkcji rolnej działów specjalnych chów i hodowla drobiu do usystematyzowania produkcji od “pola do stołu”. Wielokrotnie pisaliśmy pisma do wojewody, KOWR podając rozwiązania systemowe, prowadzenia produkcji pod potrzeby rynku wewnętrznego i zewnętrznego, zrównoważyć podaż do popytu. Pisaliśmy do ministrów rolnictwa, którzy na przestrzeni lat byli zmieniani. Niestety nie otrzymywaliśmy żadnych konkretnych i rzeczowych rozwiązań, z których bylibyśmy usatysfakcjonowani. Nie zapomnieliśmy również poinformować pana Premiera Mateusza Morawieckiego, kancelarię pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Z przykrością stwierdzań, że w tym przypadku również nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi. Moim zadaniem, wynika to z brak woli politycznej w działaniu. 

Utrzymywanie takiej sytuacji w całym sektorze rolniczym, prowadzi do prowadzenia produkcji zwierzęcej w systemie nakładczym a w konsekwencji do bankructwa rolnika.

W przeszłości produkcja drobiarska była bardzo zorganizowana. Posiadała swoje ministerstwo drobiarskie. Istniała wola polityczna rozwiązania problemu braku mięsa na półkach sklepowych. Działało to poprzez uruchomienie chowu i hodowli drobiu jako najkrótszej drogi od “pola do stołu” przy jednoczesnym najmniejszym spożyciu pasz treściwych do przyrostu mięsa. Ekonomia zwyciężyła, została zakupiona technologia produkcji drobiu z USA wraz z zabezpieczeniem dostaw zbóż (kukurydza, soja).

Państwowe zakłady drobiarskie były odpowiedzialne za zorganizowanie bazy surowcowej, wprowadzając wieloletnie umowy kontraktacyjne z rolnikami/producentami z zapewnieniem ceny produktu. Prowadzone były szkolenia branżowe dla chętnych rolników do prowadzenia tej gałęzi produkcji rolnej. Umowa była gwarancją do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na np. budowę kurników i wyposażenie jak również kredyty obrotowego na zakup piskląt i pasz itp. 

Po reformie ustrojowej i reformie pana Balcerowicza, rolnicy/hodowcy, którzy mieli odłożone środki na spłatę zaciągniętych kredytów, przetrwali a inni będący bez środków wraz z ubojniami, upadli. 

W okresie do czasu wstąpienia do UE w 2004 roku, powstawały firmy z różnym kapitałem, ponieważ zapotrzebowanie na drób i jego przetwory było bardzo duże. Rolnicy/hodowcy pozbawieni kapitału byli bez znaczenia. Po wejściu do struktur UE, rynek został udostępniony silnym kapitałowo.  Powstawały duże sieci handlowe z obcym kapitałem. Rynek został szybko zapełniony gotowymi produktami, a polski producent stracił finansowo, zwiększając produkcję, nakręcaną przez duże prywatne zakłady drobiarskie. Niestety nie otrzymaliśmy nic w zamian. Produkcja zaczęła rosnąć i rośnie nadal, a dochody maleją. Skutkiem tego procesu dochodzi do produkcji nakładczej, prowadzącą do wyprzedaży po kawałku majątku, a w konsekwencji do bankructwa.

Państwowe zakłady dawały gwarancję producentowi rolnemu, natomiast firmy prywatne takiego obowiązku nie mają, a państwo polskie wraz z wszystkimi rządami od 1989 roku umyło ręce, tłumacząc, że wolny rynek sam się wyreguluje. Nic takiego się nie stało. Zabrakło przewidywalności ówczesnym i niektórym obecnym politykom. 

Dlatego też, bardzo proszę o zorganizowanie posiedzenia Komisji w sprawach drobiarskich. Do procedowania należy włączyć wdrożenie umów kontraktacyjnych w produkcji towarowej zgodnie z dyrektywą unijną 1308/2013 i ubezpieczenia.

W związku ze sprawą związaną ze zwalczaniem “grypy ptaków”, wzorem innych krajów, należy wprowadzić szczepienia stad zarodowych a potem produkujących jaja wylęgowe. Loty dzikich ptaków występują 2 razy w roku i chore zwierzęta będą rozsiewać wirusa w nieskończoność. Zasada lepiej zabezpieczać jak walczyć z bardzo kosztownymi i uciążliwymi skutkami.

Powyższa kwestia wiąże się też ze szczepieniami stad reprodukcyjnych od pałeczek Salmonelli.

Dodatkowo wprowadzić zmianę w odbiorze do utylizacji zwierząt, ująć drób i jaja.

Sprawa amortyzacji obiektów hodowlanych, która obowiązuje na dziś na 40 lat, co daje odpis tylko 2,5% rocznie, a wystarczy wziąć tylko przykład z sąsiednich Niemiec.

Proszę o uwzględnienie powyższych uwag jako głos w dyskusji.

09.07.2021 – zebranie Rady Zwyczajnej Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w restauracji Ambasada w Krobi. Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej www.hodowcydrobiu.pl jak również w dokumentach „Federacja”.

Po otwarciu zebrania, dwóch przedstawicieli firmy Agrolok (www.fabrykazubr.pl ) zaprezentowało produkt uzyskany z ziarna rzepaku i soi po obróbce surowca w ściśle kontrolowanej, stosunkowo niskiej temperaturze i w atmosferze pary wodnej. Zainteresowanie hodowców bardzo duże i zamierzam powtórzyć prezentację we wrześniu br.

Bardzo interesujący wykład o przyszłości branży drobiarskiej ilustrowany ciekawymi grafikami wygłosił Daniel Olszewski.

Po czym nastąpiła główna część spotkania, podsumowanie 10 letniej działalności organizacji ogólnokrajowej, poddano do przegłosowania absolutorium dla ustępujących władz „Federacji”. Dokonano wyboru przewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej Federacji, został wybrany na kolejną kadencję Paweł Podstawka, vice przewodniczącym został Przemysław Rybka, skarbnikiem Radosław Wiśniewski, a sekretarzem Marek Stasiak. Trzyosobową komisję rewizyjną w osobach Jerzy Chłodnicki, Roman Wiśniewski i Zygmunt Stromski, który po ukonstytuowaniu został przewodniczącym. Wolne wnioski i dyskusja w jakim kierunku ma iść niezależny związek w obronie interesów hodowców. Więcej na stronach internetowych: www.hodowcydrobiu.pl; www.drobiarze.pl; www.bezpiecznaferma.pl

Roman Wiśniewski

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia

Hodowców Drobiu i Producentów Jaj