LEGISLACJA

Apel drobiarzy do ministra rolnictwa

                                                                                                  Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Szanowny Pan

Robert Telus

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Dotyczy: pomocy dla rolników producentów zbóż i nasion oleistych zw. z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W imieniu reprezentowanych przez nas podmiotów – sygnatariuszy Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o interwencję i zapewnienie pilnych zmian w powołanych niżej rozporządzeniach lub praktyce ich stosowania. Rada Ministrów, w ramach wdrażania zapowiadanej pomocy dla rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, wydała następujące rozporządzenia (dalej zwane: „Rozporządzeniami”):

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2023 r. – w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych;
  2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2023 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem tych Rozporządzeń jest zapewnienie wsparcia dla rolników – producentów zbóż i nasion roślin oleistych w związku z istotnymi spadkami cen na rynku produktów rolnych – związanych w szczególności z importem z Ukrainy dotkniętej wojną w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest w szczególności udokumentowanie sprzedaży produktów rolnych objętych pomocą podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest odpowiedzialna za realizacje zadań związanych z pomocą, nie uznaje za takie podmioty rolników prowadzących produkcję zwierzęcą (w tym hodowców drobiu) skupujących zboża i nasiona roślin oleistych celem ich wykorzystania na paszę.

W efekcie rolnicy – producenci zbóż, ze zrozumiałych względów, już teraz wstrzymują się ze sprzedażą swoich plonów hodowcom drobiu lub też domagają się ceny znacznie wyższej od rynkowej, bo podwyższonej o kwotę niemożliwej do uzyskania z ARiMR dopłaty. Prowadzi to do oczywistej i niedopuszczalnej nierówności w zakresie podmiotów skupujących zboża. Grozi bardzo istotnym kryzysem dla rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą, w szczególności hodowców drobiu produkujących pasze na potrzeby własnego gospodarstwa. Podkreślamy, że skup zbóż dokonywany przez hodowcy drobiu i pozostałych rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą stanowi bardzo istotną część krajowego skupu zbóż.

Wykluczenie tych podmiotów z zakresu Rozporządzeń powodować będzie nie tylko dramat u samych hodowców, ale także doprowadzi do efektów zupełnie sprzecznych z celami Rozporządzeń. W związku z powyższym niezbędna jest pilna interwencja i doprowadzenie do uwzględnienia rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą, a w szczególności hodowców drobiu, jako podmiotów skupujących zboża i nasiona roślin oleistych objęte pomocą w ramach Rozporządzeń.

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich:

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Paweł Podstawka Przewodniczący;

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba GospodarczaDariusz Goszczyński Prezes Zarządu;

Krajowa Rada Izb Rolniczych Zygmunt Stromski Przewodniczący Ekspert Copa-Cogeca;

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu;

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI Wiesław Różański Prezes Zarządu;

Polska Federacja Hodowców Drobiu Jakub Pióro Prezes Zarządu;

Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi Wiesław Wojtczak Prezes Zarządu;

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu Andrzej Danielak Prezes  Zarządu Głównego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button