w

Zaproszenie do składania ofert na realizację projektu “Badania naukowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego w Polsce – badania nad Salmonellą”

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu p.n.:
„Badania naukowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego w Polsce – badania nad Salmonellą”

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2022 r. o godz. 10:00

Treść Zapytania ofertowego (pdf)

“Badania naukowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego w Polsce – badania nad Salmonellą”

Treść pytań (zanonimizowana): 

Szanowni Państwo, 

Czy dopuszczają Państwo konsorcjum składające się z uniwersytetu i podmiotu gospodarczego? Czy musimy mieć podpisaną umowę o konsorcjum, aby złożyć ofertę? Co jest materiałem wyjściowym do analiz (np. kał, wymazy itp.)? Technologia długich odczytów to PacBio czy coś innego mają Państwo na myśli? Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert?  

Treść odpowiedzi

Szanowni Państwo,  

 

W odpowiedzi na Państwa pytania dot. zapytania ofertowego do projektu p.n.: „Badania naukowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego w Polsce – badania nad Salmonellą”  informujemy, że: 

  1. Zgodnie z pkt V ppkt 6-7 Zamawiający dopuszcza, by kilka podmiotów wspólnie ubiegało się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku te podmioty zobowiązane są do ustanowienia i umocowania Lidera w celu reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w przypadku wyboru takiego Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej przez grupę podmiotów wymagane jest określenie zadań, które będą realizowane przez danego uczestnika konsorcjum (który uczestnik konsorcjum odpowiada za dane zadanie). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy konsorcjum potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestników konsorcjum. Z treści umowy konsorcjum winna jednoznacznie wynikać możliwość oferowania i wykonania zadań objętych niniejszym zapytaniem oraz zakres umocowania Lidera konsorcjum oraz solidarna odpowiedzialność Lidera konsorcjum z pozostałymi członkami konsorcjum za wykonanie projektu (umowy). W przypadku umocowania Lidera do złożenia oferty lub reprezentowania uczestników konsorcjum w Zapytaniu Ofertowym poza umową, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa lub ich kopie uwierzytelnione przez uczestników konsorcjum lub notariusza.  
  2. Podkreślamy, że konsorcjanci powinni spełnić wymagania określone w szczególności w pkt VII ppkt 1 zapytania ofertowego.   
  3. Wykonawcy zamówienia mogą też powierzyć część zamówienia podwykonawcom.  
  4. Odnośnie „materiału wyjściowego” do analizy wskazujemy, że zgodnie z pkt II ppkt 1 zapytania ofertowego przedmiot zamówienia obejmują m.in. prace laboratoryjne: sekwencjonowanie materiału genetycznego 100 wybranych najczęściej występujących na terenie polskich hodowli drobiu bądź zakładów przetwórstwa żywności, serotypów Salmonella (pozyskanie materiału genetycznego staraniem i na koszt wykonawcy przedmiotu zamówienia). Oznacza to, że pozyskanie materiału genetycznego jest w gestii wykonawcy. 
  5. Odnośnie technologii długich odczytów informujemy, że jej zastosowanie będzie preferowane, co znajduje odzwierciedlenie w kryteriach oceny ofert (dodatkowe punkty). Zgodnie z formularzem oferty załączonym do zapytania to oferent wskazuje, czy zobowiązuje się, że sekwencjonowanie materiału genetycznego, będące przedmiotem niniejszego projektu, będzie realizowane metodą długich odczytów i dokumentuje ewentualne zapewnienie możliwości takiego sekwencjonowania (np. kopia umów / umów licencji, certyfikatów itp.).  
  6. Odnośnie możliwości wydłużenia terminu składania ofert informujemy, że zobligowani jesteśmy zapewnić równy termin na złożenie oferty wszystkim zainteresowanym, nie przewidujemy wydłużenia tego terminu.  

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zaproszenie do składania ofert na realizację projektu pt. „Wspaniale, że jecie drób”

GUS: jemy mniej mięsa