Inspekcja z nowymi uprawnieniami.

W dniu 23 stycznia 2020 r. opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych ustaw.

Zgodnie z jej treścią Inspekcja Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych od lipca 2020 r. będzie kontrolować żywność na każdym etapie. Od produkcji, aż do stołu.

Oznacza to, że ma prawo przeprowadzać kontrole na fermach drobiu.

Akt prawny
Art. 8. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. …
15
„1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostki samorządu terytorialnego współpracują przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.”.

Przed wejściem ustawy, kompetencje nadzorcze były podzielone pomiędzy Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Nowa ustawa nadaje IJHARS prawo kontroli jakości handlowej żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu. W tym również w restauracjach i obrocie detalicznym.

Celem nowelizacji jest skuteczniejsze reagowanie na nieprawidłowości.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkami.

Cała treść ustawy tutaj.

Exit mobile version